Chinese Notes
Chinese Notes

结夏安居 (結夏安居) jié xià ānjū

jié xià ānjū proper noun Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 安居; FGS translation standard: Retreat (Faxiang)