Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷十七   志第七  禮樂七 Volume 17 Treatises 7: Rites and Music 7

Click on any word to see more details.

嘉禮
 嘉禮

皇帝
 皇帝

 天地宗廟

 一日太極殿之間車輦文官五品以上位於武官西以下北上使文武之下位於五品之下宗親異姓西使使使九品之後太師太尉位於北面西東北退西門外位於東西元日

 」。鼓吹工人東南西東序殿東序西十二置於太常博士西東面侍衛奉迎太常博士太常西西」。皇帝出自西太師太尉:「。」在位太師西東面太尉西端太師:「。」皇帝太尉當前置於西東面太師西當前:「吉日壽考景福。」西上位太尉結纓皇帝殿退

 皇帝太尉南面太師:「壽考。」退西東面殿皇帝之間太尉皇帝西左手太尉太尉太師皇帝太師太尉:「。」在位太師太尉」。皇帝在位

皇太子
 皇太子

 司徒人為人為吏部

 一日太極殿車輿皇帝受命位於位於其後少東北面文武門外位於順天門外西

 」。太極門外西面黃門侍郎中書侍郎書案東南西面北上」。皇帝天冠輿出自西:「。」在位舍人」。:「加冠。」北面稽首:「不能。」:「。」舍人:「加冠。」黃門侍郎東北西面中書侍郎書立東北西面受制:「。」在位皇帝在位出門置於威儀九品以上東宮

 一日衛尉次於門外西西南次於西皇太子位於外道西位於西位於退皇太子受制位於東北北面

 朝服其餘公服門外宗正乘車侍從左右屯門庶子」。東南殿西西主人皇太子西南西東序北上金飾遠遊西遠遊屬於西西東面北上主人宗正為主庶子東序西

 庶子」。舍人外道西東面皇太子彩衣輿洗馬門外庶子輿洗馬西庶子答拜東南在前在後左右其餘之外皇太子迎賓西面宗正西面西東面宗正答拜主人東北西面殿南面西南東面西面西南東面皇太子受制北面脫節」。皇太子:「皇太子吉日舊章太尉。」皇太子受制皇太子庶子皇太子東序南面西宗正

 主人西面主人皇太子西面皇太子西面東面置於南面一等:「吉日壽考景福。」皇太子東面皇太子東序西面皇太子西置於二等遠遊:「月令威儀萬歲。」皇太子皇太子東序朝服西面皇太子遠遊三等:「萬壽無疆。」結纓

 皇太子皇太子東序西面主人皇太子西東序南面皇太子西南面:「以定壽考。」皇太子東面答拜皇太子之間皇太子之間皇太子皇太子西左手右手左手皇太子西南面答拜皇太子西南面西西西南東面:「禮儀吉日昭告君子。」皇太子:「。」洗馬太子階位北面南面皇太子西面:「。」在位庶子」。皇太子輿宗正

皇子
 皇子

 聽事主人門外東面西面北面受命西面:「。」主人:「皇子加冠。」西面主人答拜主人:「皇子加冠。」:「不能共事。」主人:「。」:「不從。」主人

 東南西北上遠遊之外西西質明至於主人大門遠遊西西東面北上主人西面西東面皇子西南面主人西面東南西面北上北面皇子南面主人西面西退東面北上

 受命主人西面:「。」:「皇子加冠。」主人迎賓西面答拜主人主人主人內門主人主人西面西東面主人:「公升。」:「。」主人:「公升。」:「。」主人:「公升。」:「。」主人西西西西主人西面

 主人皇子戶外西南面皇子東端南面皇子皇子南面北面置於主從東面:「。」主人:「不從。」西主人西面西東面一等北面西東面皇子皇子皇子青衣西南面皇子皇子南面主人西主人西面酌酒皇子:「兄弟孝友。」皇子西西東面答拜皇子皇子之間祭酒答拜西南面

 皇子皇子置於二等遠遊皇子皇子皇子朝服西南面皇子皇子南面酌酒皇子:「禮儀有序。」皇子西皇子南面進賢三等結纓

 皇子皇子西南面皇子南面酌酒皇子:「酒令。」皇子西皇子皇子皇子西左手皇子祭酒西南面答拜皇子皇子西南面

 皇子西西序東面主人東序西面:「禮儀吉日昭告君子。」皇子:「夙夜。」主人內門主人西面:「執事。」:「。」主人:「。」:「不得不從?」主人

 皇子東面皇子答拜皇子內外

 西主人主人西退東面主人西面掌事主人主人西面掌事主人三分西西北面主人退北面主人南面主人南面主人退主人掌事主人北面西東面門外主人大門西面

 嫡子庶子然後進賢其三一品五品至於九品服從嫡子西面庶子南面及其所以親王


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary