Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

文公 Lord Wen

文公元年


元年正月即位

二月癸亥天王使

四月丁巳僖公天王使京師

公孫

十月丁未世子公孫元年使內史公孫其二:「魯國。」

於是三月先王正時不惑

四月丁巳僖公

使

晉文公諸侯成公不朝使綿襄公使諸侯南陽:「。」

五月辛酉

六月戊戌

使:「。」君子以為

公孫

令尹:「楚國不可。」王子:「?」:「。」:「宜君。」:「。」:「能事?」:「不能。」「能行?」:「不能。」「能行大事?」:「。」

十月成王丁未」,」,

穆王使大師

即位舊好外援好事鄰國社稷忠信

大夫左右:「。」:「詩曰:『大風敗類。』夫子夫子?」使

文公


二月甲子敗績

丁丑僖公

三月乙巳

六月公孫

二月至于七月

八月丁卯大事僖公

公子

二月中軍王官甲子敗績明日襄公使以為為難大敗君子於是君子詩曰君子作亂可謂君子國政大夫不可詩曰丁丑僖公不時

不朝
四月使
六月諸侯司空其事
八月丁卯大事僖公於是宗伯僖公明見聖賢君子以為失禮不順大事可謂久矣文武帝乙厲王是以春秋皇皇君子詩曰君子仲尼仁者不知不知
公子公子即位元妃
文公

正月
五月王子


二月晉陽

諸侯凡民
四月乙亥文公如同王官不出西戎君子是以秦穆公舉人不解知人詩曰夙夜桓公晉陽方城公子
無禮受命大國大國

文公使
一月壬寅夫人

以為
不行君子是以在家允宜詩曰于時
新城王官降服大夫同盟不能君子四國湛露不辭使行人以為肄業諸侯宴樂於是湛露天子當陽諸侯用命諸侯於是舊好自取
成風
文公

正月使
三月辛亥成風使
公孫

十月甲申

使昭公
東夷
皋陶哀哉晉陽高明夫子于時不可以定是以
文公

僖公

八月乙亥
十月公子襄公大夫出奔
閏月

使中軍中軍使是以於是國政事典正法刑獄洿大師使晉國以為常法欲求
文子國人君子不為先王善人詩曰邦國善人是以聖哲風聲分之法制使而後聖王無法後嗣難以君子是以不復東征
文子使遭喪文子
八月乙亥襄公公子舊好為難四德不如公子君子不能而已是以足以義子足以不亦使公子使召公使
九月使大夫
十月襄公
十一月丙寅使不可在後夫子私怨不可何以夫子與其閏月正時於是時政何以
文公


三月甲戌
四月王臣大夫戊子令狐西
八月公會諸侯大夫
公孫


三月甲戌文公
四月成公於是公子成為公孫司馬司徒公子司寇昭公公子不可公室枝葉君子以為國君所謂不可股肱國人公孫公孫公室司馬公子昭公即位大夫公子文公太子不立子曰諸子不才大夫中軍子曰不受不受先人戊子令狐至于使夫人不行不然以往何必盡心及其不見亡人不能同罪不見西公使使夏日
八月諸侯
鄢陵作亂不禁使公孫反之兄弟子曰可以何以示威何以何以無德何以諸侯九歌使壞皆可九歌三事正德利用三事無禮使
文公

正月
四月
八月戊申天王
十月壬午公子乙酉公子公孫京師丙戌大夫司馬

使婿至于
武城令狐
襄王
公子弔喪夫人襄王昭公夫人襄公公孫司馬公子昭公司馬使中軍不可作亂
文公

夫人
二月京師襄王大夫
三月夫人大夫公子

八月
九月癸酉地震
使來歸僖公成風

正月使
二月襄王
三月甲戌子曰諸侯北方公子公子公子大夫不及
壺丘
公子東夷公子
來歸僖公成風諸侯不當事
舊好
文公十年
十年
三月辛卯
大夫正月至于七月