Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹四書章句集注

《萬章章句下》 Commentary on Wan Zhang II

Click on any word to see more details.

章章》 Commentary on Wan Zhang II

九章

孟子:「伯夷惡聲不事使退橫政不忍鄉人朝衣塗炭北海天下伯夷懦夫立志去聲下同去聲法度無知覺有分柔弱伊尹:『使?』:『使先知使先覺先覺以此。』天下匹夫匹婦堯舜天下使使無不無不使不辭小官不怨鄉人不忍。『袒裼裸裎?』孔子接淅而行:『遲遲。』父母可以可以可以可以孔子。」不及:「孔子?」:「孔子久矣遲遲得以罪行。」孟子:「伯夷伊尹孔子子曰:「聖人聖人所謂聖者。」:「天下為己。」孔子之所以聖者可以伊尹出處合乎孔子不得程子:「意思。」孔子集大成集大成條理條理條理條理孔子大聖作樂大成樂之所謂九成河海條理猶言脈絡而言智者聖者八音獨奏其一始終所知其所八音之中金石為重特為綱紀八音而後二者之間脈絡不備合眾大成孔子無不無不始終條理古樂天子建中條貫。」之外其中。」去聲發明孔子俱全兼備有餘不足是以至於不足以及極其孔子兼全所以是以所以之至是以春夏秋冬孔子大和元氣流行四時

問曰:「爵祿?」孟子:「不可得諸侯然而嘗聞去聲上聲當時諸侯兼并僭竊妨害所為天子男同大夫上士中士下士天下國中天子地方千里百里七十五十不能五十天子諸侯附庸以下祿不能不足不足五十不能天子大國姓名附庸春秋之類天子大夫:「王畿之內。」上士大國地方百里祿祿四大大夫上士上士中士中士下士下士庶人祿祿足以十倍加一:「大國三萬可食八百八十二百可食二百八十八大夫八百可食七十二上士四百可食三十六中士二百可食十八下士庶人可食庶人。」以下祿公田農夫庶人祿而已地方七十祿祿大夫大夫上士上士中士中士下士下士庶人祿祿足以三倍:「國君四千可食1一百六十四百可食二百十六。」地方五十祿祿大夫大夫上士上士中士中士下士下士庶人祿祿足以:「國君可食四百四十一千六百可食四十四。」上農上次庶人祿以是。」加之上農其所其次用力庶人祿不同周禮王制不同不可程子:「孟子先王載籍未經秦火然而爵祿出於一時傅會柰何然則其事不可一一。」

問曰:「。」孟子:「兄弟不可以兼有其三去聲下同大夫子曰:「然後。」惠公:『子思。』惠公使大國晉平公疏食未嘗不敢終於而已天職天祿王公疏食王公賢人疏食不敢敬賢:「天職祿天祿所以賢人使非人所得。」賓主天子匹夫帝堯妻父敬上。」當時不知孟子」。朋友人倫之一所以天子匹夫不為匹夫天子不為堯舜所以為人之至孟子

問曰:「交際?」孟子:「。」交際禮儀相交:「不恭?」:「尊者其所不義」,而後以是不恭。」不受未詳交際之間有所便以為不恭孟子尊者其所未知與否然後不然所以不恭:「不義』,不可?」:「孔子。」以為既得不義不可言語不義如此可否飢餓之類恭敬孔子之類:「國門之外?」:「不可康誥:『不畏凡民。』不待不辭?」平聲國門之外無人以為不問從來交接設有康誥周書凡民殺人不知凡民無不孟子不待當即如何?「1十四語意不倫李氏以為愚意不可:「諸侯君子?」:「以為諸侯而後孔子魯人獵較孔子獵較獵較?」去聲諸侯不義連合而後不待不同國門之外二者不義之類至於之至便以為然則諸侯豈可孔子世俗何為不可獵較未詳以為田獵相較禽獸孔子不違所以以為獲之多少未知:「然則孔子?」:「。」「獵較?」:「孔子簿祭器不以四方簿。」:「?」:「足以不行而後是以未嘗有所平聲孔子反覆辯論道者行道獵較簿祭器未詳:「簿祭器使定數不以四方常數常品獵較。」未知是否孔子所以試行使可行可行不能然後不得已未嘗不決是以未嘗孔子際可衛靈公際可。」可行際可國君衛靈公春秋史記孔子而言足以不行然後交際之一孟子而已聖賢進退所在。」文義不可不必

孟子:「有時娶妻有時去聲下同行道家貧祿娶妻繼嗣有為不能貧富祿厚薄不為出處其所如此擊柝平聲行道不可以祿擊柝祿宜居李氏:「不行律令不能則是祿而已。」孔子會計而已』。乘田牛羊茁壯而已』。去聲上聲孔子主委乘田苑囿孔子大聖不以所謂祿而言本朝不行無行祿之所以貧賤:「不可以尊者行道。」

:「諸侯?」孟子:「不敢諸侯而後諸侯諸侯非禮。」祿古者諸侯出奔他國爵士不得諸侯食祿非禮:「?」:「。」「?」:「。」無常:「不受?」:「不敢。」:「