Chinese Notes
Chinese Notes

反覆 fǎnfù

 1. fǎnfù adverb repeatedly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 重复 (CC-CEDICT '反覆'; Guoyu '反覆' 1)
 2. fǎnfù adjective changeable / impermanent
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 無常 (CC-CEDICT '反覆'; Guoyu '反覆' 2)
 3. fǎnfù verb to have a relapse
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Especially of an illness (Guoyu '反覆' 3)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷七十四 志第二十七 律曆七 Volume 74 Treatises 27: Measures and Calendar 7 5
History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 5
History of Song 《宋史》 卷三百三十九 列傳第九十八 蘇轍族孫:元老 Volume 339 Biographies 98: Su Zhezu and grandson: Yuanlao 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十九 王充王符仲長統列傳 Volume 49: Biographies of Wang Chong, Wang Fu, Zhongchang Tong 3
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《萬章章句下》 Commentary on Wan Zhang II 3
History of Ming 《明史》 卷三百〇六 列傳第一百九十四 閹黨 焦芳 張綵 顧秉謙 崔呈秀 劉志選 曹欽程 王紹徽 霍維華 閻鳴泰 賈繼春 田爾耕 Volume 306 Biographies 194: Eunuchs - Jiao Fang, Zhang Cai, Gu Bingqian, Cui Chengxiu, Liu Zhixuan, Cao Qincheng, Wang Shaohui, Huo Weihua, Yan Mingtai, Jia Jichun, Tian Ergeng 3
History of Song 《宋史》 卷四百二十九 列傳第一百八十八 道學三 朱熹 張栻 Volume 429 Biographies 188: Taoist Scholars 3 - Zhu Xi, Zhang Shi 3
Book of Han 《漢書》 卷六十四上 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Volume 64a: an, Zhu, Wuqiu, Zhufu, Xu, Yan, Zhong, Wang and Jia 1 3
History of Song 《宋史》 卷四百四十四 列傳第二百〇三 文苑六 黃庭堅 晁補之從弟:詠之 秦觀 張耒 陳師道 李廌 劉恕 王無咎 蔡肇 李格非 呂南公 郭祥正 米芾 劉詵 倪濤 李公麟 周邦彥 朱長文 劉弇 Volume 444 Biographies 203: Literature 6 - Huang Tingjian, Chao Buzhicongdi:yongzhi, Qin Guan, Zhang Lei, Chen Shidao, Li Zhi, Liu Shu, Wang Wujiu, Cai Zhao, Li Gefei, Lu Nangong, Guo Xiangzheng, Mi Fei, Liu Shen, Ni Tao, Li Gonglin, Zhou Bangyan, Zhu Zhangwen, Liu Yan 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷七 魏書七 呂布臧洪傳 Volume 7: Book of Wei 7 - Biographies of Lü Bu and Zang Hong 3