Glossary and Vocabulary for New Book of Tang 《新唐書》, 卷一百三十四 列傳第五十九  宇文韋楊王 Volume 134 Biographies 59: Yu Wen, Wei, Yang, Wang

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 hóng trigger 王鉷
2 42 shèn cautious 慎矜沈毅任氣
3 40 jīn to pity / feel sorry for 楊慎矜
4 38 róng to blend / to merge / to harmonize 宇文融
5 36 supreme ruler / emperor 帝悅
6 30 jiān hard / strong / firm 韋堅
7 29 zhōng middle 貞觀中
8 29 使 shǐ to make / to cause 又兼租地安輯戶口使
9 28 to begin 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
10 27 lín a wood / a forest / a grove 得寶符於桃林
11 25 yuē to speak / to say 勞之曰
12 22 zhōng loyalty / devotion 為都督耿仁忠所讓
13 22 御史 yùshǐ a censor 融由監察御史陳便宜
14 21 shì matter / thing / item 江夏王道宗以事請節
15 16 hàn solder, weld; leg armor, greaves 而與弟銲友愛
16 15 wéi soft leather
17 14 wáng Wang
18 13 child / son 收其子入官
19 12 jiàn to see 見高年
20 12 guó a country / a state / a kingdom 國用不足
21 12 shàng top / a high position 先上勸農使
22 12 jìn to enter 進黃門侍郎
23 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 中書令張說素惡融
24 12 zhào an imperial decree 有詔融與禮部尚書蘇颋
25 11 děng et cetera / and so on 賈晉等二十九人為勸農判官
26 11 extra / surplus / remainder 歲餘
27 11 yǐn to lead / to guide 引拜御史中丞
28 11 chéng to assist / to aid / to rescue 為尚書右丞
29 11 fāng square / quadrilateral / one side 方河北大水
30 11 yán to speak / to say / said 使還言狀
31 10 shì to attend on 代於誌寧為侍中
32 10 zhōu a state / a province 貶桂州
33 10 rén person / people / a human being 京兆萬年人
34 10 zòu to present / to offer 融乃奏慕容琦
35 10 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 薄州刺史崔琳
36 10 to die 多裸死牢戶
37 10 天下 tiānxià China 時天下戶版刓隱
38 9 qīng minister / high officer 入為鴻臚卿
39 9 desire 欲先事中傷之
40 9 hòu after / later 後擢進士第
41 9 suì age 歲終
42 9 dialect / language / speech
43 9 dào way / road / path 江夏王道宗以事請節
44 9 day of the month / a certain day 日引賓客故人與酣飲
45 9 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 宣天子恩旨
46 9 to take / to get / to fetch 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
47 9 zài matter / affair 銲與邢縡善
48 8 jìng to respect /to honor 以問所善胡人史敬忠
49 8 戶部 hùbù Ministry of Revenue 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
50 8 shí ten 十道各分官屬存撫
51 8 prison 吉溫等文致其獄
52 8 shí time / a period of time 時天下戶版刓隱
53 8 shǐ beginning / start 自融始
54 8 侍郎 shìláng an assistant minister 遷黃門侍郎
55 8 tián field / farmland 收匿戶羨田佐用度
56 8 jiā house / home / residence 放隱甫於家
57 8 biǎn to diminish / to reduce 貶桂州
58 8 楊慎 yáng shèn Yang Shen 楊慎矜
59 7 shǔ to count 數十里不絕
60 7 qǐng to ask / to inquire 江夏王道宗以事請節
61 7 楊國忠 Yáng Guózhōng Yang Guozhong 楊國忠專政
62 7 wèi a military officer 乃貶融平樂尉
63 7 yòng to use / to apply 融新用事
64 7 to reach 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
65 7 an official institution / a state bureau 府縣教坊音樂叠進
66 7 shěng province 正以公在省耳
67 7 jùn a commandery / a prefecture 擢為陜郡太守
68 7 大夫 dàifu doctor 托以事召王大夫
69 7 zhì to place / to lay out 朕比不置左右僕射
70 7 zhī to know 祎密知
71 7 zhuó to pull out 擢兵部員外郎
72 7 宇文 yǔwén Yuwen 宇文
73 7 younger brother 堅諸弟訴枉
74 7 quán authority / power 權發斂
75 6 huì can / be able to 會帝封太山還
76 6 qiān to move / to shift 遷黃門侍郎
77 6 to take charge of / to manage / to administer 即使有司劾融交不逞
78 6 to enter 收其子入官
79 6 wèi to fear / to dread 融畏說且復用
80 6 yǐn to hide / to conceal 時天下戶版刓隱
81 6 zuò to sit 坐房遺愛友善
82 6 zuò to do 官司勸作農社
83 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 人多去本籍
84 6 shū book 同中書門下三品
85 6 qián money / currency 羨錢數百萬緡
86 6 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相源乾曜等佐其舉
87 6 fēi an imperial concubine 姊為惠宣太子妃
88 6 fēn to separate / to divide into parts 分按州縣
89 6 xiān first 先上勸農使
90 6 to die
91 6 gōng public/ common / state-owned 隋平昌公弼裔孫
92 6 xuān xuan 捕太府少卿張瑄致會昌傳舍
93 6 to bestow on / to endow with 詭脫繇賦
94 6 idea 臺省須其意
95 6 father 徒步號泣省父
96 6 gain / advantage / benefit 及破頡利可汗
97 6 nián year 二年而成
98 6 guān an office 收其子入官
99 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 為尚書右丞
100 6 record / register / list / census 人多去本籍
101 6 wén to hear 節以聞
102 6 móu to plan / to scheme 且謀立太子
103 5 lìng to make / to cause to be / to lead 明法令
104 5 Suí Sui Dynasty 隋平昌公弼裔孫
105 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能無擾
106 5 shǎo few 少所推下
107 5 to criticize 議者以生事
108 5 to go 人多去本籍
109 5 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固讓不敢拜
110 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 又與左相李適之善
111 5 wàn ten thousand 於是諸道收沒戶八十萬
112 5 wén writing / text 給事中馮紹烈深文推證
113 5 big / great / huge / large / major 又集群臣大議
114 5 liǎn to collect 權發斂
115 5 wēn warm / lukewarm 孟溫繼為京兆
116 5 dǎng political party 帝疾其黨
117 5 xiàn county 府縣教坊音樂叠進
118 5 zuǒ left 玚坐左遷
119 5 cuī Cui 薄州刺史崔琳
120 5 older sister / elder sister 姊為惠宣太子妃
121 5 qiǎn to send / to dispatch 遣監察御史羅希奭就殺之
122 5 to give / to bestow favors 舟工賜錢二百萬
123 5 a government official / a magistrate 然吏下希望融旨
124 5 yòu right / right-hand 為尚書右丞
125 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 賊語陰相謂不可戰
126 5 servant girl 會婢春草有罪
127 5 兄弟 xiōngdì brothers 審與兄弟侍母京師
128 5 àn to press / to push 分按州縣
129 5 州縣 zhōuxiàn a county in a prefecture 州縣莫能制
130 5 fēng to seal / to close off 會帝封太山還
131 5 長安 Cháng'ān Chang'an 長安令
132 5 太子 tàizǐ a crown prince 姊為惠宣太子妃
133 5 míng bright / brilliant 隴右節度使皇甫惟明數於帝前短林甫
134 5 shōu to receive / to accept 收匿戶羨田佐用度
135 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 厚為禮
136 5 to stop / to cease / to suspend 州縣常務一切罷省
