Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百三十四  列傳第五十九    宇文韋楊王 Volume 134 Biographies 59: Yu Wen, Wei, Yang, Wang

Click on any word to see more details.

宇文

目录
1 宇文
2
3 楊慎
4
宇文
維基百科標誌 维基百科條目宇文
宇文京兆萬年平昌明法貞觀尚書右丞江夏王太宗二百:「左右僕射永徽黃門侍郎侍中遺愛友善

長於吏治開元調富平主簿京兆天下本籍閭里州縣監察御史便宜天下用度玄宗勸農使兵部員外御史慕容二十九人為勸農判官御史州縣招徠戶口租地戶口使於是八十亦稱數百萬御史希望不能不止生事意向宰相集群公卿雷同不敢戶部侍郎以為百姓天下事無巨細勸農使而後高年天子百姓使下詔:「所在常平倉官司使貧富州縣常務一切使流亡官屬使業已州縣不須。」

建白大體中傷:「用事不可以。」:「!」太山吏部禮部尚書刑部尚書工部尚書散騎常侍刺史刺史荊州長史虛心鄭州刺史刺史不得御史大夫術士由是宰相不已致仕刺史

河北大水宣撫使檢校汴州刺史河南溝渠使故地稻田陸運本錢無成戶部侍郎明年黃門侍郎平章:「使執政得數天下。」右丞耀戶部侍郎工部侍郎當時知人居位賓客故人酣飲然而應對天子不能安王節度朔方御史公主高力士翌日汝州刺史宰相凡百自此不治宰相:「公等不足奈何?」不能即使有司不逞狼藉平樂歲餘汴州紿給事中流於廣州遷延不行都督惶恐

使上心百姓有司失職刺史其後利得

兄弟京師徒步號泣使者進士大理評事夏楚大小長短鑄銅巨細楊國忠專政嶺南使行刑嶺南處置使刺史


京兆萬年太子皇太子最早秘書丞長安令宇文楊慎父子聚斂所在督察玄宗太守水陸運使

關門西長安山東使咸陽永豐有望群臣山東三百廣陵銅器會稽南海玳瑁沈香豫章力士飲器宣城石綠蕉葛翠羽吳郡不絕關中不識人間得體》,揚州銅器開元南方更變》,人數軿齊聲應和鼓吹合作樓下近臣牙盤音樂寶物供具散騎常侍官屬二百江淮租庸轉運處置使御史

李林甫昵比天子刑部尚書使楊慎失職怨望河西隴右節度使皇甫皇太子正月外戚太子使楊慎楊國忠縉雲太守太守大怒太子江夏未幾兵部員外河南府監察御史黔中倉部員外補闕供奉監察御史

長安公私騷然得罪遣使所在滿郡縣

楊慎
楊慎齊王曾孫正道突厥可汗刺史開元弘農郡財物丘山詳密出納無不數百萬任職二十九十戶部尚書致仕

任氣汝陽玄宗宰相清白監察御史出納太子舍人長安大理評事出納使

御史雜事風格州縣京師天下調發天寶御史京畿使出納如故李林甫用事不敢諫議大夫御史輕重不平太守為己御史鑄錢使

不悅兄弟御史不平戶部侍郎

明年草木流血胡人使桎梏天下有罪:「耕田。」貴妃宮中左右問所從來:「?」對曰:「將死以免。」間質楊國忠私語未有異時稱引:「往來!」不為讖緯妖言妄人規復華清宮震怒尚書省刑部尚書大理殿御史楊國忠京兆曹參洛陽會昌圖讖不服御史臥內:「逆賊!」:「!」不能子女嶺南舍人天馬万俟使殿所在近親不得京師御史顏真卿洛陽名聞:「奉詔不敢作數行書。」:「兄弟何以!」手指兄弟友愛賓客不凡著稱:「兄弟當世使我少體弱?」寶應官爵


舍人監察御史戶部郎中玄宗以為和糴長春戶口役使御史京畿關內黜陟使

大獄東宮可動使天子百姓間關輸送租庸大抵督責連年不賴在位不絕左右億萬以為天子富國戶部侍郎御史檢察使使隴右使

天寶方士太白老人記事求得群臣奉上帝號明年御史大夫京兆尹總監使於是二十使中外大院文書一字不得天子使者相望楊國忠不如安祿山白事大夫俄而俯伏祿不覺自失祿己親

衛尉鬥雞供奉親近駙馬都尉置酒公主供具萬年長安等候經過

友愛忿戶部郎中術士不軌術士捕殺王府司馬定安公主左右會長縊死還家不敢

太原殿楊國忠大夫故國不悅功名十一四月都門執政其事縣尉:「。」與其突出格鬥:「大夫。」:「不可。」高力士飛龍小兒四百不信不問使良久:「先人。」未知有司不肯:「事後。」俄而問曰:「大夫與否?」未及御史:「大夫不忠大夫?」愕然:「不可不可。」:「。」賜死諸子家屬遠方有司不能」,奢侈如此不肯太子

楊慎

御史判官得罪判官:「大夫五百。」反覆廬江長史平生:「須臾。」

開元宇文利得天子海內四夷調天子十年宰相得罪有所未盡孟子所謂上下國危不信天寶以來不貲於是楊慎楊國忠億萬天子私藏天下經費自如以為使烜赫天下流亡多於有司不復天下不可可通不可所謂天下


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary