Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百七十六 列傳第六十三: 曹伯啟 李元禮 王壽 王倚 劉正 謝讓 韓若愚 趙師魯 劉德溫 尉遲德誠 秦起宗 Volume 176 Biographies 63: Cao Boqi, Li Yuanli, Wang Shou, Wang Yi, Liu Zheng, Xie Rang, Han Ruoyu, Zhao Shilu, Liu Dewen, Wei Chidecheng, Qin Qizong

Click on any word to see more details. 濟寧碭山東平至元蘭溪主簿三十以是常州推官殺人殺人河南省台州御史使西御史許衡道學多士涇陽不法核實四川僉事苛刻

元年刑部侍郎丞相專政一日官屬問曰:「西何為?」從容:「。 」丞相不可邊釁朝廷其事遣令單騎邊民大同宣慰使歲數欺罔朝廷遣使前後受賂最後子弟:「與其。」受賂五百無可真定

奉旨江浙檢校浙東西鹽官輸運出納船戶盜賣治書御史:「揚清激濁實則一切不問風紀定制?」

英宗使西山御史觀音近臣激怒:「主上聰明不可以。」緘默使集賢學士御史臺御史刊定大元》,:「五刑千里之外生還者人身五刑五刑改易。」丞相西使

泰定所居曹公中台獎借名士學士考試雲南僉事飲恨其事太史知州剛直獲罪彰善使陝西御史臺使:「八十!」一時相繼天下至順長子明年二月七十九詩文稿》,《續集

 ○

 庭訓真定莊重燕居妄言大都儒學教授太常博士世祖神功文武皇帝皇后皇帝稱頌功德體制溫雅其所

貞元監察御史彈劾五台山佛寺皇太后臨幸上疏

古人生民利害社稷大計所見職司宰相諫官今朝諫官御史諫官得失一言裨益萬分之一五台創建土木工匠夫役不下附近州縣男女百物聊生太后親臨五台金幣資福不可行者盛夏百姓歲計經過不無蹂躪太后春秋聖體往復千里山川險惡避風萬一調養失宜以來遵守祖宗成法正當上位舉動書簡萬世不法出於今日支持調度百倍勞民傷財土木西方聖人慈悲方便天下珍玩供養不為一心致敬不為太后國家蒼生崇奉祈福聖體天子思親中路端居深宮頤神先皇天子孝心元元如此祈福

 不敢

大德元年御史御史不合:「漢人御史大言不宜。」大怒近臣右丞平章政事國語:「以此太后:'先皇所知。'」:「御史不肯惟一御史。」沉思良久:「御史。」未幾中大夫翰林學士輕車都尉追封隴西禮部尚書

 ○

 涿郡新城通國既而朝臣特異至元十九兵部員外二十二吏部郎中二十四尚書省二十八尚書省吏部郎中婿當道明年大司農河北道使大德執法棄官集賢學士滿學士御史臺御史論事剴切二月香江鎮海去歲風水百姓艱食經過使:「官吏存心方正天災賑濟以時京師保全長久。」

:「宰相百官四海任重不可非人三代以降興衰休戚未有不由世祖中書省安童伯顏丞相史天澤劉秉忠許衡左右當時貞觀流毒伯顏八都馬阿里專政神器君子小人較然如此成敗庶幾既往進退天下從而。」參議中書省十年吏部尚書

十一武宗即位御史未幾左丞御史至大三月太子賓客集賢大學士九月六十明年榮祿大夫平章政事

 ○

 其先永福閭里為人孝友不苟讀書躬行不專章句世祖良家子東宮太保劉秉忠器重見信皇太子裁決天下事時政無不官職統屬工部尚書本位至元二十一東宮官屬貨幣出納兼之辭職太子祿:「不事祿食。」不許再四二十六老成練達良久:「左右得人。」所在軍政肅然未幾二十八禮部尚書明年五十三大夫禮部尚書追封太原異樣

 ○

 清州十五讀書使司令尚書戶部至元轉運考核其事大都五百四十七運使歲入簿籍不決至元適合字畫交結權貴其實尚書由是知名樞密院

十四上都居庸關使退:「進而。」至上白金工部以為欺罔:「而後豈不!」

 十五江淮行省阿里四十刑部尚書李子其事北京行省參知政事第四還家十八員外十九左右左右員外三月右丞員外九月傳旨參政問曰:「無罪?」:「未嘗阿附。」日暮車駕奸黨伏誅拱衛:「白衣十年可謂廉潔。」

二十樞密院經歷參議樞密院二十五尚書省戶部侍郎戶部尚書河間陷於二十八丞相戶部尚書參議尚書省參議中書省湖南庶子不得誣告濟南同知運使飛語其事:「參議無私?」辨折

三十御史臺御史中書省吏部尚書御史江南御史臺大德元年樞密院尋出雲南行中書省左丞右丞迷失以為不可不可不從雲南金銀慶城戶口逃亡季秋人馬芻糧往返差官徵收金銀二百七十白銀一千七十

 還清六月左丞行省江西十月江浙武宗即位左丞右丞尚書省懇辭還家仁宗即位老臣國事詣闕守成名爵開言賞罰財用改元集議仁宗天下老臣居多致仕不許榮祿大夫平章政事中書省經理河南江西鹽課正極不可大旱入土燮理奸邪蒙蔽感傷和氣所致會議平章:「燮理。」平章:「不能明察奸邪時政。」正言:「一家同心分異!」右丞傳旨失實自今不許以下平章正言:「不可。」功臣光祿大夫司徒趙國

秘書監二部侍郎安慶書架工部尚書致仕

 ○

 義軍穎悟好學司令行中書省江西調河間轉運經歷多寡其後煮鹽:「戶均使自今。」逃亡由是豪強貧弱物力多寡甲乙

御史湖廣行省平章政事御史大夫山東使御史員外江浙不恭不法遣使款服詔令恬然大德陝西御史臺御史文移可否中書省戶部員外東勝設法有罪賴以全活

宗正郎中監察御史中書省員外湖廣行省左右郎中廣西兩江邊患:「懷柔不宜羈縻使中國有用不毛之地長策。」湖廣宣慰使建言江南便河南行省左右郎中江淮屯戍二十親王揚州不足湖廣江西會計三十三十軍食公私便

 至大元年戶部侍郎主計倉廩內外工人宿衛西治書御史治書御史樞密院戶部尚書仁宗東宮召見眷注刑部尚書仁宗即位大夫痛飲:「尚書?」:「不敢。」少頃不能:「尚書。」尚書省柄臣留守中外尚書省未有其事給還六部不決而後於是戶部禮部刑部誤用:「。」寬厚:「古今天下堂堂聖朝無法使