Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》

士相見禮 第三 3. Rites attendant on the meeting of common officers with each other

Click on any word to see more details.

 相見:「。」主人:「。」:「不足。」主人:「不敢。」:「不敢。」主人:「不得。」:「不敢。」主人:「不足。」:「不敢。」主人:「不得不敬!」門外主人入門入門主人主人退主人門外

 主人:「使。」主人:「。」:「。」主人:「。」:「不敢。」主人:「不得不從?」主人主人門外

 大夫退

 :「不得不敢。」主人使門外:「使。」:「。」:「:『。』。」:「夫子不足!」:「使不敢!」:「不得不從?」

 大夫相見大夫相見四維相見

 庶人不為進退士大夫稽首使:「使。」:「不敢。」稽首

 南面不得所在

 而後傳言使大人老者使弟子父兄忠信慈祥居官忠信大人中視若是

 君子君子食具退退

 然後然後稽首然後退而后:「無為不敢。」不敢大夫退

 先生不得:「不得。」

 使大夫以為自稱士大夫市井在野庶人他國


本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary