Chinese Notes
Chinese Notes

头晕目眩 (頭暈目眩) tóuyūn mùxuàn

tóuyūn mùxuàn verb to have a dizzy spell / dazzled
Domain: Chinese Medicine 中医
Notes: (CC-CEDICT '頭暈目眩')