Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷三 玉英第四 精華第五 Scroll 3

Click on any word to see more details.

玉英第四

 一元元年大人小人是故治國之端正名興五世之外美惡可謂子路所能聖人萬物於一不及從來不能是以春秋天地終始故人唯有終始不必四時之變萬物之本安在在乎天地之前故人天氣奉天不得天元天元其所正月天地所為所為相與天地天地是故春秋以王之政諸侯即位諸侯即位五者大行先君春秋不受先君春秋吳王雖然行善春秋不宜先君先君以此見得大安齊桓先君而立然而恐懼賢人覆蓋賢君諸侯使齊桓殺戮齊桓而立功名凡人不知:『。』匹夫人主:『。』

 「?」「凡人莫不然而不能君子終日不及而已風化天王使使親自何故猶言。」

 春秋不安不平是故主人主人天子然後婦人出境奔喪父母然後輕重:「春秋四者?」:「春秋百物品類本末是故其所不同不可四者其所不同不可。」

 即位即位弒君天子是故其事從不由此春秋不可

 「傳言莊公不可及於?」:「不可及於不足同時無有豈不而言莊公是以莊公是故春秋宣公與其與其其弟反之中法不可君子不居其後春秋無遺直書所見。」:「?」:「不成不法不可不可王法意見而已。」

 主人不可不察夫權可以不在可以死亡公子諸侯父子兄弟不宜而立春秋可以至於不可以諸侯不可以大德大德正經諸侯可以出入春秋公子同心宗廟宗廟先君先君相反所為為重宗廟先帝:「公子所為不宜何以。」:「春秋不宜大夫大夫不宜不宜大夫所得。」

 :「春秋大夫不得公子去國君子何以賢臣以下避難!」:「不為是故使可知春秋其實晉文得志隱公然則春秋委曲而後受命經書不可不察春秋春秋是以服罪莊公春秋春秋所以不同其實。」:「國家欲立之?」:「自知不加其弟:『宗廟不可以不死服罪使先君歲時有所。』襄公上下同心春秋以為其中仁義。」


精華第五

 春秋慎辭謹於名倫是故不得不得中國不得各有辭不得中國不得中國天子不得是故大小不踰等貴賤

 旱祭:「大旱雩祭大水鳴鼓而攻天地所為陰陽?」:「大旱而已有加大水日食犯上鳴鼓而攻不義春秋不畏變天陰陽直行之至是故不為不敬天王不為不為不為不孝!」

 :「春秋大夫出境可以安社稷國家大夫進退大夫徐行進退大夫徐行何謂?」:「四者有所皆是春秋固有應變平生安寧進退大夫用兵徐行不以不以公子受命生事齊桓春秋以為莊公公子受命使京師生事春秋以為僖公安寧不專不忠生事故此生事春秋。」

 齊桓賢相大國即位不能諸侯其後二十之間久矣尚未諸侯至於存亡明年親近不以不以使其後自足修德損人大夫不復滿管仲器小是日

 春秋其事不待首惡是故不宜季子季子闔廬四者同異三軍不死弒君聽訟折獄折獄而是折獄其事異域不可不以君子

 :「春秋人心?」:「所聞春秋同姓春秋同姓天下其所不見春秋其所故去而已:『嘻嘻大國富貴何必以至!』之中無罪死者之中不得弒君公子商人春秋傷痛是以繼位詳見。」

 :「不知。」春秋來者然而無物不在是故春秋一空天下魯僖公即位季子季子無恙臣下無諸二十國家安寧季子之後不支鄰國乞師僖公不肖季子魯人若是他國若是他國若是天下若是天下古今以是主尊國危萬世必然:「。」國家是故國家自古至今未嘗春秋成敗前世興亡賢臣國家不足無可奈何不能死亡若是莊公不知季子安知將死國政不知安知足以不決不能使莊公季子鄰國豈直

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary