Back to collection

Guanzi 管子

山至數第七十六 Chapter 76: Travelling to the Mountains

Click on any word to see more details.

  桓公管子:「寡人:『古者賦稅籍斂何如?』」管子對曰:「賦稅倉廩籍斂諸侯倉廩無祿外皮天下祿故國農夫不待使五穀祿農夫力作使使不得使使不得不用使無有不得不使者。」桓公:「。」

  桓公管子:「有人何不?」管子對曰:「何謂?」桓公:「使智者謀士百工可以?」管子對曰:「祿不死萬物謀士勇士所謂妄言不通輕重妄言。」

  桓公管子:「天下諸侯賓服名教天下?」管子對曰:「市朝黃金明山。」桓公:「天下萬物大夫斂財萬物大夫財物財物在下大夫然則大夫天子以時諸侯高下萬物民用大夫不盡諸侯天子。」桓公:「。」

  桓公管子:「終身天下有道?」管子對曰:「天下。」桓公:「何謂?」管子對曰:「而已若干若干於是州里公錢之一下令郡縣大夫若干二分田土若干歸於無不大夫歸於歸於安有大夫諸侯使二十諸侯諸侯二十歸於諸侯天下謹守天下故國諸侯以致諸侯之一天下大夫不得常有諸侯從而輕重天下。」

  桓公管子:「請問國會?」管子對曰:「大夫大夫守一守一一家。」桓公:「奈何?」管子對曰:「一家一家不以不以。」桓公:「奈何?」管子對曰:「大夫。」桓公:「何謂?」諸城鹿下令百姓:『』,五穀五穀在下上分二分在下二分之一在下三倍人家一家出於百姓在下大夫。」桓公:「何謂。」管子對曰:「三分五穀大夫祿仁義五穀仁義萬物乘時進退:『乘時聖人。』」桓公:「。」

  桓公管子:「:『天子三百大夫』,如何?」管子:「非法大夫農事便不得縿乘時而已國會。」桓公管子:「請問爭奪何如?」管子:「。」桓公:「何謂。」管子對曰:「弟兄兄弟昭穆同祖滿輕重其間:『。』四時聖人輕重仁義。」

  桓公管子:「請問乘馬?」管子對曰:「大夫二十七乘馬美惡若干多寡若干貴賤若干若干若干乘馬陸地乘馬。」桓公:「乘馬奈何?」管子對曰:「大夫人馬在下萬物財物皮革羽毛器械財物苟合:『一日』。出於乘馬刀布官府萬物輕重萬物萬物金衡天下天下。」

  桓公管子:「輕重國會請問?」管子對曰:「以至於以北至于禽獸何不以此通國?」桓公:「何謂通國?」管子對曰:「其事與其大夫無禮大夫春秋牛羊犧牲十倍異日禮義無用。」

  桓公管子:「請問國勢?」管子對曰:「山地分之有水三分之一三分之一山地分之十分十分諸侯五穀以下天下五穀。」

  桓公管子:「海內諸侯國勢不用。」管子對曰:「諸侯四時東西南北:「諸侯高下萬物諸侯天下萬物朝夕調而已不滿以時其所簿。」


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary