Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷十九   志第九  禮樂九 Volume 19 Treatises 9: Rites and Music 9

Click on any word to see more details.

嘉禮
皇帝冬至群臣
 皇帝冬至群臣

 一日太極殿官客使次於東西車輿西北文官以上位於位於之下位於西武官以上位於西文官五品位以下位於使都督刺史以上位於武官西以下方位武官之下使使之下五品客位三等以上東方南方東方使西方北方西方使西北面四等以下方位使之下門外文官西之前武官退位於武官五品使東方南方宗親使使之下東方南方東方使西方北方西方使

 將士屯門殿」。侍衛奉迎吏部兵部主客戶部使舍人以下外辦」。皇帝冬至天冠輿出自西置於以下使:「。」在位西置於北面:「景福開元神武皇帝陛下。」冬至:「長至陛下。」佩劍俯伏在位東北西面」。在位:「公等。」冬至:「。」在位舞蹈萬歲

 中書侍郎門外給事祥瑞門外侍郎給事戶部貢物太極東東西禮部貢物其餘入門中書侍郎給事西黃門侍郎黃門侍郎祥瑞侍郎給事退西

 使戶部尚書:「戶部尚書貢物。」退:「。」禮部尚書禮部尚書貢物。」退:「。」貢物歸仁:「。」舍人北面:「。」皇帝輿西面

 冬至祥瑞殿殿文官以上東南西西南武官以上其後使都督刺史三等以上殿西北殿東序西殿西廂設在吏部兵部戶部主客使舍人殿外辦」。皇帝天冠輿出自西舍人以下使北面:「。」:「。」西面:「殿。」在位殿西少東西面祿:「群臣。」:「。」祿退西北面酌酒北面殿殿退北面:「稽首冬至:「長至。」,不勝大慶謹上千秋萬歲。」在位退:「公等。」在位殿皇帝在位舞蹈萬歲皇帝殿

 殿殿:「。」在位殿:「。」琴瑟笙管殿:「。」俯伏殿皇帝殿:「。」在位殿:「。」皇帝殿:「。」殿食品嘗食殿:「。」皇帝上下西面:「。」殿十二

 殿:「。」上下佩劍位於殿:「。」在位東北西面:「。」在位:「。」皇帝輿西面

 皇帝京官使公服九部九部門外萬歲九部

皇太子
 皇太子

 天地宗廟

 一日殿太子次於西位於車輿文武

 官服庶子」。侍衛奉迎」。上馬庶子其餘皇帝皇太子遠遊鑾駕

 」。皇太子殿門外西黃門侍郎殿西面中書侍郎外辦」。皇帝出自西皇太子:「。」皇太子:「。」在位皇太子東北西中書侍郎西面:「。」皇太子皇太子庶子侍郎皇太子庶子皇太子在位」。皇帝在位

皇帝時令
 皇帝時令

 孟春禮部尚書月令宣告

 次於東門外道守宮次於其後次於門外文官武官西

 一日青陽以上司長文官東北武官西刑部郎中東南文官武官青陽位於西其一位於東北以上位於西文官五品位以下武官五品以下西位於西北退門外相向西

 皇帝至於五品以上門外工人刑部郎中月令置於武官五品東南郎中北面外辦」。皇帝輿青龍東北以下西面:「。」在位:「。」:「。」東北:「。」在位西面刑部郎中月令」。:「。」刑部郎中:「。」以下刑部郎中刑部郎中一絕使:「。」以下刑部郎中置於佩劍;「。」在位西面:「。」皇帝輿便北面

 以後四時季夏五時

皇帝五更太學
 皇帝五更太學

 三公致仕德行年高人為人為五更五品以上致仕以下致仕食具

 次於學堂之後隨地五更次於南門西其後文官門外武官西東西北上

 一日東序西西五更西西西西東面北上武官五品以上位於西以下西向北客位使位於九品之後學生分位武官之後門外西

 鑾駕門外學生鑾駕太學」。五品以上門外工人使

 鑾駕時刻遣使五更五更進賢安車前後

 鑾駕太學五更太常五更學堂南門西東面北上五更之後太常博士太常學堂之內北面外辦」。皇帝殿皇帝西面皇帝之後太常博士退五更左右太常引導執筆五更西東面北上其後太常前奏」。皇帝五更答拜皇帝在前五更皇帝皇帝西面南面答拜皇帝西五更五更三公九卿殿珍羞皇帝皇帝酌酒皇帝珍羞酒食五更酒食皇帝大綱格言皇帝執筆善言善行以下太常皇帝以降逡巡五更皇帝五更出門前奏」。皇帝五更安車從而學生明日主旨

 秀才進士孝悌飲酒刺史為主致仕賢者其次其次行禮主人大門西東面西面北面受命門外西面:「。」主人:「飲酒。」西面主人答拜主人:「子學。」:「。」主人:「莫若。」:「夫子不敬。」主人答拜主人退;「飲酒。」

 質明主人西西西西西南東面北上西位於西向北位於大門東面北上主人迎賓門外西面答拜西南答拜西南主人主人入門西面入門東面西南東面北上北面

 主人