Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷一百二十五  列傳第五十     蘇張 Volume 125 Biographies 50: Su, Zhang

Click on any word to see more details.




雍州武功尚書僕射曾孫進士參軍母喪庶子張大孝悌王府參軍刺史

參軍使:「高下小人?」不得揚州大都長史都會長史辯機單身同州刺史

不能:「宿不可進獻營造。」不見使天下不立搜括流入使專責州縣簿天下同日一月使調以免武后浮屠廟塔虛歲以為不出百姓不足天下僧尼。」

神龍尚書法令舊章一朝格式戶部尚書留守京師

秘書員外出入不可使:「大臣不能天子。」於是僕射:「長者。」不得已儋州餘黨尚書僕射

國子祭酒建白皇后安樂公以為不能大臣天子名曰」,默然:「宰相陰陽百姓不足衛兵稱職不敢。」遺詔皇太后臨朝太尉宰相:「太后臨朝不通不宜。」正色:「安得?」政事不朝睿宗即位僕射

景雲元年老病太子七十二司空荊州大都皇太子一乘

宰相當世甚多參軍不敢開元長子中子補闕配享睿宗文宗大和

諸子

一覽進士調烏程武后賢良方正曹參吏部侍郎:「一日千里。」監察御史長安冤獄給事修文學士舍人父子同在朝廷

玄宗太極輕重:「不然手腕。」:「舍人湧泉不及。」太常父喪工部侍郎就職宰相:「工部侍郎中書侍郎?」:「陛下?」中書侍郎:「宰相歿紫微侍郎未嘗。」明日政事軿:「前世味道當時」。軿前人!」

吐蕃:「非常奉職禽獸羽毛服用蚊虻不足天子可見雖然兵法先聲陛下吐蕃積年徭役不堪大軍多方太上皇陛下不能無憂何以高帝:「無人使?」高帝以為相大無為陛下?」

:「於是敵人天子黃帝五十二阪泉修身閑居無為陛下禍亂高居制禮作樂金革一日吐蕃不勝陛下至尊未可四夷聖躬未嘗狼顧牽連北狄六師京師太上皇一致陛下天下不能居中制勝之上殺敵酋長遷延西。」吐蕃俘獲不行

:「前世稽古不法祖宗後嗣?」

開元紫微黃門修國史裁決未及不會未嘗不從人相:「父子宰相僕射不顧丞相。」

禮部尚書檢校益州大都長史按察節度劍南τ,人流劍南重興司馬皇甫使琵琶玲瓏不肯:「遣使陛下軍費。」:「。」:「不然至公可以遠近忠臣?」吐蕃:「。」不敢

泰山朝覲五十八視朝起居舍人上疏:「貞觀永徽大臣舉哀終始宴樂一言,《春秋禮部尚書輔弼奉事二十餘年股肱明君。」:「。」南門不朝丞相:「!」

親族景龍文章手筆」。:「所為詔令別錄副本。」故事其後李德裕近世敘事文章

賢良方正秘書學士轉給紫微侍郎:「?」:「。」:「。」徐州刺史吏部侍郎

成人:「。」殿御史長安安祿山京師開遠門出奔肅宗興師靈武晝夜御史文部侍郎廣平元帥使河南節度留守王府長史刺史戶部侍郎鹵簿使太常代宗東都河南禮部尚書

從父慎行武德文學學士南康公主駙馬都尉司馬博學美名引文學士書名吏部侍郎太子庶子王府記室參軍垂拱刺史刺史百姓勸課農桑羽林將軍冬官尚書通書發憤

字說范陽河南更為洛陽永昌武后賢良方正吏部尚書第一太子校書郎補闕

:「氏族上古百姓。」:「未有夷狄炎帝黃帝其後天下建德賜姓黃帝二十五十四其後王父戰國姓族列國舊國兩漢。」:「。」

久視說上

六十伊水不通轉運咫尺千里兵馬武庫利器山丘奈何之上山谷陛下:「安樂無行。」不可宮城排斥居人宿草風雨不知老病流轉陛下作人父母不可上心漲海地脈山川農桑山谷連聲陛下?《:「小康。」不可東西二十陛下往往左右豈不?《:「。」持重不可

關西及時上京以來無用億萬蒼蒼群生莫不幸甚芻議不從何者遠圖死者



舍人誣陷無不」,為兵員外工部兵部侍郎母喪黃門侍郎禮俗天下為兵修文學士

睿宗即位中書侍郎雍州長史東都數百罪人詿慰勞玄宗太子無量監修國史

景雲:「日內。」左右:「讒人東宮陛下太子名分膽破。」明年皇太子皇帝太平公主宰相尚書政事東都留守太平使玄宗決策燕國公封二

武后末年四夷來朝說上:「周禮孔子倡優列國如此天朝四夷使者禮樂不可焉知典故裸體盛德。」

不平刺史河北道按察使岳州執政宰相其一忌日嗚咽未幾陳說不宜荊州長史

羽林將軍檢校幽州都督戎服大喜檢校州長天兵大使修國史稿中論大使河曲疑懼輕騎二十宿帳下召見使不宜:「黃羊致命。」聞經党項步騎萬人駱駝自相招納党項使使不從

兵部尚書不許明年節度大使士馬慶州可汗牧馬西俘獲三千河曲五萬河南封三六十二十天子以為:「自衛營私所以不在陛下四夷。」衛兵貧弱亡命一切旬日十三京師所謂

東都:「太原王業陛下巡幸耀威武河東京師歷代三農四海。」后土

封禪官學置酒殿:「賢者樂於集賢殿。」正書集賢殿書院學士知院事尚書丞相封禪》,泰山成功封禪執事五品

宇文獻策天下勸農使分行吏部等分有所於是術士道岸時事右職依據太原千萬。」刑部尚書尚書省庶子