Chinese Notes
Chinese Notes

瞑眩 míngxuàn

míngxuàn noun dizziness, nausea, etc
Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Chinese Medicine 中医
Notes: As brought on as a side effect of drug treatment (CC-CEDICT '瞑眩')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《滕文公章句上》 Commentary on Teng Wen Gong I 2
Book of Documents 《尚書》 商書 說命上(僞) Shang Shu - Charge to Yue I (forged) 1
Mencius 《孟子》 滕文公上 Teng Wen Gong I 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 1
History of Song 《宋史》 卷四百十三 列傳第一百七十二 趙汝談 趙汝讜 趙希錧 趙彥吶 趙善湘 趙與懽 趙必愿 Volume 413 Biographies 172: Zhao Rutan, Zhao Rudang, Zhao Xiguan, Zhao Yanne, Zhao ShanXiang, Zhao Yuhuan, Zhao Biyuan 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 1
Guoyu 《國語》 楚語上 Discourses of Chu I 1
History of Jin 《金史》 卷十六 本紀第十六: 宣宗下 Volume 16 Annals 16: Xuanzong 3 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 1