Chinese Notes
Chinese Notes

伽蓝竹园 (竹園伽藍) Zhú Yuán Qiēlán

Zhú Yuán Qiēlán proper noun Veṇuvana Vihāra / Veḷuvana Vihāra
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Ancient India 古印度 , Concept: Vihara 精舍
Notes: See 竹林精舍