Chinese Notes
Chinese Notes

执迷 (執迷) zhímí

zhímí verb to be obsessive / to persist obstinately
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '執迷')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Chen 《陳書》 卷三十五 列傳第二十九: 熊曇朗 周迪 留異 陳寶應 Volume 35: Xiong Tanlang; Zhou Di; Liu Yi; Chen Baoying 2
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 2
History of Jin 《金史》 卷八十  列傳第十八: 熙宗二子濟安 道濟 斜卯阿里 突合速 烏延蒲盧渾 赤盞暉 大㚖本名撻不野 磐本名蒲速越 阿離補子:方 Volume 80 Biographies 18: Xi Zong and two sons jian, Dao Ji, Xie Maoali, Tu Hesu, Wuyan Puluhun, Chi Zhanhui, Da Gao formerly named Tabuye, Pan formerly named Pusuyue, A Libu son: Fang 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 1
Book of Liang 《梁書》 卷三十一 列傳第二十五 袁昂 子君正 Volume 31: Yuan Ang; Yuan Junzheng 1
History of Ming 《明史》 卷三百二十五 列傳第二百十三 外國六 浡泥 滿刺加 蘇門答喇 蘇祿 西洋瑣里 瑣里 覽邦 淡巴 百花 彭亨 那孤兒 黎伐 南渤利 阿魯 柔佛 丁機宜 巴剌西 Volume 325 Biographies 213: Foreign States 6 - Brunei, Malacca, Sumatra, Sulu Archipelago, Chola, Lampung, Kampar, Baihua, Pahang, Nakur, Lide, Lamuri, Aru, Johor, Terengganu, Safavid 1
Book of Liang 《梁書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1: Emperor Wu 1 1
History of Yuan 《元史》 卷二百〇八  列傳第九十五: 外夷一 高麗 耽羅 日本 Volume 208 Biographies 95: Foreign Peoples 1 - Goryeo, Tamna, Japan 1
History of Jin 《金史》 卷六十七 列傳第五: 石顯 桓赧弟:散達 烏春附:溫敦蒲刺 臘醅弟麻產 鈍恩 留可 阿疏 奚王回離保 Volume 67 Biographies 5: Shi Xian, Huan Nan and younger brother: Sanda, Wu Chun and relative: Wendun Puci, Lapei dimachan, Dun En, Liu Ke, A Shu, Xiwang Huilibao 1