Chinese Notes
Chinese Notes

襟度 jīndù

jīndù adjective broad-minded / magnanimous
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '襟度')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百七十八 列傳第六十五: 梁曾 劉敏中 王約 王結 宋衜 張伯淳 Volume 178 Biographies 65: Liang Ceng, Liu Minzhong, Wang Yue, Wang Jie, Song Dao, Zhang Bochun 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十四 列傳第二百〇三 文苑六 黃庭堅 晁補之從弟:詠之 秦觀 張耒 陳師道 李廌 劉恕 王無咎 蔡肇 李格非 呂南公 郭祥正 米芾 劉詵 倪濤 李公麟 周邦彥 朱長文 劉弇 Volume 444 Biographies 203: Literature 6 - Huang Tingjian, Chao Buzhicongdi:yongzhi, Qin Guan, Zhang Lei, Chen Shidao, Li Zhi, Liu Shu, Wang Wujiu, Cai Zhao, Li Gefei, Lu Nangong, Guo Xiangzheng, Mi Fei, Liu Shen, Ni Tao, Li Gonglin, Zhou Bangyan, Zhu Zhangwen, Liu Yan 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十六 列傳第二十五 錢若水 蘇易簡 郭贄 李至 辛仲甫 王沔 溫仲舒 王化基 Volume 266 Biographies 25: Qian Ruoshui, Su Yijian, Guo Zhi, Li Zhi, Xin Zhongfu, Wang Mian, Wen Zhongshu, Wang Huaji 1
History of Yuan 《元史》 卷一百六十  列傳第四十七: 王磐 王鶚 高鳴 李冶 李昶 劉肅 王思廉 李謙 徐世隆 孟祺 閻復 Volume 160 Biographies 47: Wang Pan, Wang E, Gao Ming, Li Ye, Li Chang, Liu Su, Wang Silian, Li Qian, Xu Shilong, Meng Qi, Yan Fu 1
History of Jin 《金史》 卷九十五 列傳第三十三: 移剌履 張萬公 蒲察通 粘割斡特剌 程輝 劉瑋 董師中 王蔚 馬惠迪 馬琪 楊伯通 尼厖古鑑 Volume 95 Biographies 33: Yi Lalu, Zhang Wangong, Pu Chatong, Zhangewotela, Cheng Hui, Liu Wei, Dong Shizhong, Wang Yu, Ma Huidi, Ma Qi, Yang Botong, Nipanggujian 1