137 5 to examine into / to impeach / to charge 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
138 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 汔隋常治之
139 5 shā to kill / to murder / to slaughter 殺嶺南流人
140 5 監察 jiānchá to supervise / to control / to inspect 融由監察御史陳便宜
141 5 anger / rage / fury 融怒
142 4 bái white 又白厭勝事
143 4 jiǎ Jia 賈晉等二十九人為勸農判官
144 4 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 子審
145 4 京兆 jīngzhào Jingzhao / Xi'an 京兆萬年人
146 4 jiǔ nine 益貯九谷
147 4 百姓 bǎixìng common people 百姓困弊
148 4 wài outside 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
149 4 tóng like / same / similar 同中書門下三品
150 4 péi look of a flowing gown 裴寬
151 4 è evil / vice 中書令張說素惡融
152 4 èr two 和二州刺史
153 4 jué to decide / to determine / to judge 一決於上
154 4 Lu 工部尚書盧從願
155 4 disease / sickness / ailment 帝疾其黨
156 4 season / period 州縣季一申牒
157 4 zhàng a cane / a walking stick / a staff 始創杖架
158 4 xiàn to envy / admire 收匿戶羨田佐用度
159 4 guì expensive / costly / valuable 中表貴盛
160 4 hair 權發斂
161 4 one 州縣季一申牒
162 4 lín neighbor 責及鄰伍
163 4 thing / matter 而陜尉崔成甫以堅大輸南方物與歌語葉
164 4 玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang 玄宗以融為覆田勸農使
165 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 林甫疾其得君
166 4 太守 tài shǒu a governor of a province 擢為陜郡太守
167 4 gào to tell / to say / said / told 不告其家
168 4 nèi inside / interior 右補闕內供奉鄭欽說
169 4 guī to go back / to return 流亡新歸
170 4 zuǒ to assist / to accompany 收匿戶羨田佐用度
171 4 jiān to supervise / to inspect 乃以審為嶺南監決處置等使
172 4 gān dry 謹幹自將
173 4 can / may / permissible 玄宗訪其子可代父任者
174 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
175 4 lèi to be tired 累遷大理評事
176 4 dié documents / records 州縣季一申牒
177 4 ān calm / still / quiet / peaceful 又兼租地安輯戶口使
178 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅不附己者
179 4 zhōu boat / ship 宋山東小斛舟三百首貯之潭
180 4 zhào to call together / to summon / to convene 召吏唱習
181 4 different / other 公卿雷同不敢異
182 4 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元初
183 4 night 正月望夜
184 4 出納 chūnà cashier / to receive and hand over payment / to lend and borrow books 出納雖尋尺皆自按省
185 4 左右 zuǒyòu approximately 朕比不置左右僕射
186 4 不敢 bùgǎn to not dare 公卿雷同不敢異
187 4 tán a deep pool / a lake 堅於下鑿為潭以通漕
188 4 yáng Yang
189 4 xuàn a stick-like implement inserted into the handles of a ding 殿中侍御史盧鉉
190 4 所在 suǒzài place / location 以客賦所在
191 4 Li 諷侍御史李宙劾奏之
192 4 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 說輒引大體廷爭
193 4 bǎi one hundred 沮詰百端
194 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 姊為惠宣太子妃
195 4 suǒ to search / to inquire 鉤索堅罪
196 4 chǒng to favor 既見其寵
197 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
198 4 zhōng end / finish / conclusion 歲終
199 4 ài to love 歲常愛省數百萬
200 4 increase / benefit 益貯九谷
201 4 mother 審與兄弟侍母京師
202 4 tōng to go through / to open 宙通奏
203 3 xiá narrow 擢為陜郡太守
204 3 xuān to declare / to announce 宣天子恩旨
205 3 nóng agriculture / farming 官司勸作農社
206 3 jiàn to build / to construct 並建常平倉
207 3 xián to hold in mouth 浐水銜苑左
208 3 jiǔ old 使吾執政得數月久
209 3 hèn to resent / to hate 鉷恨之
210 3 得罪 dézuì to offend 及得罪
211 3 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部尚書韋抗
212 3 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯給多詐
213 3 to cover 玄宗以融為覆田勸農使
214 3 tíng court / royal court 說輒引大體廷爭
215 3 plain / white 中書令張說素惡融
216 3 precious 因玉真公主
217 3 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 融廣置使額以侈上心
218 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 彼乏錢邪
219 3 biǎo clock / a wrist watch 中表貴盛
220 3 yuàn park / garden 浐水銜苑左
221 3 明年 míngnián next year 明年
222 3 chén Chen 融由監察御史陳便宜
223 3 chéng to fill 中表貴盛
224 3 liè ardent / intense 給事中馮紹烈深文推證
225 3 dài to represent / to substitute / to replace 代於誌寧為侍中
226 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今得矣
227 3 clothes / dress / garment 楚服
228 3 lín to face / to overlook 詔群臣臨觀
229 3 yáo a folk-song 詭脫繇賦
230 3 jié festival / a special day 祖節
231 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 誅不附己者
232 3 fèng to offer / to present 由秘書丞歷奉先
233 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 乃運江
234 3 qián front 立艫前
235 3 jiāo to deliver / to turn over / to pay 即使有司劾融交不逞
236 3 interest 其息受贓饋狼藉
237 3 song / lyrics 得體紇那歌
238 3 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence 招徠戶口而分業之
239 3 shòu to suffer / to be subjected to 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
240 3 guò to cross / to go over / to pass 融所過
241 3 to be fond of / to like 太宗喜
242 3 gōng merit 使遂厥功
243 3 to think / consider / to ponder 帝思之
244 3 zhòng many / numerous 得偽勛亡丁甚眾
245 3 京師 jīngshī a capital city 審與兄弟侍母京師
246 3 xié to clasp under the arm 不須挾名
247 3 xiāo mournful / dejected 從蕭後入突厥
248 3 員外 yuánwài landlord 擢兵部員外郎
249 3 wèi to call 張九齡謂說曰
250 3 a man / a male adult 捕治舟夫漕史
251 3 private 林甫奏堅外戚與邊將私
252 3 hòu thick 厚為禮
253 3 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 讓宰相曰
254 3 jūn army / military 馳遣京兆士曹參軍吉溫系慎餘
255 3 rǎo to disturb / to annoy / to agitate 不能無擾
256 3 shí food / food and drink 浮食閭里
257 3 jǐng sunlight 班景倩
258 3 bài to bow / to pay respect to 引拜御史中丞
259 3 zhǐ purport / aim / purpose 然吏下希望融旨
260 3 大理 Dàlǐ Dali 累遷大理評事
261 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 吉溫等文致其獄
262 3 shě to give 捕太府少卿張瑄致會昌傳舍
263 3 lóng grand / intense / prosperous 父隆禮
264 3 liàng to excuse / to forgive 子諒
265 3 舍人 shèrén a palace attendant 慎餘太子舍人
266 3 fǎng to visit 玄宗訪其子可代父任者
267 3 jiāng a large river 乃運江
268 3 to go through / to experience / to take place 由秘書丞歷奉先
269 3 shān a mountain / a hill / a peak 時禦府財物羨積如丘山
270 3 wife 堅妻
271 3 gāo high / tall 以高庳度杖長短
272 3 to arrest / to catch / to seize 捕治舟夫漕史
273 3 shòu to teach 故林甫授堅刑部尚書
274 3 shǐ history 捕治舟夫漕史
275 3 to rent 淮租賦
276 3 guān to look at / to watch / to observe 詔群臣臨觀
277 3 zài to carry / to convey / to load / to hold 以車共載達於嚴州
278 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 得寶符於桃林
279 3 xùn to inquire /to ask 有詔訊鞫
280 3 術士 shùshì a Confucian Scholar 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
281 3 láng a minister / an official 擢兵部員外郎
282 3 判官 pàn guān a magistrate / a judge 賈晉等二十九人為勸農判官
283 3 shì an official 故仕最早
284 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 今反
285 3 zuì crime / sin / vice 朕既罪之矣
286 3 líng thin silk / damask silk 官端綾繡
287 3 qīn relatives 爾親邪
288 3 huái Huai River 淮租賦
289 3 嶺南 Lǐngnán Lingnan 殺嶺南流人
290 3 shū to transport 而陜尉崔成甫以堅大輸南方物與歌語葉
291 3 héng horizontal / transverse 而橫與別賜不絕於時
292 3 cháng to taste 又嘗私語讖書
293 3 wàng absurd / fantastic / presumptuous 恐妄相引
294 3 fán ordinary / common 凡農月
295 3 萬年 wànnián Wannian 京兆萬年人
296 3 qiū Confucius 括正丘畝
297 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 婢具言敬忠夜過慎矜
298 3 jiù a stable / a barn 閑廄使殿中監韋衢等坐竄徙者十餘族
299 3 chuán to transmit 融乃自請馳傳行天下
300 3 a family clan 閑廄使殿中監韋衢等坐竄徙者十餘族
301 3 chēng to call / to address 稱堅才
302 3 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶二年
303 3 zài in / at 正以公在省耳
304 3 xīng to flourish / to be popular 興役紛然
305 3 capacity / degree / a standard / a measure 以高庳度杖長短
306 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 子準
307 3 mén door / gate / doorway / gateway 同中書門下三品
308 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 乃與鉷謀陷之
309 3 liú to flow / to spread / to circulate 而流客頗脫不止
310 3 néng can / able 州縣莫能制
311 3 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿中侍御史盧鉉
312 3 cāng barn / granary / storehouse 註永豐倉下
313 3 chí to go quickly or swiftly 融乃自請馳傳行天下
314 3 xiōng elder brother 慎名聞兄死
315 3 公主 gōngzhǔ princess 因玉真公主
316 2 yuán source / origin 源乾曜
317 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 詔群臣臨觀
318 2 chàng \N 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
319 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 營田
320 2 fěng to satirize 諷侍御史李宙劾奏之
321 2 勸農使 quànnóngshǐ envoy charge with promoting agriculture 玄宗以融為覆田勸農使
322 2 郎中 lángzhōng Langzhong 擢累戶部郎中
323 2 bǎn a block of printing / an edition 時天下戶版刓隱
324 2 數百萬 shǔ bǎiwàn several million 羨錢數百萬緡
325 2 處置 chǔzhì to handle / to take care of / to punish 乃以審為嶺南監決處置等使
326 2 Ji 吉溫等文致其獄
327 2 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 隴右節度使皇甫惟明數於帝前短林甫
328 2 不絕 bùjué unending / uninterrupted 數十里不絕
329 2 tuī to push / to shove 少所推下
330 2 調 tiáo to harmonize 調富平主簿
331 2 祿 good fortune 祿山不覺自失
332 2 租庸 zū yōng a system of tax in the Tang for grain and silk 堅進兼江淮南租庸
333 2 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 妹為皇太子妃
334 2 洛陽 Luòyáng Luoyang 慎名於洛陽獄考治
335 2 to fear / be afraid of / to dread 太子懼
336 2 kǒng fearful / apprehensive 百姓愁恐
337 2 wèi Wei Dynasty 魏州刺史崔沔
338 2 mài to sell 賣之可市十牛
339 2 官屬 guānshǔ an official 十道各分官屬存撫
340 2 jǐn brocade / embroidered work 若廣陵則錦
341 2 letter / symbol / character 字審
342 2 mín cord / fishing-line / string of coins 羨錢數百萬緡
343 2 二十 èrshí twenty 任職二十年
344 2 chuán boat / ship / watercraft 船皆尾相銜進
345 2 fāng lane / alley 府縣教坊音樂叠進
346 2 wáng to die 得偽勛亡丁甚眾
347 2 gěi to give 辯給多詐
348 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 京畿采訪使
349 2 zhí straight 責州縣償所直
350 2 zhèng upright / straight 正以公在省耳
351 2 zéi thief 但督兩縣尉捕賊
352 2 to attain / to reach 以車共載達於嚴州
353 2 友愛 yǒu ài friendly affection 慎矜兄弟友愛
354 2 yuàn to blame / to complain 稍怨望
355 2 to calculate / to compute / to count 置田為後計
356 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 使趨刈獲
357 2 致仕 zhìshì to retire from a government post 詔說致仕
358 2 belly / skin 入為鴻臚卿
359 2 fèi fee / expenses 妃御服玩脂澤之費日侈
360 2 huò goods / products / commodities 堅跪取諸郡輕貨上於帝
361 2 miǎn crown 侍御史裴冕叱銲曰
362 2 to resist / to oppose / to push away 西抵長安
363 2 失職 shīzhí to lose one's job / unemployment / not to fulfill one's obligations / to neglect one's job / dereliction of duty 有司浸失職
364 2 cuàn to run away / to leap 嗣薛王肙皆免官被竄
365 2 luǒ to be naked / to be nude 多裸死牢戶
366 2 to stand 立艫前
367 2 rèn to bear / to undertake 玄宗訪其子可代父任者
368 2 mìng life 命矣夫
369 2 mào to emit / to give off / to send out 絳冒額
370 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹幹自將
371 2 a device / a tool / a utensil / an implement 豫章力士瓷飲器
372 2 shēng to be born / to give birth 議者以生事
373 2 luó Luo 會稽則羅
374 2 yīn cloudy / overcast 陰相語
375 2 yàn to dislike / to detest 裸而坐林中厭之
376 2 高力士 gāo lìshì Gao Lishi 高力士自歸
377 2 yuè pleased 帝悅
378 2 clothes / clothing 衣缺胯衫
379 2 zhāng a chapter / a section 同中書門下平章事
380 2 億萬 yìwàn millions and millions 歲進錢鉅億萬
381 2 黃門 Huángmén Huangmen 遷黃門侍郎
382 2 jiǎo foot 鉷更奏取腳直
383 2 yuè month 凡農月
384 2 山東 Shāndōng Shandong 引山東租賦
385 2 gōng a palace 長春宮
386 2 利得 lìde profit / gain 其後言利得幸者踵相躡
387 2 xīn new / fresh / modern 流亡新歸
388 2 shì a city 賣之可市十牛
389 2 secret / hidden / confidential 祎密知
390 2 yún cloud 皆本於融雲
391 2 gān dry 源乾曜
392 2 bào violent / brutal / tyrannical 公等暴融惡
393 2 jié to question / to interrogate 沮詰百端
394 2 kōng empty / void / hollow 張空最
395 2 a talisman / a charm 鉤檢帳符
