Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷五十七 雜傳第四十五: 李崧 李鏻 賈緯 段希堯 張允 王松 裴皞 王仁裕 裴羽 王延 馬重績 趙延義 Volume 57 Miscellaneous Biographies 37: Li Song, Li Lin, Jia Wei, Duan Xiyao, Zhang Yun, Wang Song, Pei Hao, Wang Renyu, Pei Yu, Wang Yan, Ma Zhongji, Zhao Yanyi

Click on any word to see more details.


深州饒陽聰敏文章參軍興聖宮使節度使推官掌書記:「皇子天下。」使馮道以為興聖宮巡官掌書記皇后遣人人情不安:「何為不能五千不見咫尺大臣動搖人情。」:「奈何?」詔書明旦告諭諸軍人心

京師三司判官以內去職還鄉掌書記樞密使拾遺樞密院戶部侍郎殿學士長興春秋不法高祖使出外契丹雁門太原高祖樞密使趙延壽不決惶恐:「太原北門重臣不可!」由是高祖遣人:「。」使終始其後高祖京師民家高祖戶部侍郎中書侍郎平章樞密使丁內艱

高祖出帝即位三司樞密契丹陽城趙延壽幽州詐言思歸漢高祖親軍侍衛指揮使平章漢高祖不肯高祖其後漢高祖太原侍衛使稱重於是漢高祖以為大兵其後

契丹耶律德光京師為人京師:「南朝而已!」太子太師契丹其後馮道高祖不悅契丹有所

漢高祖京師金寶、{}子弟怨言以為宅券不喜漢法商賈笞責宿高祖河中守貞與其山陵放火京師守貞遣人從容告之不免幼女侍衛乘馬從者:「自古不死!」族誅

翰林學士後周太祖宰相馮道樞密使


宗室伯父咸通給事中進士自稱海軍掌書記定州不為更為常山從事其後自立唐莊宗太原為人莊宗莊宗支使

莊宗即位宗正趙州唐國:「皇帝皇帝啟運。」無賴自稱百餘宗正譜牒丹陽竟陵宗正不復侵奪百餘陵園不能莊宗公卿博士陵寢所在公卿博士:「丹陽潤州竟陵無知不足九卿。」河中節度使

即位故人戶部尚書大用馮道:「故事宗室宰相今天中興不才莊宗今天眾人諸君?」:「欲歸久矣朝廷遣使可以。」使無效由是兗州行軍司馬

廢帝為兵尚書奉使湖南廢帝:「固有不為久矣天子即位!」寶貨以為因為置酒使:「今朝?」:「尚書左丞其次太常。」左右平章失色廢帝不用

太常太常:「。」以為

太子太保漢高祖即位司徒數月八十八太傅。○

獲鹿進士參軍天成成德趙州軍事判官長於史學武宗實錄史官傳聞六十五王室微弱諸侯強盛征伐天下多事喪亂之際事跡天福太常博士屯田員外起居郎史館修撰唐書》。丁內艱舍人諫議大夫給事中修撰等同高祖出帝漢高祖實錄為人八千。」翰林學士以為不可不得已更為元年實錄不得由是怨望宰相監修國史緯書日曆多言當時大臣過失:「給事子弟仕宦門閥奈何當朝使子孫何以?」太祖行軍司馬明年青州


河內高祖河東節度使判官高祖忻州高祖萬歲高祖惶惑不知所為高祖高祖舉兵太原與其以為不可高祖為人高祖將吏恩澤久之諫議大夫使吳越不通使吳越風波大風左右恐懼:「平生。」刺史出帝吏部侍郎西禮部尚書七十九太子


參軍唐莊宗脫身莊宗功曹節度推官掌書記監察御史水部員外廢帝皇子河南給事中判官散騎常侍高祖即位天下:「管子:『小利大害不勝不勝。』:『陛下!』不以不行不以有罪自古天心一有無罪有罪無罪救災使小人天災相勸以為:『救災。』如此則是教民惡人則是人為所以警戒人主嗜欲勤儉鰥寡刑罰而已。」高祖臣下大喜吏部侍郎誅戮大臣京師退不敢還家相國太祖京師殿承塵六十五


唐僖宗宰相進士後唐刑部郎中唐末從事方鎮高祖太原節度判官高祖即位諫議大夫工部尚書出帝京師左丞漢高祖遣人東京百官使由是御史臺百官手指:「二十四考中。」松子守貞河中支使守貞上書自陳高祖使解職而已歲時往來京師


河東以來」,西」,河東」。出於名家容止好學光化中舉進士校書郎拾遺補闕翰林學士舍人事後禮部侍郎論議朝廷太子賓客兵部尚書致仕高祖工部尚書僕射致仕八十五太子太保

文學在朝宰相禮部放進放榜新進詩曰:「門生門生。」以為不送:「我見門生?」以為


天水不知彈射二十五就學為人俊秀文辭知名秦州節度判官秦州舍人翰林學士唐莊宗秦州節度判官興元從事留守西京以為判官廢帝舉兵鳳翔戰敗廢帝廢帝起事詔書久之郎中翰林學士高祖郎中郎中諫議大夫漢高祖翰林學士承旨戶部尚書為兵尚書太子顯德七十七太子

音律高祖雅樂群臣永福殿:「和聲。」軍校龍門以為腸胃以西江水沙石由是文思平生萬餘西江》。五代文章知名門生王溥門生宰相得人


其父唐僖宗司空河南御史臺主簿監察御史唐明宗吏部郎中散騎常侍使海風錢塘吳越朝貢不許語感大喜由是吳越中國京師及其士人太祖散騎常侍戶部尚書


鄭州長豐好學稱譽即墨縣令馮道故人補闕水部員外舍人吏部尚書進士:「選士實效虛名生子水上:『其父。』若是?」退:「其父及其!」明年甲科刑部尚書以太致仕七十三

為人與其友愛五代之際家法。○

其先出於北狄世事太一五紀、《大曆》,太原唐莊宗太原用兵征伐無不大理不用高祖以太廢帝危急同人》,:「南面所以治天下同人。《:『。』西北:『相見。』南方西北九月十月?」九月契丹擊敗天下太子大夫天監明年》,:「無能!」七月高祖大喜良馬

天福:「所以一氣萬邦古今,《,《五星歲差一日五星然後符合前世十一月歲首太古甲子上元天寶十四乙未上元雨水正月。」天監考覈得失:「明年庚子正月。」下詔調》。數歲不用:「晝夜一百六十二十一時十分自古午正為時十分由是晝夜昏曉改正。」六十四


秦州曾祖避亂王建天監詰責子孫:「世業得罪死者子孫不必。」以此天監星官契丹猶豫未決贊成太祖京師太祖:「短促天數?」:「天下恩德漢法刑罰天下其所!」太祖悚然天監


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary