Chinese Notes
Chinese Notes

更大 gèngdà

gèngdà adjective bigger / even bigger
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Scale 规模

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Later Han 《後漢書》 第五 禮儀中 立夏 請雨 拜皇太子 拜王公 桃印 黃郊 立秋 貙劉 案戶 祠星 立冬 冬至 臘 大儺 土牛 遣衛士 朝會 Volume 95: Etiquette Part Two 2
History of Ming 《明史》 卷九十五 志第七十一 刑法三 Volume 95 Treatises 71: Punishment and Law 3 1
History of Ming 《明史》 卷八十七 志第六十三 河渠五 Volume 87 Treatises 63: Rivers and Canals 5 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十八 列傳第一百十七 李綱上 Volume 358 Biographies 117: Li Gang 1 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十六 蜀書六 關張馬黃趙傳 Volume 36: Book of Shu 6 - Biographies of Guan, Zhang, Ma, Huang, and Zhao 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十九上   志第三十九上 百官四上 Volume 49a Treatises 44: Official Posts 4a 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十六 列傳第一百〇五 陳次升 陳師錫 彭汝礪弟:汝霖 汝方 呂陶 張庭堅 龔𡙇 孫諤 陳軒 江公望 陳祐 常安民 Volume 346 Biographies 105: Chen Cisheng, Chen Shixi, Peng Ruli and younger brother:rulin, Ru Fang, Lu Tao, Zhang Tingjian, Gong Que, Sun E, Chen Xuan, Jiang Gongwang, Chen You, Chang Anmin 1
Book of Sui 《隋書》 卷19 志第14 天文上 Volume 19 Treatises 14: Astronomy 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
司更大 司更大 才龍朔中為太子司更大夫 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十九 列傳第二十九: 祖孝孫 傅仁均 傅奕 李淳風 呂才 Volume 79 Biographies 29: Zu Xiaosun, Fu Renjun, Fu Yi, Li Chunfeng, Lucai 3
更大赦 更大赦 吉以為更大赦 Book of Han 《漢書》 卷七十六 趙尹韓張兩王傳 Volume 76: Zhao, Yin, Han, Zhang and two Wangs 3
更大夫 更大夫 才龍朔中為太子司更大夫 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十九 列傳第二十九: 祖孝孫 傅仁均 傅奕 李淳風 呂才 Volume 79 Biographies 29: Zu Xiaosun, Fu Renjun, Fu Yi, Li Chunfeng, Lucai 3
更大浚 更大浚 更大浚井 Book of Later Han 《後漢書》 第五 禮儀中 立夏 請雨 拜皇太子 拜王公 桃印 黃郊 立秋 貙劉 案戶 祠星 立冬 冬至 臘 大儺 土牛 遣衛士 朝會 Volume 95: Etiquette Part Two 2