Chinese Notes
Chinese Notes

渐 (漸) jiàn jiān qián

 1. jiàn adverb gradually / drop by drop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 慢慢 or 逐步; for example, the idiom 渐入佳境 'a gradually improving environment' (Guoyu '漸' adv; Kroll '漸' 1; Unihan '漸'; XHZD '渐')
 2. jiān verb to permeate / to flow into
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 漸 is similar in meaning to 流入 (Guoyu '漸' jiān v 1; Kroll '漸' jiān 1a)
 3. jiàn verb to soak / to immerse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 漸 is similar in meaning to 浸泡 (Guoyu '漸' jiān v 2; Kroll '漸' jiān 1)
 4. jiān adverb ever more
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '漸' 2)
 5. jiàn noun an indication / a sign
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '漸' 3)
 6. jiàn noun a sequence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '漸' n; Kroll '漸' 1a)
 7. jiàn proper noun Gradual Advance
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: The 53rd hexagram in the Yijing (Kroll '漸' 3)
 8. qián adjective latent / submerged
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '漸' jiān v 3; Kroll '漸' qián)

Contained in

逐渐渐渐循序渐进渐变渐次日渐渐悟南顿北渐欧阳渐渐備一切智德经顿渐二教渐教渐次止观渐入佳境

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇八 列傳第五十八: 韋見素 崔圓 崔渙 杜鴻漸 Volume 108 Biographies 58: Wei Jiansu, Cui Yuan, Cui Huan, Du Hongjian 20
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十三 志第十三: 曆二 Volume 33 Treatises 13: Calendar 2 19
Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 15
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 15
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十六 列傳第五十一  魏盧李杜張韓 Volume 126 Biographies 51: Wei, Lu, Li, Du, Zhang, Han 15
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 14
History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 11
New Book of Tang 《新唐書》 卷三十一  志第二十一 天文一 Volume 31 Treatises 25: Astronomy 1 11
New Book of Tang 《新唐書》 卷九十七 列傳第二十二 魏徵五世孫:謨 Volume 97 Biographies 22: Wei Zheng and Fifth Generation Descendent Mo 11
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十八 志第二十八: 食貨上 Volume 48 Treatises 28: Finance and Economics 1 11