Chinese Notes
Chinese Notes

执迷 (執迷) zhímí

zhímí verb to be obsessive / to persist obstinately
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '執迷')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 2
Book of Chen 《陳書》 卷三十五 列傳第二十九: 熊曇朗 周迪 留異 陳寶應 Volume 35: Xiong Tanlang; Zhou Di; Liu Yi; Chen Baoying 2
Book of Liang 《梁書》 卷五 本紀第五 元帝 Volume 5: Emperor Yuan 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 1
History of Jin 《金史》 卷八十  列傳第十八: 熙宗二子濟安 道濟 斜卯阿里 突合速 烏延蒲盧渾 赤盞暉 大㚖本名撻不野 磐本名蒲速越 阿離補子:方 Volume 80 Biographies 18: Xi Zong and two sons jian, Dao Ji, Xie Maoali, Tu Hesu, Wuyan Puluhun, Chi Zhanhui, Da Gao formerly named Tabuye, Pan formerly named Pusuyue, A Libu son: Fang 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十五 周書6: 世宗本紀二 Volume 115 Book of Later Zhou 17: Shizong Annals 2 1
History of Yuan 《元史》 卷四十四 本紀第四十四: 順帝七 Volume 44 Annals 44: Shundi 7 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 1
Book of Zhou 《周書》 卷8 帝紀第8 靜帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Jing 1
Book of Liang 《梁書》 卷三十一 列傳第二十五 袁昂 子君正 Volume 31: Yuan Ang; Yuan Junzheng 1