Back to collection

History of Jin 金史

卷一百三十 列傳第六十八: 列女 阿鄰妻 李寶信妻 韓慶民妻 雷婦師氏 康住住 李文妻 李英妻 相琪妻 阿魯真 撒合輦妻 許古妻 馮妙真 蒲察氏 烏古論氏 素蘭妻 忙哥妻 尹氏 白氏 聶孝女 仲德妻 寶符李氏 張鳳奴 Volume 130 Biographies 68: Exemplary Women - A Linqi, Libao Xinqi, Hanqing Minqi, Leifu Shishi, Kang Zhuzhu, Li Wenqi, Li Yingqi, Xiang Qiqi, A Luzhen, Sahe Nianqi, Xu Guqi, Feng Miaozhen, Pu Chashi, Wugu Lunshi, Su Lanqi, Mang Geqi, Yin Shi, Bai Shi, Nie Xiaonu, Zhong Deqi, Bao Fulishi, Zhang Fengnu

Click on any word to see more details.

列傳第六十八 列女 師氏 阿魯 孝女 李氏

 漢成帝劉向三代淑女興亡盛衰分類列女傳》,諷諫范曄古者女子十年祭祀而已無非患難顛沛婦人不幸不幸卓然樹立丈夫是以君子

目录
1
2
3
4 師氏
5
6
7
8
9 阿魯
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 孝女
20
21 李氏
22

 黃龍部族從軍糾集附近居民男女五百保守婦女鼓噪仗劍督戰論功夫人謀克


 豐縣支解十二貞烈」。


 不知何許人不知姓氏民事宜州節度使天會攻破宜州不屈將士誓死不從自殺世宗太宗實錄》,夫婦:「如此節操可謂。」

師氏
 師氏孝養歿財產縣官不能曲直師氏有司」。


 早亡歸家誓死夫家不可得有司


 同州白水誓死強取邑人自縊有司


 監察中都元年大元所有財物既而上馬:「不見?」答曰夫人。」:「李氏見殺追封隴西夫人」。御史


 姿色萊州八月所得及其奮起:「。」追封西」。

阿魯
 阿魯宗室猛安寡居元年上京元帥上京行省太平阿魯器械芻糧自守遣人不從阿魯:「。」阿魯男子與其力戰數百生擒夫人乘間其二子女:「起身宿衛未嘗一日報國以為。」冒險自拔四月南京


 平章政事家奴護衛自幼有禮中京留守大兵不能:「功能宗室以至近侍睦親留守外路第一國家大兵臨城不幸不能設若精銳奪門而出京師不能京師不能報國。」出巡平日衣服臥榻家人盛服過於平日使:「四圍舉火使。」閉門自經家人家人夫人:「夫人朝廷!」年三十少頃


 定海節度使僑居蒲城母子既而:「在朝兵勢如此不可奈何不若。」攻城於是相繼自盡有司五月追封貞潔」,長女」,」,其事史館


 刑部尚書進士洛川主簿大元綏德震恐守備以西不時平涼平涼行省員外以往:「奉養。」十一月洛川:「不得執箕帚不從。」人從死者明年東郭二十四


 完顏長樂長樂:「夫人。」:「致身。」長樂出妻所生撫育妻子金幣祭物家人:「強人妻女何所惟一。」自縊欣然不以為難二十七


 臨洮滿土門朝貴中聲土門衣冠家婦家人:「朝廷。」自縊


 參政完顏姓氏:「天下重名今日不可無名不可。」自縊


 完顏叔父節度秦州大元不能獨當一面退城守世襲謀克不受與其:「國家不能。」:「。」是日夫婦


 完顏正月南面元帥戰死黃陵夫人家資自縊年三十長住即日護衛


 尚書右丞五世東坡峨嵋山五世許昌二十寡居兄嫂:「學士家婦有子使失身。」東北先生黃州龍川故事香火灑掃士大夫瞻拜往往興元正月庚戌汴京先生:「兒子京師。」自縊家人七十本名避諱

孝女
 孝女尚書左右員外長女二十三進士父母劫殺宰相日夜悲泣京城間有人理讀書義理少艾非命比為地下其父明日一時有為合葬


 完顏不知紿丁男:「事勢丈夫出力婦人不能!」命婦城中婦女出繼自盡

李氏
 李氏宣德摩訶殿佛像自縊且自:「此處身故。」後人遺跡


 興元攻城之際女子:「至此不日諸君努力堅守無為。」朝廷遣使西門

 之際婦人節義可知別史有所


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary