Chinese Notes
Chinese Notes

论文 (論文) lùnwén

  1. lùnwén noun paper / treatise / thesis
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Research 研究
    Notes: (CC-CEDICT '論文'; Guoyu '論文'; Wikipedia '论文')
  2. lùnwén proper noun Essay on Literature
    Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国
    Notes: An essay by Emperor Wen of Wei r. 220-226, included in 文选 Selections of Refined Literature (Sharf 2005, p. 317)

Contained in

学术论文学位论文研究论文科学论文人间佛教论文选要

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 4
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 序志第五十 Volume 50: Preface 3
Wenxuan 《文選》 卷五十二 Scroll 52 3
History of Song 《宋史》 卷三百十六 列傳第七十五 包拯 吳奎 趙抃子:屼 唐介子:淑问 义问 孙:恕 Volume 316 Biographies 75: Bao Zheng, Wu Kui, Zhao Bian and son: Wu, Tang Jie and son: Shuwen, Yi Wen, grandson: Shu 2
The Scholars 《儒林外史》 第五十六回 Chapter 56 1
The Scholars 《儒林外史》 第十回 Chapter 10 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十二 列傳第六十二 文學 Volume 72 Biographies 62: Men of Letters 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十八 列傳第五十六 陳循 王文 江淵 許彬 陳文 萬安 劉珝 劉吉 尹直 Volume 168 Biographies 56: Chen Xun, Wang Wen, Jiang Yuan, Xu Bin, Chen Wen, Wan An, Liu Xu, Liu Ji, Yin Zhi 1
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 通變第二十九 Volume 29: Constants and Change 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十六 列傳第一百七十四 文苑二 Volume 286 Biographies 174: Literature 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
论文义 論文義 與論文義 Book of Song 《宋書》 卷七十五 列傳第三十五 王僧達 顏竣 Volume 75 Biographies 35: Wang Sengda, Yan Jun 5
典论论文 典論論文 典論論文曰 Wenxuan 《文選》 卷二十一 Scroll 21 4
始论文 始論文 乃始論文 Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 3
人论文 人論文 時人論文體者 Book of Zhou 《周書》 卷38 列傳第30 蘇亮 柳虯 呂思禮 薛憕 薛寘 李昶 元偉 Volume 38 Biographies 30: Su Liang; Liu Qiu; Lu Sili; Xue Cheng; Xue Zhi; Li Chang; Yuan Wei 2
论文章 論文章 論文章 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零六 列傳第三十一 杜正倫 崔知溫 高智周附:石仲覽 郭正一 趙弘智 崔敦禮 楊弘禮族父:纂 盧承慶 劉祥道 李敬玄 劉德威子:審禮 孫處約 邢文偉 Volume 106 Biographies 31: Du Zhenglun, Cui Zhiwen, Gaozhi Zhoufu: Shi Zhonglan, Guo Zhengyi, Zhao Hongzhi, Cui Dunli, Yan Hongli Zufu: Zuan, Lu Chengqing, Liu Xiangdao, Li Jingxuan, Liu Dewei and son, Shen Li, Sun Chuyue, Xing Wenwei 2
卧论文 臥論文 輒臥論文義 Book of Song 《宋書》 卷九十三 列傳第五十三 隱逸 Volume 93 Biographies 53: Hermits 2
论文体 論文體 時人論文體者 Book of Zhou 《周書》 卷38 列傳第30 蘇亮 柳虯 呂思禮 薛憕 薛寘 李昶 元偉 Volume 38 Biographies 30: Su Liang; Liu Qiu; Lu Sili; Xue Cheng; Xue Zhi; Li Chang; Yuan Wei 2
论文学 論文學 帝嘗與侍臣論文學之士 History of Yuan 《元史》 卷一百七十二 列傳第五十九: 程鉅夫 趙孟頫 鄧文原 袁桷 曹元用 齊履謙 Volume 172 Biographies 59: Cheng Jufu, Zhao Mengfu, Deng Wenyuan, Yuan Jue, Cao Yuanyong, Qi Luqian 2
考论文 考論文 始集諸儒考論文章 History of Song 《宋史》 卷三百〇五 列傳第六十四 楊億 晁迥 劉筠 薛映 Volume 305 Biographies 64: Yang Yi, Chao Jiong, Liu Yun, Xue Ying 2
论文多 論文多 其論文多不載 Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 2