Back to collection

Discourses on Salt and Iron 鹽鐵論

卷四 Scroll 4

Click on any word to see more details.

第十六

大夫:「包含無私不為不為安危不當調烽燧邊民中國:『莫非。』不均是以聖王四方興師推卻中國肥饒調邊境邊境中國中國晏然?」

文學:「古者天子天下之中不過千里諸侯列國不及禹貢至於五千諸侯是以百姓調千里道路回避士卒邊民刎頸中國死亡百姓所以治國然後百姓然後群臣明主不許以為及時本業下詔:『當今在於。』公卿減除百姓中國邊境多種費力:『驕驕。』。」

大夫:「好用周宣王千里所以百姓君子不行無用聖王先帝一面匈奴以為故去砂石要害徭役由此用心而已。」

文學:「用兵可謂蒙恬可謂蒙恬郡縣朔方以西長安以北不可司馬唐蒙西南夷南夷樓船東越左將朝鮮臨屯張騫無用府庫流於外國非特由此非人用心好事縣官。」

大夫:「管仲智者使陶朱不居貧困文學不能大言不從善於當世祿不過不足不滿不足衣冠安知國家縣官!」

文學:「不妨顏淵不為孔子不容不為必將舉人進士太公終身君子守道修身不為變節不為見利反義不義無名仁者不為曾參不以伯夷不以諸侯是以公有不能爭名孔子:『在於陋巷不堪。』仁者小人子曰:『為仁不富為富不仁。』而後不厭公卿億萬大夫千金利己百姓流離何以衣冠?」


貧富第十七

大夫:「結髮束修十三宿衛給事之下以至大夫祿六十有餘車馬衣服妻子量入為出儉節祿賞賜一二以致若一若一智者白圭子貢千金貴賤之間!」

文學:「古者事業不二利祿貧富爵祿謙讓不可權勢以求不可勝數芻蕘不能商賈不能爭利子貢布衣孔子古者大夫仁義不為權利。」

大夫:「山嶽然後百姓然後尋常不能不能宮室不能不能未有不能自足未有不能自治為人自治文學不能安能?」

文學:「遠道賢士立功成名人主宮室臺榭不能不足國君以為不能君子人主百姓不能不便歷山不及州里太公朝歌不及妻子及其見用四海太公因之君子修身假道不能。」

大夫:「智者子貢諸侯陶朱貨殖當世布衣莫不當世饑寒顏回窮巷迫於窟穴奸佞不能。」

文學:「孔子:『不可。』君子子貢不受貨殖君子不遇退樂道不以不違妄取隱居趨勢不居富貴不能不能甘於芻豢子思魏文侯晉文公下車何必仁義而已!」


毀學第十八

大夫:「而言不從李斯荀卿既而李斯三公海內泰山不免甕牖溝壑而已貧賤仁義不足!」

文學:「李斯人臣然而荀卿不測修道之下芻豢赫赫戚戚晉獻富有三晉不知不知魯君晉獻寶馬不顧其後土地寶馬孔子:『遠慮。』在位見利不虞不顧仁義富貴祿之下李斯之所以五刑南方鹓鶵飛過泰山泰山公卿富貴儒者常行得無泰山鹓鶵?」

大夫:「學者所以文質可樂惡言不出不及動作從容是以終日口過終身今人主張祿褒賢』,所聞?」

文學:「授任能者祿能者天下太公三公德薄任重不及泰山幽谷之中有害有司刑法不知泰山?」

大夫:「司馬:『天下。』趙女遠近商人媿恥辱不在利祿往來遊說尊榮富貴李斯荀卿及其奮翼高舉翺翔萬仞鴻鵠燕雀天下宇內食祿糟糠不能!」

文學:「君子小人賢士李斯其所其所孫叔敖卑賤祿郊祭 文繡廟堂太宰任重不可得商鞅吳起不可得李斯天下及其囹圄車裂雲陽負薪東門上蔡不可得蘇秦吳起權勢自殺商鞅李斯尊重祿不足!」


褒賢第十九

大夫:「伯夷尾生小器大體匹夫匹婦功名蘇秦張儀足以強國足以諸侯安居天下莫不屈體所謂天下名士不足不能當世布衣穿徐行立功未免世俗。」

文學:「蘇秦張儀尊貴不以不以退不以不以不可孔子』。為人祿滋多行者而後而後祿鸞鳳逝者而後飛奔無益有司國法不顧卒然然後無益不足妻子無處得以?」

大夫:「文學不可不可戍卒陳勝叛逆自立處士宰相不過長衣,─長衣。─禮器孔甲博士天下大笑逝者若是?」

文學:「禮樂不能統理天下諸侯交爭滅亡不休不得蠶食諸侯戰國以為郡縣以為仁義刑罰以為趙高蒙恬用兵百姓愁苦同心赫然爪牙天下以為不得孔子以至於復重發憤孔子:『有用東周!』庶幾成湯百姓祿?」

大夫:「文學言行伯夷不及不過遷延相讓儒術上卿殘忍主父偃口舌大官竊權紿宗室諸侯東方朔自稱當世無雙私行不忍東方朔其餘無可?」

文學:「之間足以觀禮之內足以君子然後然後不以不居滿景帝不過公孫弘三公不過東方先生言行武帝困厄久矣在位不好於是私家當世在位孑遺。」

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary