Chinese Notes
Chinese Notes

佛说贫穷老公经 (佛說貧窮老公經) Fó shuō pínqióng lǎo gōng jīng

  1. Fó shuō pínqióng lǎo gōng jīng proper noun Fo Shuo Pinqiong Lao Gong Jing
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
    Notes: See 貧窮老公經
  2. Fó shuō pínqióng lǎo gōng jīng proper noun Fo Shuo Pinqiong Lao Gong Jing
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
    Notes: See 貧窮老公經