Chinese Notes
Chinese Notes

拘执 (拘執) jūzhí

jūzhí adjective rigid / inflexible
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '拘執')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 1
History of Ming 《明史》 卷九十四 志第七十 刑法二 Volume 94 Treatises 70: Punishment and Law 2 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十九 列傳第二百〇八 忠義四 崔縱吳安國 林沖之子:郁 從子:震 霆 滕茂實 魏行可郭元邁 閻進朱績 趙師檟 易青 胡斌 范旺 馬俊 楊震仲史次秦 郭靖 高稼 曹友聞 陳寅賈子坤 劉銳 蹇彝 何充 許彪孫張桂 金文德 曹贛 胡世全 龐彥海 江彥清 陳隆之史季儉 王翊 李誠之秦鉅 Volume 449 Biographies 208: Loyalty and Righteousness 4 - Cui Zongwuanguo, Lin Chongzhi and son: Yu, newphew: Zhen, Ting, Teng Maoshi, Weixing Keguoyuanmai, Yan Jinzhuji, Zhao Shijia, Yi Qing, Hu Bin, Fan Wang, Ma Jun, Yangzhen Zhongshi Ciqin, Guo Jing, Gao Jia, Cao Youwen, Chen Yinjia and son Kun, Liu Rui, Jian Yi, He Chong, Xu Biao and grandson Zhang Gui, Jin Wende, Cao Gan, Hu Shiquan, Pang Yanhai, Jiang Yanqing, Shi Jijian of Chenlong, Wang Yi, Qin Ju of Licheng 1
History of Ming 《明史》 卷三百三十一 列傳第二百十九 西域三 Volume 331 Biographies 219: Western Regions 3 1
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 1
Book of Wei 《魏書》 卷33 宋隱 王憲 屈遵 張蒲 榖渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 薛提 Volume 33: Song Yin, Wang Xian, Qu Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gongsun Biao, Zhang Ji, Li Xian, Jia Yi, Xue Ti 1
Book of Zhou 《周書》 卷47 列傳第39 藝術 Volume 47 Biographies 39: Artists 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十九下 儒林列傳 Volume 79b: Biographies of Confucian Scholars 2 1
Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十八上 桓譚馮衍列傳 Volume 28a: Biographies of Huan Tan; Feng Yan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见拘执 見拘執 遂見拘執 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十九下 儒林列傳 Volume 79b: Biographies of Confucian Scholars 2 7