396 2 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 皆巾軿鮮冶
397 2 chàng to lead 倡人數百
398 2 不肯 bùkěn not willing 有司不肯通奏
399 2 lǐng neck 即詔領宣撫使
400 2 business / industry 招徠戶口而分業之
401 2 duān to carry 沮詰百端
402 2 tuō to entrust / to trust / to support / to give / to base / to commit 托以事召王大夫
403 2 mín the people / citizen / subjects 多壞民冢墓
404 2 李林甫 lǐlínfǔ Li Linfu 李林甫舅子也
405 2 suì to comply with / to follow along 使遂厥功
406 2 xìng fortunate / lucky 其後言利得幸者踵相躡
407 2 hóng great / large 入為鴻臚卿
408 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉輕賫入京師
409 2 dōng east 浐而東
410 2 shù method / tactics 帝素聞敬忠挾術
411 2 zhēn real / true / genuine 因玉真公主
412 2 jià vacation 假御史
413 2 zhì to create / to make / to manufacture 州縣莫能制
414 2 zhǒng mound / burial mound / senior 多壞民冢墓
415 2 yào glorious 源乾曜
416 2 to inherit 孟溫繼為京兆
417 2 不平 bùpíng injustice / unfairness / wrong / grievance / indignant / resentful 諒爭輕重不平
418 2 service 興役紛然
419 2 huò to reap / to harvest 務多其獲
420 2 duó to take by force / to rob / to snatch 奪諸使
421 2 màn slow 輒慢侮不為禮
422 2 jiǎn to check 鉤檢帳符
423 2 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 荊州長史韋虛心
424 2 guest / visitor 而流客頗脫不止
425 2 流亡 liúwáng to force into exile / to be exiled 流亡新歸
426 2 sòng Song dynasty 乃薦宋璟為右丞相
427 2 cáo a canal / a waterway 堅於下鑿為潭以通漕
428 2 to bend / to flex 雖天子不能屈
429 2 dìng to decide 復業已定
430 2 shāng to injure / to wound / to be injured 始議輸物有汙傷
431 2 cún to exist / to survive 十道各分官屬存撫
432 2 residence / dwelling 居宰相凡百日去
433 2 供具 gōngjù an offering 惠宣妃亦出寶物供具
434 2 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 使者憐之
435 2 Jiàng Jiang 絳紗
436 2 to carve / to engrave 以鉷險刻
437 2 chén minister / statesman / official 又集群臣大議
438 2 bāo to peel / to peel off / to shell 郡縣剝斂償輸
439 2 báo thin / slight / weak 融以選限薄冬
440 2 steel / iron 歲終增鉅萬
441 2 wèn to ask 以問所善胡人史敬忠
442 2 lóu a storied building 有望春樓
443 2 所謂 suǒwèi so-called 孟子所謂
444 2 jiù old / ancient 帝猶思其舊功
445 2 yàn a dam 河南北溝渠堤堰決九河使
446 2 京畿 jīngjī capital city and its surrounding area 京畿采訪使
447 2 執政 zhízhèng to be in power / to be in office 使吾執政得數月久
448 2 Wu 為吳
449 2 jié to exhaust 利可通而不可竭
450 2 é fixed 融廣置使額以侈上心
451 2 wèi Wei River 壅渭為堰
452 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 儲禁中
453 2 二百 èr bǎi two hundred 賚絹二百
454 2 ancestor / forefather 祖節
455 2 to break / to ruin / to destroy 及破頡利可汗
456 2 xuǎn to choose / to pick / to select 融以選限薄冬
457 2 賓客 bīnkè a visitor / a guest 日引賓客故人與酣飲
458 2 xiù a cave 林甫子岫
459 2 tuō to take off 詭脫繇賦
460 2 jìn to immerse / to soak / to steep 有司浸失職
461 2 chàng to sing / to chant 人間唱
462 2 to supervise 善檢督吏
463 2 to defend / to resist 為尚衣奉御
464 2 liè to arrange / to line up / to list 同列
465 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 帝不信
466 2 responsibility / duty 責及鄰伍
467 2 gōu hook character stroke 鉤檢帳符
468 2 valley / gorge / ravine 益貯九谷
469 2 to arise / to get up 起關門
470 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 二年而成
471 2 tán to pluck a string / to play 以彈彈其巾
472 2 兵部 bīngbù Ministry of War 擢兵部員外郎
473 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 官司勸作農社
474 2 jiā to add 加檢察內作
475 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 篙工柁師皆大笠
476 2 zhèng Zheng 倉部員外郎鄭章
477 2 qīng light / not heavy 堅跪取諸郡輕貨上於帝
478 2 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
479 2 zhòu time as concept 諷侍御史李宙劾奏之
480 2 nán difficult / arduous / hard 難矣
481 2 jìn shanxi 賈晉等二十九人為勸農判官
482 2 Hu 冰鄠令
483 2 chǎn \N 浐而東
484 2 汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng 俄兼檢校汴州刺史
485 2 shǔ to sign 每舟署某郡
486 2 xìng gender 而性卞急
487 2 zhé sides of chariot for weapons 說輒引大體廷爭
488 2 five 五坊
489 2 shī corpse 以屍還家
490 2 to know / to learn about / to comprehend 子女悉置嶺南
491 2 wàng to gaze / to look towards 稍怨望
492 2 jiàn to recommend / to elect 乃薦宋璟為右丞相
493 2 záo to bore / to pierce 堅於下鑿為潭以通漕
494 2 guǎng wide / large / vast 融廣置使額以侈上心
495 2 評事 píngshì to discuss and evaluate / to appraise 累遷大理評事
496 2 sān three 同中書門下三品
497 2 yuán source / origin 惟堅妻得原
498 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 以車共載達於嚴州
499 2 shǒu head 宋山東小斛舟三百首貯之潭
500 2 to cry / to weep / to wail 皆哭

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 55 wèi for / to 為尚書右丞
2 54 so as to / in order to 江夏王道宗以事請節
3 54 hóng trigger 王鉷
4 44 zhī him / her / them / that 勞之曰
5 42 shèn cautious 慎矜沈毅任氣
6 40 jīn to pity / feel sorry for 楊慎矜
7 38 róng to blend / to merge / to harmonize 宇文融
8 37 his / hers / its / theirs 賢其人
9 36 supreme ruler / emperor 帝悅
10 32 and 有詔融與禮部尚書蘇颋
11 31 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 招徠戶口而分業之
12 30 jiān hard / strong / firm 韋堅
13 29 zhōng middle 貞觀中
14 29 使 shǐ to make / to cause 又兼租地安輯戶口使
15 28 to begin 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
16 27 lín a wood / a forest / a grove 得寶符於桃林
17 25 yuē to speak / to say 勞之曰
18 24 in / at 代於誌寧為侍中
19 22 zhōng loyalty / devotion 為都督耿仁忠所讓
20 22 御史 yùshǐ a censor 融由監察御史陳便宜
21 21 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 融乃奏慕容琦
22 21 shì matter / thing / item 江夏王道宗以事請節
23 19 yǒu is / are / to exist 百姓至有感涕者
24 18 not / no 朕比不置左右僕射
25 16 hàn solder, weld; leg armor, greaves 而與弟銲友愛
26 16 jiē all / each and every / in all cases 皆本於融雲
27 15 de potential marker 得偽勛亡丁甚眾
28 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 融所過
29 15 wéi soft leather
30 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 議者以生事
31 14 wáng Wang
32 13 child / son 收其子入官
33 13 yòu again / also 又兼租地安輯戶口使
34 12 jiàn to see 見高年
35 12 guó a country / a state / a kingdom 國用不足
36 12 shàng top / a high position 先上勸農使
37 12 xiāng each other / one another / mutually 豪弱相並
38 12 jìn to enter 進黃門侍郎
39 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 中書令張說素惡融
40 12 zhào an imperial decree 有詔融與禮部尚書蘇颋
41 12 zhì to / until 百姓至有感涕者
42 12 jiān simultaneously 兼侍御史
43 12 naturally / of course / certainly 謹幹自將
44 12 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故仕最早
45 11 děng et cetera / and so on 賈晉等二十九人為勸農判官
46 11 extra / surplus / remainder 歲餘
47 11 yǐn to lead / to guide 引拜御史中丞
48 11 chéng to assist / to aid / to rescue 為尚書右丞
49 11 fāng square / quadrilateral / one side 方河北大水
50 11 chū at first / at the beginning / initially 永徽初
51 11 yán to speak / to say / said 使還言狀
52 10 shì to attend on 代於誌寧為侍中
53 10 zhōu a state / a province 貶桂州
54 10 rén person / people / a human being 京兆萬年人
55 10 zòu to present / to offer 融乃奏慕容琦
56 10 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 薄州刺史崔琳
57 10 to die 多裸死牢戶
58 10 天下 tiānxià China 時天下戶版刓隱
59 9 also / too 融之貶也
60 9 qīng minister / high officer 入為鴻臚卿
61 9 desire 欲先事中傷之
62 9 hòu after / later 後擢進士第
63 9 suì age 歲終
64 9 dialect / language / speech
65 9 dào way / road / path 江夏王道宗以事請節
66 9 day of the month / a certain day 日引賓客故人與酣飲
67 9 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 宣天子恩旨
68 9 to take / to get / to fetch 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
69 9 zài matter / affair 銲與邢縡善
70 9 final particle 天下定矣
71 9 also / too 而錢谷亦自此不治
72 8 jìng to respect /to honor 以問所善胡人史敬忠
73 8 戶部 hùbù Ministry of Revenue 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
74 8 shí ten 十道各分官屬存撫
75 8 prison 吉溫等文致其獄
76 8 shí time / a period of time 時天下戶版刓隱
77 8 shǐ beginning / start 自融始
78 8 侍郎 shìláng an assistant minister 遷黃門侍郎
79 8 tián field / farmland 收匿戶羨田佐用度
80 8 jiā house / home / residence 放隱甫於家
81 8 biǎn to diminish / to reduce 貶桂州
82 8 shì is / are / am / to be 田亦稱是
83 8 xià next 同中書門下三品
84 8 míng measure word for people 不須挾名
85 8 rán correct / right / certainly 然吏下希望融旨
86 8 楊慎 yáng shèn Yang Shen 楊慎矜
87 7 shǔ to count 數十里不絕
88 7 qǐng to ask / to inquire 江夏王道宗以事請節
89 7 already / since 既居位
90 7 楊國忠 Yáng Guózhōng Yang Guozhong 楊國忠專政
91 7 wèi a military officer 乃貶融平樂尉
92 7 yòng to use / to apply 融新用事
93 7 to reach 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
94 7 shén what 得偽勛亡丁甚眾
95 7 an official institution / a state bureau 府縣教坊音樂叠進
96 7 zhū all / many / various 於是諸道收沒戶八十萬
97 7 shěng province 正以公在省耳
98 7 jùn a commandery / a prefecture 擢為陜郡太守
99 7 a measure word for companies, households, door, families, etc 時天下戶版刓隱
100 7 大夫 dàifu doctor 托以事召王大夫
101 7 zhì to place / to lay out 朕比不置左右僕射
102 7 zhī to know 祎密知
103 7 zhuó to pull out 擢兵部員外郎
104 7 宇文 yǔwén Yuwen 宇文
105 7 younger brother 堅諸弟訴枉
106 7 quán authority / power 權發斂
107 6 huì can / be able to 會帝封太山還
108 6 qiān to move / to shift 遷黃門侍郎
109 6 to take charge of / to manage / to administer 即使有司劾融交不逞
110 6 to enter 收其子入官
111 6 wèi to fear / to dread 融畏說且復用
112 6 yǐn to hide / to conceal 時天下戶版刓隱
113 6 zuò to sit 坐房遺愛友善
114 6 zuò to do 官司勸作農社
115 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 人多去本籍
116 6 shū book 同中書門下三品
117 6 qián money / currency 羨錢數百萬緡
118 6 wéi only / solely / alone 隴右節度使皇甫惟明數於帝前短林甫
119 6 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相源乾曜等佐其舉
120 6 fēi an imperial concubine 姊為惠宣太子妃
121 6 fēn to separate / to divide into parts 分按州縣
122 6 xiān first 先上勸農使
123 6 to die
124 6 gōng public/ common / state-owned 隋平昌公弼裔孫
125 6 xuān xuan 捕太府少卿張瑄致會昌傳舍
126 6 again / more / repeatedly 復業已定
127 6 suī although / even though 雖天子不能屈
128 6 to bestow on / to endow with 詭脫繇賦
129 6 idea 臺省須其意
130 6 father 徒步號泣省父
131 6 gain / advantage / benefit 及破頡利可汗
132 6 nián year 二年而成
133 6 guān an office 收其子入官
134 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 為尚書右丞
135 6 record / register / list / census 人多去本籍
136 6 cái just now 玄宗咨其才
137 6 wén to hear 節以聞
138 6 móu to plan / to scheme 且謀立太子
139 5 zhāng a sheet / a leaf 張空最
140 5 lìng to make / to cause to be / to lead 明法令
141 5 Suí Sui Dynasty 隋平昌公弼裔孫
142 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能無擾
143 5 shǎo few 少所推下
144 5 to criticize 議者以生事
145 5 to go 人多去本籍
146 5 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固讓不敢拜
147 5 qiě moreover / also 融畏說且復用
148 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 又與左相李適之善
149 5 wàn ten thousand 於是諸道收沒戶八十萬
150 5 wén writing / text 給事中馮紹烈深文推證
151 5 big / great / huge / large / major 又集群臣大議
152 5 liǎn to collect 權發斂
153 5 wēn warm / lukewarm 孟溫繼為京兆
154 5 dǎng political party 帝疾其黨
155 5 xiàn county 府縣教坊音樂叠進
156 5 jiāng will / shall (future tense) 謹幹自將
157 5 zuǒ left 玚坐左遷
158 5 cuī Cui 薄州刺史崔琳
159 5 older sister / elder sister 姊為惠宣太子妃
160 5 qiǎn to send / to dispatch 遣監察御史羅希奭就殺之
161 5 to give / to bestow favors 舟工賜錢二百萬
162 5 a government official / a magistrate 然吏下希望融旨
163 5 yòu right / right-hand 為尚書右丞
164 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 賊語陰相謂不可戰
165 5 servant girl 會婢春草有罪
166 5 兄弟 xiōngdì brothers 審與兄弟侍母京師
167 5 àn to press / to push 分按州縣
168 5 chū to go out / to leave 出融為魏州刺史
169 5 州縣 zhōuxiàn a county in a prefecture 州縣莫能制
170 5 fēng to seal / to close off 會帝封太山還
171 5 tài very / extremely 為太府卿
172 5 長安 Cháng'ān Chang'an 長安令
173 5 太子 tàizǐ a crown prince 姊為惠宣太子妃
