Chinese Notes
Chinese Notes

保修 bǎoxiū

bǎoxiū noun warrantee / guarantee
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Industry 产业

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百一十 列傳第九十八 桑喬 謝瑜 何維柏 徐學詩 厲汝進 王宗茂 周冕 趙錦 吳時來 張翀 董傳策 鄒應龍 林潤 Volume 210 Biographies 98: Sang Qiao, Xie Yu, He Weibai, Xu Xueshi, Li Rujin, Wang Zongmao, Zhou Mian, Zhao Jin, Wu Shilai, Zhang Chong, Dong Chuance, Zou Yinglong, Lin Run 1