Back to collection

Book of Zhou 周書

卷23 列傳第15 蘇綽 Volume 23 Biographies 15: Su Chuo

Click on any word to see more details.


 武功侍中累世二千石武功郡守

 好學博覽從兄汾州刺史太祖東都門外臨別:「家子之中任用?」太祖郎中歲餘太祖深知疑事而後公文臺中太祖僕射論事不能出外其事即為太祖:「為此?」太祖:「久矣。」著作

 太祖公卿昆明池西漢顧問左右知者:「博物請問。」太祖太祖天地造化歷代興亡應對如流太祖徐行網罟治道太祖於是帝王太祖整衣不覺之前不厭詰朝:「奇士。」大行左丞機密文案程式戶籍

 神武入寇太祖併力潼關將軍光祿大夫三百散騎常侍二百十年大行尚書著作兼司

 太祖時政富民智能贊成其事官員屯田以資軍國詔書施行其一

 受命天朝尊貴諸侯是以前世帝王治天下明知有所莫若一身不清思慮思慮不明不明則是是非一身不能自治安能是以清心而已所謂清心使心氣邪僻因而邪僻所思無不至公至公下民不從是以
 其次凡人百姓不正不可不明不可射中不能自治百姓不能百姓行者射中為人清水白玉躬行仁義躬行孝悌躬行忠信躬行禮讓躬行躬行儉約然後加之明察是以不待家教
其二教化

 天地人為中和不同禽獸無常質直浮薄浮薄質直禍亂天下自治治亂興亡無不
 世道數百二十不見教化刑罰中興大難加之因之饑饉凡百致使禮讓風俗比年衣食教化教化
 太和道德朴素使百姓亹亹嗜欲消化不知所以然然後孝悌使慈愛使民和禮義使慈愛和睦王道先王之所以移風易俗垂拱治天下以至太平莫不由此要道
其三地利

 人生天地之間衣食不足不足饑寒使行禮不可得是以聖王衣食然後教化隨之衣食所以在於地利地利所以由於勸課有方在乎而已勸教然後州郡歲首少長操持以時其所麥秋在野少長悉力男女救火將至然後使農夫遊手怠惰好逸惡勞事業郡縣隨事
 春耕秋收然後三時其一不可得先王:「天下天下。」三時省事有無相通使得三農教民菜蔬園圃生生供養
 為政勸課不容簡則為政消息時宜之中:「祿。」不能陷於
賢良

 天生蒸民不能自治不能帝王自然不能
 刺史佐治刺史天朝以下以來州郡賢良小吏刀筆並不先世爵祿無妨子孫刀筆性行之中賢良騏驥千里之中土牛木馬形似不可以刀筆之中得志內外為人刀筆之中朽木一時不可以選舉得人苟得伊尹傅說州郡苟非帝王不能百里公卿由此而言可見
 可以正直是故行善
 而今多云邦國」。所以然古人明主昊天大人后土一世一世不待仲尼:「忠信。」不得其所不盡故云古人:「萬人。」豈非審察州郡多少
 相類駑馬及其玉石然後賢士何以事業較然不同呂望百里悠悠王朝十年功成奇士於是後世不容瑰偉不能太公而後千載太公而後所以然以至而已不用先達使天下不可
 善人善人無不得失:「。」清濁在於吏員不少戶口以為在下州郡擾亂甚為無理諸如罷黜
 州郡善人長者
 非一所以居家至於其所其所人道不肖以求
獄訟

 陰陽有情賞罰賞罰得中賞罰措手措手是以先王戒慎戒慎使精心推究證驗情狀隱伏使罪人必得然後隨事加刑輕重消息情理斟酌無不人心使獲罪之上非一不可人人通識推理求情至公曲直所見然後從輕隨事停滯其次不仁殘暴專任巧詐無罪有如在下
 深思遠大先王無辜有罪與其不得有罪善人從政不然善人不免有罪所以然殺人後患自便至公奉法如此夫人天地不可之下申理刑戮往往是以自古以來愛民伐木田獵不順時令刑罰善人天心和氣天心和氣陰陽調適四時順序萬物蒼生不可得王道傾覆凡百
 悖亂人倫不忠不孝背道王化


 聖人何以何以先王不可是故以來徵稅輕重不同軍用減省平均使平均不舍豪強貧弱愚拙聖人:「。」
 財貨不易織紝紡績旬日之間造次必須勸課使織紝紡績時而時而下民勸戒臨時迫切以為目前富商大賈於是
 租稅至於斟酌貧富先後斟酌得所政和民怨徭役貧弱富強使如此王政罪人
 太祖不得居官

 自有文章浮華成風太祖大誥

 中興仲夏國泰來朝王度皇帝:「百工庶績武丁高宗太祖。」
 六月丁巳皇帝不在
 皇帝:「祖宗靈命先王大誥在位太祖武功文德陵夷大難塗炭夙夜哲王天生蒸民上帝明德元首股肱上下一體皇極:「。」股肱我國嗚呼在位聽命。」
 皇帝:「四海太祖國家允文允武克明蒼生無疆。」
 皇帝:「太宰太尉司徒司空鼎足朕躬天官克諧利用三事四時