174 5 míng bright / brilliant 隴右節度使皇甫惟明數於帝前短林甫
175 5 shōu to receive / to accept 收匿戶羨田佐用度
176 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 厚為禮
177 5 to stop / to cease / to suspend 州縣常務一切罷省
178 5 to examine into / to impeach / to charge 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
179 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 汔隋常治之
180 5 shā to kill / to murder / to slaughter 殺嶺南流人
181 5 監察 jiānchá to supervise / to control / to inspect 融由監察御史陳便宜
182 5 anger / rage / fury 融怒
183 4 bèi by 嗣薛王肙皆免官被竄
184 4 bái white 又白厭勝事
185 4 jiǎ Jia 賈晉等二十九人為勸農判官
186 4 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 子審
187 4 京兆 jīngzhào Jingzhao / Xi'an 京兆萬年人
188 4 jiǔ nine 益貯九谷
189 4 百姓 bǎixìng common people 百姓困弊
190 4 wài outside 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
191 4 self 且逼己
192 4 tóng like / same / similar 同中書門下三品
193 4 péi look of a flowing gown 裴寬
194 4 è evil / vice 中書令張說素惡融
195 4 èr two 和二州刺史
196 4 jué to decide / to determine / to judge 一決於上
197 4 Lu 工部尚書盧從願
198 4 no 不能無擾
199 4 disease / sickness / ailment 帝疾其黨
200 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 汔隋常治之
201 4 season / period 州縣季一申牒
202 4 zhàng a cane / a walking stick / a staff 始創杖架
203 4 xiàn to envy / admire 收匿戶羨田佐用度
204 4 guì expensive / costly / valuable 中表貴盛
205 4 hair 權發斂
206 4 one 州縣季一申牒
207 4 this / these 何以堪此
208 4 lín neighbor 責及鄰伍
209 4 běn measure word for books 人多去本籍
210 4 thing / matter 而陜尉崔成甫以堅大輸南方物與歌語葉
211 4 玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang 玄宗以融為覆田勸農使
212 4 cóng from 工部尚書盧從願
213 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 林甫疾其得君
214 4 太守 tài shǒu a governor of a province 擢為陜郡太守
215 4 otherwise / but / however 若廣陵則錦
216 4 gào to tell / to say / said / told 不告其家
217 4 nèi inside / interior 右補闕內供奉鄭欽說
218 4 guī to go back / to return 流亡新歸
219 4 such as / for example / for instance 應對如響
220 4 zuǒ to assist / to accompany 收匿戶羨田佐用度
221 4 jiān to supervise / to inspect 乃以審為嶺南監決處置等使
222 4 gān dry 謹幹自將
223 4 can / may / permissible 玄宗訪其子可代父任者
224 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
225 4 lèi to be tired 累遷大理評事
226 4 dié documents / records 州縣季一申牒
227 4 ān calm / still / quiet / peaceful 又兼租地安輯戶口使
228 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅不附己者
229 4 zhōu boat / ship 宋山東小斛舟三百首貯之潭
230 4 zhào to call together / to summon / to convene 召吏唱習
231 4 different / other 公卿雷同不敢異
232 4 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元初
233 4 night 正月望夜
234 4 出納 chūnà cashier / to receive and hand over payment / to lend and borrow books 出納雖尋尺皆自按省
235 4 左右 zuǒyòu approximately 朕比不置左右僕射
236 4 不敢 bùgǎn to not dare 公卿雷同不敢異
237 4 tán a deep pool / a lake 堅於下鑿為潭以通漕
238 4 yáng Yang
239 4 yīn because 因玉真公主
240 4 xuàn a stick-like implement inserted into the handles of a ding 殿中侍御史盧鉉
241 4 所在 suǒzài place / location 以客賦所在
242 4 Li 諷侍御史李宙劾奏之
243 4 jué absolutely 絕灞
244 4 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 說輒引大體廷爭
245 4 bǎi one hundred 沮詰百端
246 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 姊為惠宣太子妃
247 4 suǒ to search / to inquire 鉤索堅罪
248 4 chǒng to favor 既見其寵
249 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
250 4 zhōng end / finish / conclusion 歲終
251 4 ài to love 歲常愛省數百萬
252 4 increase / benefit 益貯九谷
253 4 mother 審與兄弟侍母京師
254 4 tōng to go through / to open 宙通奏
255 3 xiá narrow 擢為陜郡太守
256 3 used to indicate order 後擢進士第
257 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是諸道收沒戶八十萬
258 3 xuān to declare / to announce 宣天子恩旨
259 3 nóng agriculture / farming 官司勸作農社
260 3 jiàn to build / to construct 並建常平倉
261 3 xián to hold in mouth 浐水銜苑左
262 3 jiǔ old 使吾執政得數月久
263 3 hèn to resent / to hate 鉷恨之
264 3 得罪 dézuì to offend 及得罪
265 3 刑部 xíngbù Ministry of Justice 刑部尚書韋抗
266 3 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯給多詐
267 3 to cover 玄宗以融為覆田勸農使
268 3 tíng court / royal court 說輒引大體廷爭
269 3 plain / white 中書令張說素惡融
270 3 precious 因玉真公主
271 3 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 融廣置使額以侈上心
272 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 彼乏錢邪
273 3 biǎo clock / a wrist watch 中表貴盛
274 3 yuàn park / garden 浐水銜苑左
275 3 明年 míngnián next year 明年
276 3 chén Chen 融由監察御史陳便宜
277 3 chéng to fill 中表貴盛
278 3 liè ardent / intense 給事中馮紹烈深文推證
279 3 dài to represent / to substitute / to replace 代於誌寧為侍中
280 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今得矣
281 3 clothes / dress / garment 楚服
282 3 lín to face / to overlook 詔群臣臨觀
283 3 yáo a folk-song 詭脫繇賦
284 3 it 它日無是
285 3 jié festival / a special day 祖節
286 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 誅不附己者
287 3 fèng to offer / to present 由秘書丞歷奉先
288 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 乃運江
289 3 qián front 立艫前
290 3 jiāo to deliver / to turn over / to pay 即使有司劾融交不逞
291 3 interest 其息受贓饋狼藉
292 3 song / lyrics 得體紇那歌
293 3 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence 招徠戶口而分業之
294 3 shòu to suffer / to be subjected to 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
295 3 guò to cross / to go over / to pass 融所過
296 3 to be fond of / to like 太宗喜
297 3 gōng merit 使遂厥功
298 3 to think / consider / to ponder 帝思之
299 3 zhòng many / numerous 得偽勛亡丁甚眾
300 3 京師 jīngshī a capital city 審與兄弟侍母京師
301 3 xié to clasp under the arm 不須挾名
302 3 xiāo mournful / dejected 從蕭後入突厥
303 3 tái unit 而後上臺省
304 3 員外 yuánwài landlord 擢兵部員外郎
305 3 wèi to call 張九齡謂說曰
306 3 a man / a male adult 捕治舟夫漕史
307 3 private 林甫奏堅外戚與邊將私
308 3 hòu thick 厚為禮
309 3 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 讓宰相曰
310 3 jūn army / military 馳遣京兆士曹參軍吉溫系慎餘
311 3 rǎo to disturb / to annoy / to agitate 不能無擾
312 3 shí food / food and drink 浮食閭里
313 3 bié do not / must not 復貶堅江夏別駕
314 3 jǐng sunlight 班景倩
315 3 do not 勿殺
316 3 bài to bow / to pay respect to 引拜御史中丞
317 3 zhǐ purport / aim / purpose 然吏下希望融旨
318 3 大理 Dàlǐ Dali 累遷大理評事
319 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 吉溫等文致其獄
320 3 shě to give 捕太府少卿張瑄致會昌傳舍
321 3 lóng grand / intense / prosperous 父隆禮
322 3 liàng to excuse / to forgive 子諒
323 3 xián idle 閑廄使殿中監韋衢等坐竄徙者十餘族
324 3 舍人 shèrén a palace attendant 慎餘太子舍人
325 3 fǎng to visit 玄宗訪其子可代父任者
326 3 jiāng a large river 乃運江
327 3 to go through / to experience / to take place 由秘書丞歷奉先
328 3 shān a mountain / a hill / a peak 時禦府財物羨積如丘山
329 3 wife 堅妻
330 3 gāo high / tall 以高庳度杖長短
331 3 to arrest / to catch / to seize 捕治舟夫漕史
332 3 shòu to teach 故林甫授堅刑部尚書
333 3 shǐ history 捕治舟夫漕史
334 3 to rent 淮租賦
335 3 yóu follow / from / it is for...to 融由監察御史陳便宜
336 3 guān to look at / to watch / to observe 詔群臣臨觀
337 3 zài to carry / to convey / to load / to hold 以車共載達於嚴州
338 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 得寶符於桃林
339 3 xùn to inquire /to ask 有詔訊鞫
340 3 術士 shùshì a Confucian Scholar 乃與御史大夫崔隱甫等廷劾說引術士解禱及受賕
341 3 láng a minister / an official 擢兵部員外郎
342 3 判官 pàn guān a magistrate / a judge 賈晉等二十九人為勸農判官
343 3 shì an official 故仕最早
344 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 今反
345 3 zuì crime / sin / vice 朕既罪之矣
346 3 líng thin silk / damask silk 官端綾繡
347 3 qīn relatives 爾親邪
348 3 huái Huai River 淮租賦
349 3 嶺南 Lǐngnán Lingnan 殺嶺南流人
350 3 shū to transport 而陜尉崔成甫以堅大輸南方物與歌語葉
351 3 héng horizontal / transverse 而橫與別賜不絕於時
352 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 而不得參事
353 3 cháng to taste 又嘗私語讖書
354 3 wàng absurd / fantastic / presumptuous 恐妄相引
355 3 rare / infrequent / precious 遣監察御史羅希奭就殺之
356 3 fán ordinary / common 凡農月
357 3 萬年 wànnián Wannian 京兆萬年人
358 3 qiū Confucius 括正丘畝
359 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 婢具言敬忠夜過慎矜
360 3 jiù a stable / a barn 閑廄使殿中監韋衢等坐竄徙者十餘族
361 3 chuán to transmit 融乃自請馳傳行天下
362 3 a family clan 閑廄使殿中監韋衢等坐竄徙者十餘族
363 3 duì to / toward 裴光庭等不能對
364 3 chēng to call / to address 稱堅才
365 3 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶二年
366 3 zài in / at 正以公在省耳
367 3 xīng to flourish / to be popular 興役紛然
368 3 capacity / degree / a standard / a measure 以高庳度杖長短
369 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 子準
370 3 mén door / gate / doorway / gateway 同中書門下三品
371 3 bìng and / furthermore / also 豪弱相並
372 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 乃與鉷謀陷之
373 3 liú to flow / to spread / to circulate 而流客頗脫不止
374 3 hái also / in addition / more 使還言狀
375 3 néng can / able 州縣莫能制
376 3 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿中侍御史盧鉉
377 3 cāng barn / granary / storehouse 註永豐倉下
378 3 chí to go quickly or swiftly 融乃自請馳傳行天下
379 3 xiōng elder brother 慎名聞兄死
380 3 公主 gōngzhǔ princess 因玉真公主
381 2 yuán source / origin 源乾曜
382 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 詔群臣臨觀
383 2 měi each / every 融每建白
384 2 chàng \N 唯戶部侍郎楊玚以為籍外取稅
385 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 營田
386 2 fěng to satirize 諷侍御史李宙劾奏之
387 2 勸農使 quànnóngshǐ envoy charge with promoting agriculture 玄宗以融為覆田勸農使
388 2 郎中 lángzhōng Langzhong 擢累戶部郎中
389 2 bǎn a block of printing / an edition 時天下戶版刓隱
390 2 數百萬 shǔ bǎiwàn several million 羨錢數百萬緡
391 2 處置 chǔzhì to handle / to take care of / to punish 乃以審為嶺南監決處置等使
392 2 Ji 吉溫等文致其獄
393 2 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 隴右節度使皇甫惟明數於帝前短林甫
394 2 不絕 bùjué unending / uninterrupted 數十里不絕
395 2 tuī to push / to shove 少所推下
396 2 調 tiáo to harmonize 調富平主簿
397 2 dàn but / yet / however 但寡姊垂白
398 2 祿 good fortune 祿山不覺自失
399 2 租庸 zū yōng a system of tax in the Tang for grain and silk 堅進兼江淮南租庸
400 2 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 妹為皇太子妃
401 2 洛陽 Luòyáng Luoyang 慎名於洛陽獄考治
402 2 to fear / be afraid of / to dread 太子懼
403 2 and 和二州刺史
404 2 kǒng fearful / apprehensive 百姓愁恐
405 2 wèi Wei Dynasty 魏州刺史崔沔
406 2 mài to sell 賣之可市十牛
407 2 官屬 guānshǔ an official 十道各分官屬存撫
408 2 jǐn brocade / embroidered work 若廣陵則錦
409 2 letter / symbol / character 字審
410 2 mín cord / fishing-line / string of coins 羨錢數百萬緡
411 2 二十 èrshí twenty 任職二十年
412 2 chuán boat / ship / watercraft 船皆尾相銜進
413 2 fāng lane / alley 府縣教坊音樂叠進
414 2 wáng to die 得偽勛亡丁甚眾
415 2 gěi to give 辯給多詐
416 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 京畿采訪使
417 2 zhí straight 責州縣償所直
418 2 zhèn I / we 朕比不置左右僕射
419 2 zhèng upright / straight 正以公在省耳
420 2 zéi thief 但督兩縣尉捕賊
421 2 to attain / to reach 以車共載達於嚴州
422 2 友愛 yǒu ài friendly affection 慎矜兄弟友愛
423 2 yuàn to blame / to complain 稍怨望
424 2 gèng more / even more 更以蕭諒為中丞
425 2 to calculate / to compute / to count 置田為後計
426 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 使趨刈獲
427 2 致仕 zhìshì to retire from a government post 詔說致仕
428 2 belly / skin 入為鴻臚卿
429 2 fèi fee / expenses 妃御服玩脂澤之費日侈
430 2 huò goods / products / commodities 堅跪取諸郡輕貨上於帝
431 2 miǎn crown 侍御史裴冕叱銲曰
432 2 to resist / to oppose / to push away 西抵長安
433 2 失職 shīzhí to lose one's job / unemployment / not to fulfill one's obligations / to neglect one's job / dereliction of duty 有司浸失職
434 2 cuàn to run away / to leap 嗣薛王肙皆免官被竄
