Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷二十三上  志第十三上 儀衛上 Volume 23a Treatises 13: Ceremonies 1

Click on any word to see more details.

 天子」,」,華蓋旌旗車馬舉動出入道路鹵簿鼓吹必備而後所以慎重慎重尊嚴尊嚴儀衛所以尊君文采三代

目录
1
2

 

 朝會分為衙內供奉左右東西

 四十六號曰內仗左右將軍中郎將左右六十左右年長六十六主帥殿大將軍號曰中郎將郎將檢校左右進德左右弓箭殿

 內外道人而立號曰左右內仗而立號曰天門佇列西門外佇列西長樂永安佇列西門外領軍佇列西佇列西車駕皇城

 第一弓箭祿張弓第二鐘聲一點宿供奉

 第一張弓第二內外

 元日冬至朝會宴見國王供奉殿輿一百五十三百

 十二部十二第一領軍衛青左右第二五色第三孔雀黑地第四第五五色鸚鵡第六弓箭第七小五鸚鵡第八第九雞毛黑地第十弓箭第十一第十二十二

 左右一部十二左右領軍都尉領主師子左右一部十二左右都尉領主一部十二左右都尉主帥一部十二左右都尉主帥一部十二左右都尉主帥一部十二左右都尉主帥一部十二左右都尉主帥左右一部十二左右都尉主帥左右一部十二左右都尉主帥左右一部十二左右領軍都尉主帥左右主帥師子

 左右領軍首尾二十十二一部左右左右左右左右將軍大將軍左右領軍大將軍檢校

 左右主帥以下四十戎服大袍二十弓箭第一第二第三都尉檢校戎服大袍弓箭三十鞋襪<>、都尉都尉檢校進德葵花第一第四第二第五第三第六

 左右東西主帥以下左右第一第二飛黃都尉檢校第三吉利第四第五太平都尉檢校

 校尉以下以上三十五二十弓箭十一第一大將軍人主第二飛黃將軍人主第三吉利郎將人主

 左右白旗主帥以下左右第一第二第三第四都尉檢校第五犀牛第六第七騏驎第八都尉檢校都尉校尉檢校十二左右朱雀青龍白虎以下青龍白虎一百四十四左右三行青龍將軍檢校檢校

 左右主帥以下左右第一黃龍第二鹿第三第四都尉檢校

 左右領軍衛青、<>主帥以下左右第一應龍第二第三三角都尉檢校第四第五龍馬第六金牛都尉檢校

 將軍檢校左右二百五二百五鞋襪相間左右領軍一百六十左右一百左右左右左右八十左右主帥三十八左右左右左右左右左右領軍領軍師子左右四十八前後二十四都尉人主戎服大袍戎服大袍弓箭三十鞋襪弓箭、<>相間第一都尉人主第二、<>,都尉人主第三都尉人主第四、<>,都尉人主第五左右都尉人主第六、<>,都尉人主第七左右都尉人主第八、<>都尉人主第九左右都尉人主第十、<>,都尉人主第十一左右都尉人主第十二、<>,都尉人主第一、<>,左右都尉人主第十二

 左右辟邪都尉檢校朱雀玄武建白弓箭左右都尉弓箭四十二十十六弓箭朱雀朱雀都尉人主四十二十十六弓箭<>,<>黃金十二戎服大袍竿戎服大袍左右都尉人主大將軍檢校玄武玄武左右都尉人主五十二十五弓箭二十<>相間

 朝日殿香案御史大夫領屬殿西傳呼百官文武監察御史西內門監察御史百官監門校尉:「」。:「」。東門西門校尉宰相香案百官殿左右使鐘鼓樓下一品五品尚書省為首供奉中郎將將軍中郎將中郎將中郎將中郎將中郎將左右大將軍殿左右而立東宮王府賓客庶子」,皇帝西序皇帝左右左右將軍左右內外平安」。舍人宰相殿承旨左右羽林東西五品以上左右大將軍將軍二十以下三十左右監門左右監門三十三二百左右領軍左右弓箭:「」;引入」。皇帝步入東序然後內外常參輟朝朔望儀仗減半太陽大霧內外


 

 大駕鹵簿天子樂於」。鹵簿殿舍人以下奉迎西乘黃進路太極殿西將軍黃門侍郎之前太僕攝衣天子輿西曲直華蓋侍衛將軍天子太僕以下黃門侍郎前奏」。鑾駕黃門侍郎將軍

 天門侍郎乘馬乘馬」。退:「」。黃門侍郎退:「乘馬。」侍衛左右殿後部以下供奉侍郎」。退:「」。侍郎將軍侍郎」。萬年縣先導京兆太常司徒御史大夫兵部尚書鹵簿

 次清左右大將軍弓箭檢校以前朱雀<>左右都尉弓箭夾道鐵甲四十八弓箭夾道左右鐵甲二十四弓箭左右

 朱雀指南車白鷺正道十四弓箭十二屬於弓箭相間左右都尉人主鼓吹殿御史輿輿正道輿正道左右正道輿十四

 二十四左右

 青龍白虎正道左右都尉二十五二十弓箭行儀舍人御史御史拾遺拾遺補闕補闕起居郎起居舍人諫議大夫給事舍人黃門侍郎中書侍郎散騎常侍散騎常侍舍人以下黃龍都尉

 左右將軍左右領班左右十二第一左右五十三第二左右五十五第三左右五十七第四左右五十九第五左右六十一第六左右六十三第七左右六十五第八左右六十七第九左右六十九第十左右七十一第十一左右領軍七十三第十二左右七十五第一曲折後門第十二曲折十四

 左右中郎將左右郎將三十左右郎將二十八左右供奉中郎將郎將四十八左右

 太僕三十二