Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷六 服制像第十四 二端第十五 符瑞第十六 俞序第十七 離合根第十八 立元神第十九 保位權第二十 Scroll 6

Click on any word to see more details.

服制像第十四

  天地之生萬物養身以為所為青龍白虎在前玄武四者盛飾古今不然玄武在後居首之至不用聖人之所以超然介冑而後聖人君子勇武文德威武天下之所以春秋何以言之形於色姦臣不敢中國流血不已武王安在勇猛然後是以君子儼然豈可

第十五

  春秋至意未可災異微細無端為著吉凶聖人獨立受命改正不順授受聖人繫心於微是故春秋以王之政諸侯即位諸侯即位五者大行日蝕星隕山崩地震大雨大雨正月至於七月春秋以此悖亂不得不得孔子以此所以災異然後安危禍亂後者春秋然而春秋以為天譴畏天威心志事情修身善心道者豈非

符瑞第十六

  所能西狩獲麟受命然後春秋不正之間改制一統天子天下之憂天下以上五帝三王終始博得盡情天容百官

第十七

  仲尼春秋王公之位萬民得失起賢才引史記往事正是王公史記十二之間門人惑孔子:「行事以為不如行事深切。」子貢國家至於亡國奔走不得社稷所以然不明春秋子夏:「國家不可春秋春秋前後不知重任一朝春秋堯舜。」故世子曰:「子孫光輝聖人。」:「春秋天下。」春秋曾子諸侯天子霸王之道天心次之天心愛人莫大得意得意春秋不可敵國不可攘竊不可使防患愛民乃至死亡靈王不仁所致宋襄公不由不如春秋習俗成王子夏:「春秋奢侈使暴虐害人。」:「刻意不得壽終。」奢侈春秋人情小過君子孔子得失見成時世不仁王道人情小過君子孔子:「行事正人成敗。」其所其所亡國小過終於精微教化流行德澤天下君子


離合根第十八

  天高其位藏其形所以所以藏其形所以所以為人是故所以所以任群賢所以所以汎愛群生不以喜怒賞罰所以為人無為為道不私為寶無為自動相者贊辭群臣功成人主所以為人高下險易剛柔美惡可就不宜為人王道威而不失為人竭情悉力短長使主上器使

立元神第十九

  發言動作萬物之樞機樞機榮辱失之豪釐不及為人敬小慎微死灰養神寂寞無為虛心下士眾人好惡蓄積先賢其所何為積久不成可以內參可以其實開闔莫大兼人兼人不從所謂何謂天地萬物之本天生天生孝悌衣食禮樂手足成體不可孝悌其所衣食其所無禮其所麋鹿不能使不能使臣城郭如此自然自然石室險阻不能明主賢君是故肅慎郊祀致敬共事孝悌所以奉天躬耕開闢衣食所以庠序孝悌教化禮樂所以子弟不敢自專父母不待不須使露宿宮室如是自強自然自然退讓百姓不得甘於膠漆是以聖賢不敢不可而後故居不行不居之上

  在於尊者所以所以不畏尊者在於在於同心股肱尊嚴同心相承變化其所功德

  聖人自強日月星辰聖人爵祿所以非一聖人所以非一天道聖人然後可以然後可以是以同心為人不可得不可得是故視而不見聽而不聞不見曲直曲直不可得不可得所謂不見不見其所不可得所謂號令其所號令不可得不見向陽惡人知人是故為人無端不問不出不問不對終日不知其所終日不知其所不知其所故人陰道陽道無端

保位權第二十

  禁制禁制比肩齊勢以為聖人治國天地性情孔竅尊卑貴賤之差官府爵祿五味五色調五聲耳目昭然榮辱感動有所有所然後有所有所有所然後既有有所然後其所是以不得其所是以不可好多天下天下聖人使不得過節使不得得以之所以之所以不可不可是故為人固守固執曲直聖人曲直之中之中之中之中不舉不以不以其事以致黑白分明然後然後可以為人無為無聲無形無端源泉以為以為有形出於曲直非一非一虛心賞罰賞罰正則其實不虛是以群臣其中自然致力聖人出於歸於

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary