Chinese Notes
Chinese Notes

词典 (詞典) cídiǎn

cídiǎn noun a dictionary
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
Notes: Especially, a word dictionary (CCD '词典'; FE '詞典'; HSK '词典')

Contained in

现代汉语词典汉英词典类语词典

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十五 列傳第六十三: 文藝上 韓昉 蔡松年子:珪 吳激 馬定國 任詢 趙可 郭長倩 蕭永祺 胡礪 王競 楊伯仁 鄭子聃 党懷英 Volume 125 Biographies 63: Wen Yishang, Han Fang, Cai Songnian son: Gui, Wu Ji, Ma Dingguo, Ren Xun, Zhao Ke, Guo Zhangqian, Xiao Yongqi, Hu Li, Wang Jing, Yang Boren, Zheng Zidan, Dang Huaiying 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
文词典 文詞典 文詞典麗 History of Song 《宋史》 卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia 2
词典丽 詞典麗 文詞典麗 History of Song 《宋史》 卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia 2