Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

哀公 Lord Ai

哀公元年
元年

正月即位鼷鼠

四月辛巳

元年

晝夜西男女使之間於是五千會稽使大夫吳子伍員不可莫如莫如出自少康使逃奔於是一成官職使使舊物不如大於少康不亦句踐於是不可蠻夷以是不行退十年十年教訓二十之外

三月

四月邯鄲鹿使國人未有未有未可未可何必不復大國無德或者何日

八月舊怨大夫闔廬西二三闔廬不二宮室衣服孤寡熟食而後勞逸是以不知大夫所以宿一日珍異日新安能

十一月趙鞅朝歌

哀公


二月西癸巳

四月丙子來朝趙鞅世子

八月甲戌趙鞅敗績

十月衛靈公

一月大夫公子不對不足社稷夫人

衛靈公夫人公子亡人

六月乙酉趙鞅使自衛

八月趙鞅於是大敗詩曰中行天明百姓晉國二三順天在此大夫大夫十萬庶人工商人臣無罪絞縊甲戌太子望見婦人曾孫昭告文王襄公不能使不敢大事不敢不敢大夫師大未艾公孫五百公孫殿前列子曰今日子曰救主退之上之上納聘大夫公子

哀公


齊國

四月甲午地震

五月辛卯

七月丙子大夫公孫

十月癸卯求援中山

五月辛卯救火南宮宰人待命人乘百官府庫帷幕蒙茸自大不用乘車公立之外救火傷人藏象舊章不可無備官辦於是稿孔子婚姻文公趙鞅以為

六月癸卯

正常孺子即位在朝正常夫子遺言大夫今生退公使正常正常

十月趙鞅朝歌使北門邯鄲

十一月趙鞅

哀公


二月庚戌公孫出奔

大夫公孫公孫蠻子西

六月

八月甲寅

二月昭公大夫公孫家人公孫公孫公孫

北方司馬方城之外奔命蠻子司馬使大夫好惡不然聽命晉國安能九州蠻子蠻子與其五大司馬

七月庚午鹿

九月趙鞅邯鄲

十一月邯鄲

十二月

哀公
趙鞅

九月癸酉閏月使子曰不及不可

趙鞅中牟生子不成諸子大夫未有二三使惠子公子十月公子公子公子公子公子三軍大夫子思詩曰不解不敢

哀公


趙鞅齊國

七月庚寅

舊怨子曰不可大夫莫如之下大夫二三而後及其而後大夫

六月戊辰大夫惠子國人

七月退然則不如不如公子不可公子不可公子而後庚寅昭王退君王群臣不可西而後使令尹司馬股肱大過昭王大夫三代江漢禍福不是獲罪孔子楚昭王大道

八月使召公南郭上乘公子未可知至於國人使

十月丁卯子曰受命子曰子曰孺子稽首行者不必大夫不可不必公子否則退廢興子曰使孺子公使子曰微子不及不可大夫不對不信群臣齊國不可是以群臣不然孺子使孺子之下

哀公
公會

八月

不服

公會先王不可以後大夫不亦大國十一諸侯不過十二以為大數周禮執事將亡太宰使子貢國君大夫不出以為大國大國諸侯豈可大伯周禮文身以為無能大夫所以所以大國不信二三以為何如諸侯萬國無數何故

大夫不許二千三月豈不執事自愛不立不立 四方諸侯何以八百六百吳子子思不可

君子公孫子曰公孫即位鄙人公孫政事使聽政大城

哀公


正月七月

二月癸亥師子殿不行反之有名無情必得退君子奔命夫人不亦使使子張諸侯未可得志所知三月故道武城武城何故使武城國人