Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百三十二  列傳第五十七    劉吳韋蔣柳沈 Volume 132 Biographies 57: Liu, Wu, Wei, Jiang, Liu, Shen

Click on any word to see more details.玄宗十二古文尚書》,春秋左氏》,退辨析:「如是!」左氏》。知名進士調獲嘉主簿

證聖以上得失上書小人君子不幸」。:「不虛不虛不為不為群臣遭遇。」:「刺史以上不可殿賞罰。」不能善人公卿死者甘於味道:「陸機周身!」:「海內。」

舍人修國史太子自守天子西東都史臣著述秘書宰相長官不一偃蹇因為忠言不可」,:「國史一家東觀集群取士滋多為政駿一言毫不不可太史丞相後漢公卿公府蘭臺史官史臣起居百家通行不可所以顏面作者褒貶朝野貴族常人不能無畏三不古者指歸司馬遷退處士奸雄班固忠臣史官難行不可不肯指授遵奉歲月不可。」:「朝廷。」不許史官:「?」

實錄》,有所改正以為見用時而不遂史通內外四十九譏評:「。」:「雕蟲不為當時史通》,以為著書解嘲》;亦作》。劉歆以為文章史傳由是減價。」感慨如此

負有未盡國史》。苗裔彭城孝王曾孫居巢承元:「居巢司徒。」後果居巢鄉人兄弟有名高陽居巢

太子庶子學士皇太子國學有司著衣乘馬:「大夫以上乘車駕車江左尚書郎乘馬御史延年罷官乘馬出入放誕乘馬褻服王公盛服他事貴賤乘馬法駕所幸馬上朝服革履非唯自取流俗行路。」太子

開元散騎常侍孝經十二古文;《子夏,《老子河上公王弼宰相不然博士司馬兼行子夏易傳會子抵罪執政玄宗六十一

國史三十禮部尚書:「自古文士?」對曰:「兼之不能巧匠使無可。」以為持論論著歿河南史通》,追贈工部尚書好學其後起居郎拾遺供奉說苑廣漢劉向竹書紀年諸侯後人當時正史齊人孔子新意,《卜筮左氏春秋經傳外傳

通經持論漣水諫官補闕久之東都河南功曹母喪員外奉法給事中興元元年吏部侍郎大盜相仍不能京師洪州調貞元散騎常侍平章設施而已明年明年吏部侍郎尚書御史:「不實。」侍郎大都

生子東都笞掠不能左右流血怡然不為留守元和輿曹參東都母喪孝子起居郎風雲

天寶集賢院學士史官補闕父子史官》,頗有

散騎常侍節度使劍南名儒西觀察判官刺史幼女呼號觀察使常州分所宣州刺史團練觀察使十年官吏富饒不能驕傲吏部尚書

剛直進士殿御史江淮轉運使財賦吉州刺史給事中

開元監門參軍員外隴西司馬安祿山潼關楊國忠:「天下成敗不可。」劉更生至德給事中久之刺史撫州長史》、《》、《至德

京兆功曹參軍:「不諱天理!」知人:「!」:「!」上元安康》、《》、《春秋》、《》、《:「天下滔滔。」不以

汴州史館修國史拾遺供奉

神龍補闕太子奸臣安國朝廷:「文明陛下骨肉陛下日夜陰謀陛下手足陛下天下股肱胸臆寒心委任異姓未有亡者趙高王莽自相魚肉猜忌子弟海內安可子弟根源使枯竭皇家枝幹陛下即位王朝左右。『,《蒼蠅不可不察陛下天下幸甚!」起居郎

玄宗群臣不及上疏

自古人臣國危陛下祿不敢可采束帛而已未嘗蒙召拔擢傳送本州由是臣下不敢古者誹謗使有益使陛下杜塞直言道路流傳高帝晉武帝劉毅陛下豁達大度不能夫人生殺之權威嚴納諫不敢奈何以為有所鄉校子產陛下即位無量上疏時政得失往往得罪天下骨鯁不復

帝王納諫:「。」:「諷諫猛虎山林。」忠諫有益如此自古諫鼓昌言不肖王子同道不興同道不甘將亡不甘忠諫嗚呼陛下隋煬帝驕矜自負以為:「當時。」大臣一言不敢五月古文尚書》,以為除名河池郡守江都賜死不顧朝臣鉗口不知死人子孫剿絕天下太宗皇帝魏徵虞世南岑文本褚遂良切諫要職宰相:「自知為難文人巧工使大匠天下聽斷憂勞不能魏徵隨事諫正明鑒美惡。」當是時上書殿不以外事刑戮禮義大行陛下何不此道聖祖萬方有所有所不周上心下情伏惟博覽兼聽使所謂直言正諫死亡

母喪自陳修史家貧不能紙筆祿諫議大夫復修睿宗實錄東都父喪宰相太子庶子

開元十三太山:「告成不當使。」明年六月大風群臣得失上疏:「以來六月戊午大風居人廬舍:『不用上下旱災』。:『風發。』大臣陛下左右奸臣擅權:『人主人權太阿。』災異人主感悟杜絕陛下和帝府庫冗員戶口流散大行陛下不勝惓惓不為選舉刑罰至公不足。」

長安景龍張易之不實不得唐書》、《春秋》,成書集賢院宰相在家修史大臣國史不容在外撰錄長垣縣久之不當荊州司馬國史遣使六十

洪州刺史天寶年老李林甫不用八十

敘事良史晚節實錄》,已然不然皇嗣。」所為從容:「公事不少假借奈何?」:「不可地下。」:「名實?」

曾孫兒時駿景龍肥鄉駿姑子為時不知前世指掌使屬文:「。」進士員外問曰:「童子?」:「春秋三十。」問曰:「。」上第

開元秘書監秘書七志》,譜學姓族》,開元二十補闕集賢院學士起居舍人太山》,六典》,歲餘:「六典歷年未有。」引述周六歸於規制令狐德棻武德以來國史不能以後為例起居舍人著作文約以為陳壽集賢學士工部侍郎方城縣

圖書四十史官二十榮利為人純厚長者當世貴賤秘書秘書圖譜無不安祿山國史身陷刺史廣德判官詣闕稱旨國史史官補過蒙恩。」散騎常侍

孝友音樂禮儀博識著書