435 2 luǒ to be naked / to be nude 多裸死牢戶
436 2 to stand 立艫前
437 2 rèn to bear / to undertake 玄宗訪其子可代父任者
438 2 I / me / my 我與縡有舊
439 2 mìng life 命矣夫
440 2 mào to emit / to give off / to send out 絳冒額
441 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹幹自將
442 2 a device / a tool / a utensil / an implement 豫章力士瓷飲器
443 2 gòng together 以車共載達於嚴州
444 2 shēng to be born / to give birth 議者以生事
445 2 réng yet / still / as ever 仍兼中丞
446 2 luó Luo 會稽則羅
447 2 yīn cloudy / overcast 陰相語
448 2 yàn to dislike / to detest 裸而坐林中厭之
449 2 高力士 gāo lìshì Gao Lishi 高力士自歸
450 2 yuè pleased 帝悅
451 2 clothes / clothing 衣缺胯衫
452 2 zhāng a chapter / a section 同中書門下平章事
453 2 dāng to be / to act as / to serve as 而陳希烈固爭當以大逆
454 2 zāi exclamatory particle 可不信哉
455 2 億萬 yìwàn millions and millions 歲進錢鉅億萬
456 2 黃門 Huángmén Huangmen 遷黃門侍郎
457 2 jiǎo foot 鉷更奏取腳直
458 2 yuè month 凡農月
459 2 山東 Shāndōng Shandong 引山東租賦
460 2 gōng a palace 長春宮
461 2 lián even 關中不識連檣挾櫓
462 2 利得 lìde profit / gain 其後言利得幸者踵相躡
463 2 xīn new / fresh / modern 流亡新歸
464 2 shì a city 賣之可市十牛
465 2 xiàng towards / to 向天子意
466 2 secret / hidden / confidential 祎密知
467 2 yún cloud 皆本於融雲
468 2 gān dry 源乾曜
469 2 bào violent / brutal / tyrannical 公等暴融惡
470 2 jié to question / to interrogate 沮詰百端
471 2 kōng empty / void / hollow 張空最
472 2 a talisman / a charm 鉤檢帳符
473 2 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 皆巾軿鮮冶
474 2 chàng to lead 倡人數百
475 2 不肯 bùkěn not willing 有司不肯通奏
476 2 lǐng neck 即詔領宣撫使
477 2 business / industry 招徠戶口而分業之
478 2 shāo a little / slightly 稍怨望
479 2 duān to carry 沮詰百端
480 2 tuō to entrust / to trust / to support / to give / to base / to commit 托以事召王大夫
481 2 mín the people / citizen / subjects 多壞民冢墓
482 2 李林甫 lǐlínfǔ Li Linfu 李林甫舅子也
483 2 suì to comply with / to follow along 使遂厥功
484 2 xìng fortunate / lucky 其後言利得幸者踵相躡
485 2 hóng great / large 入為鴻臚卿
486 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉輕賫入京師
487 2 dōng east 浐而東
488 2 shù method / tactics 帝素聞敬忠挾術
489 2 zhēn real / true / genuine 因玉真公主
490 2 jià vacation 假御史
491 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 出納雖尋尺皆自按省
492 2 zhì to create / to make / to manufacture 州縣莫能制
493 2 zhǒng mound / burial mound / senior 多壞民冢墓
494 2 yào glorious 源乾曜
495 2 to inherit 孟溫繼為京兆
496 2 不平 bùpíng injustice / unfairness / wrong / grievance / indignant / resentful 諒爭輕重不平
497 2 slightly / rather / quite 而流客頗脫不止
498 2 service 興役紛然
499 2 huò to reap / to harvest 務多其獲
500 2 duó to take by force / to rob / to snatch 奪諸使

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安禄山 安祿山 Ān Lùshān An Lushan
安王 Ān Wáng King An of Zhou
Ba
宝应 寶應 Bǎoyīng
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
汴州 Biànzhōu Bianzhou / Kaifeng
兵部 bīngbù Ministry of War
仓部 倉部 cāngbù Chief of Granaries
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长春 長春 chángchūn Changchun
大理 Dàlǐ Dali
定安 dìngān Ding'an
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
方士 Fāngshì a Taoist master / alchemist / necromancer
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
富平 fùpíng Fuping
高力士 gāo lìshì Gao Lishi
给事 給事 gěishì official (imperial) position
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital
河西 Héxī Hexi
弘农郡 弘農郡 hóngnóng jùn Hongnong prefecture
Hu
huái Huai River
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
皇甫 huángfǔ Huangfu
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
华清宫 華清宮 huáqīng gōng HuaQing Palace
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
会昌 會昌 huìChāng Huichang
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江夏 jiāngxià Jiangxia
江夏王 jiāngxià wáng Prince of Jiangxia
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
缙云 縉雲 jìnyún Jinyun
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
李林甫 lǐlínfǔ Li Linfu
岭南 嶺南 Lǐngnán Lingnan
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
明辩 明辯 Míng Biàn Bhavyaviveka / Bhavya
秘书丞 秘書丞 mìshū chéng Vice-Director of the Palace Library
慕容 Mùróng Murong
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
平昌 Píng Chāng Pyeongchang
平乐 平樂 pínglè Pingle
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
黔中 qiánzhōng Qianzhong
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
汝阳 汝陽 rǔyáng Ruyang
汝州 rǔzhōu Ruzhou
山东 山東 Shāndōng Shandong
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Suí Sui Dynasty
太白 Tài Bái Taebaek
太山 tàishān Taishan
太原 Tàiyuán Taiyuan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天马 天馬 Tiānmǎ Pegasus
突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group
万年 萬年 wànnián Wannian
万俟 wànsì Moqi
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
维基百科 維基百科 Wéijībǎikē Wikipedia
维基百科 維基百科 Wéijībǎikē Wikipedia
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
咸阳 咸陽 xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
xíng
 1. Xing
 2. Xing
刑部 xíngbù Ministry of Justice
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
宣城 xuānchéng Xuancheng
宣抚使 宣撫使 xuānfǔshǐ Commissioner for Pacification
xuē
 1. Xue
 2. Xue
颜真卿 顏真卿 Yán Zhēnqīng Yan Zhenqing
杨国忠 楊國忠 Yáng Guózhōng Yang Guozhong
杨慎 楊慎 yáng shèn Yang Shen
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
永丰 永豐 yǒngfēng Yongfeng
永徽 yǒnghuī Yonghui
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
豫章 yùzhāng Yuzhang
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
郑州 鄭州 Zhēngzhōu Zhengzhou
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English