Chinese Notes
Chinese Notes

躯干 (軀幹) qū gàn

qū gàn noun trunk / torso
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 3
History of Song 《宋史》 卷二百七十五 列傳第三十四 劉福 安守忠 孔守正 譚延美 元達 常思德 尹繼倫 薛超 丁罕 趙瑫 郭密 傅思讓 李斌 田仁朗 劉謙 Volume 275 Biographies 34: Liu Fu, An Shouzhong, Kong Shouzheng, Tan Yanmei, Yuan Da, Chang Side, Yin Jilun, Xue Chao, Ding Han, Zhao Tao, Guo Mi, Fu Sirang, Li Bin, Tian Renlang, Liu Qian 2
History of Song 《宋史》 卷二百八十八 列傳第四十七 任中正 周起 程琳 姜遵 范雍 趙稹 任布 高若訥 孫沔 Volume 288 Biographies 47: Ren Zhongzheng, Zhou Qi, Cheng Lin, Jiang Zun, Fan Yong, Zhao Zhen, Ren Bu, Gao Ruone, Sun Mian 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十七 列傳第六十五: 孝友 溫蒂罕斡魯補 陳顏 劉瑜 孟興 王震 劉政 隱逸 褚承亮 王去非 趙質 杜時升 郝天挺 薛繼元 高仲振 張潛 王汝梅 宋可 辛願 王予可 Volume 127 Biographies 65: Xiao You, Wendihanwolubu, Chen Yan, Liu Yu, Meng Xing, Wang Zhen, Liu Zheng, Yin Yi, Chu Chengliang, Wang Qufei, Zhao Zhi, Du Shisheng, Hao Tianting, Xue Jiyuan, Gao Zhongzhen, Zhang Qian, Wang Rumei, Song Ke, Xin Yuan, Wang Yuke 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十五 列傳第一百七十三 文苑一 Volume 285 Biographies 173: Literature 1 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十一 列傳第五十九: 忠義一 胡沙補 特虎 僕忽得 粘割韓奴 曹珪 溫蒂罕蒲睹 訛里也 納蘭綽赤 魏全 鄯陽 夾穀守中 石抹元毅 伯德梅和尚 烏古孫兀屯 高守約 和速嘉安禮 王維翰 移剌古與涅 宋扆 烏古論榮祖 烏古論仲溫 九住 李演 劉德基 王毅 王晦 齊鷹揚 朮甲法心 高錫 Volume 121 Biographies 59: Zhong Yiyi, Hu Shabu, Te Hu, Pu Hude, Zhange Hannu, Cao Gui, Wendihanpudu, E Liye, Nalan Chaochi, Wei Quan, Shan Yang, Jiagu Shouzhong, Shimo Yuanyi, Bodemeiheshang, Wugusunwutun, Gao Shouyue, Hesujiaanli, Wang Weihan, Yilaguyunie, Song Yi, Wugulunrongzu, Wugulunzhongwen, Jiu Zhu, Li Yan, Liu Deji, Wang Yi, Wang Hui, Qi Yingyang, Paijia Faxin, Gao Xi 1
Book of Chen 《陳書》 卷三十六 列傳第三十: 始興王叔陵 新安王伯固 Volume 36: Chen Shuling, Prince of Shixing; Chen Bogu, Prince of Xin'an 1
History of Yuan 《元史》 卷一百十七 列傳第四: 別里古台 朮赤 禿剌 牙忽都 寬徹普化 帖木兒不花 Volume 117 Biographies 4: Belgutei, Jochi, Tula, Yahudou, Kuanchepuhua, Tiemu'er Buhua 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十二 列傳第六十: 忠義二 吳僧哥 烏古論德升 張順 馬驤 伯德窊哥 奧屯醜和尚 從坦 孛朮魯福壽 吳邦傑 納合蒲剌都 女奚烈斡出 時茂先 溫蒂罕老兒 梁持勝 賈邦獻移剌阿里合 完顏六斤 紇石烈鶴壽 蒲察婁室 女奚烈資祿 趙益 侯小叔 王佐 黃摑九住 烏林答乞住 陀滿斜烈 尼龐古蒲魯虎 兀顏畏可 兀顏訛出虎 粘割貞 Volume 122 Biographies 60: Wu Sengge, Wugulundesheng, Zhang Shun, Ma Xiang, Bode Wage, Aotunchouheshang, Cong Tan, Beipailufushou, Wu Bangjie, Nahepuladou, Nuxiliewochu, Shi Maoxian, Wendihanlaoer, Liang Chisheng, Jiabangxianyilaalihe, Wanyan Liujin, Geshilieheshou, Pucha Loushi, Nu Xiliezilu, Zhao Yi, Hou Xiaoshu, Wang Zuo, Huangguai Jiuzhu, Wulindaqizhu, Tuoman Xielie, Nipanggupuluhu, Wuyan Weike, Wuyanechuhu, Zhan Gezhen 1
History of Jin 《金史》 卷一百一十 列傳第四十八: 楊雲翼 趙秉文 韓玉 馮璧 李獻甫 雷淵 程震 Volume 110 Biographies 48: Yang Yunyi, Zhao Bingwen, Han Yu, Feng Bi, Li Xianfu, Lei Yuan, Cheng Zhen 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
躯干雄伟 軀幹雄偉 軀幹雄偉 History of Song 《宋史》 卷二百七十五 列傳第三十四 劉福 安守忠 孔守正 譚延美 元達 常思德 尹繼倫 薛超 丁罕 趙瑫 郭密 傅思讓 李斌 田仁朗 劉謙 Volume 275 Biographies 34: Liu Fu, An Shouzhong, Kong Shouzheng, Tan Yanmei, Yuan Da, Chang Side, Yin Jilun, Xue Chao, Ding Han, Zhao Tao, Guo Mi, Fu Sirang, Li Bin, Tian Renlang, Liu Qian 5
为人躯干 為人軀幹 為人軀幹雄偉 History of Jin 《金史》 卷一百一十 列傳第四十八: 楊雲翼 趙秉文 韓玉 馮璧 李獻甫 雷淵 程震 Volume 110 Biographies 48: Yang Yunyi, Zhao Bingwen, Han Yu, Feng Bi, Li Xianfu, Lei Yuan, Cheng Zhen 2
躯干壮 軀幹壯 軀幹壯偉者 Book of Chen 《陳書》 卷三十六 列傳第三十: 始興王叔陵 新安王伯固 Volume 36: Chen Shuling, Prince of Shixing; Chen Bogu, Prince of Xin'an 2