Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷二十七 志第七: 禮儀七 Volume 27 Treatises 7: Rites 7

Click on any word to see more details.

第七禮儀

貞觀十四太宗喪服太宗:「親疏相似學者輕者。」於是侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻奏議

所以嫌疑猶豫同異是非人情而已親族薄厚先後外戚不在經典為重一時居喪五月古人損益實在

:「兄弟猶子不服。」繼父未嘗不為從母夫人然則繼父並非骨肉在乎故知制服厚薄長年孩童劬勞新生契闊偕老繼父他人情義深淺寧可同日而言骨肉及其本原不可不可同行安在見稱載籍非一竭誠馬援孔伋教義孝友其所豈非先覺哲王使深情千載至理萬古久矣豈不惜哉

聖人五禮無遺凝神遐想以為尊卑情理討論傳記名實既往將來不能異同申明聖旨

曾祖父母三月五月嫡子大功為期小功兄弟大功九月請服小功五月其弟小功五月從母小功顯慶九月長孫無忌:「喪服貞觀年中:『小功五月。』而今三月無不不敢從母五月從母小功三月使從母從母不知不通改正修改。」:「庶母庶母即是杖期之內吉凶至理典故。」

龍朔八月:「繼母改嫁身亡繼母改嫁長子並不。」既而:「繼母定制議定。」太常隴西

喪服》,在其中出妻是以雲母出妻出言所生包養解任合心不解繼母繼母前妻繼母議定不安所生同行繼母合心所生後者承重杖期並不一同繼母舊章杖期杖期庶子三月既是所生同一

文武七百三十六不解金吾衛將軍二十六不同所生出嫁解職杖期庶子其中因襲不朽相關改正不合上元元年天后:「慈愛不育生養所以禽獸傷人。」高宗下詔開元補闕:「除靈天皇除靈雖則陛下天下禮經仍舊通典。」於是百官不依合議刑部郎中建議

一地陰陽夫婦至若死喪禮經貴賤

之上無數中葉。《:「五帝沿三王。」《白虎通:「正朔。」周公之後斟酌隨時故知從天而降不由消息適時之中春秋周公之後孔子起來周禮。」周禮。」有子高宗子思子游同母異父昆弟大功子夏四科孔門聖訓喪事此致自古升降不一

鄭玄以為二十七王肅以為二十五改葬三月繼母出嫁一月之一之一異同損益方知殘缺名為出自高宗大帝不從天皇大帝中宮往時參議施行已久何必先帝人子何妨聖化彝倫週年伯叔姊妹君子喪親終身何況因之小人不仁不畏不義使愚人企及使以此有朝以此古樸孝義不忍

周禮人臣公卿大夫何故不依何故不行何故不行五十七十入朝何故不依徵稅何故不行何故不行冠冕乘車何故不行五更養老何故不行諸如不可痛心慟哭

:「哀哀父母劬勞。」《:「親子無能親子無能。」晉代英才以為粗細節制至於後代未必未必禮經路人猶子季父不服有餘睦親昆弟不同從母小功太宗百年實用

於是不定上疏:「《》:十一月十三十五上元天皇未有垂拱年中編入之後通行開元仍舊同異典禮見新垂拱祖父母子孫下房無謂周易·家人:『女貞正位正位男女天地大義家人父母弟弟家道天下。』《》:『出嫁。』:『在家從父出嫁從子。』自專喪服:『。』伏惟陛下持家天下不斷宸衷顧念兒女後代。」

未報

夫婦人倫尊卑天地動靜合於陰陽陰陽天地生成夫婦人倫自家喪服:「。」除靈而後先聖無情所生固有上元慈愛尊嚴數年之間尚未通用天皇晏駕蒙塵垂拱聖母載初反正旋即稱制陛下宗廟?《:「其父一朝一夕。」防杜何以所以禮教依舊通明

夫婦母子本源非議大凡禽獸不識禮經殘缺不足伯叔姊妹三王五帝沿升降不同道聽途說先王足以春秋祭祀以時君子終身霜露豈止一二聖人有朝鳥獸不若使不肖成文而已孔子非禮不得名為不如同宗異姓禽獸不識禽獸群居親愛不解尊嚴其父禽獸不若禮經殘缺不足人間假若不可庠序雲安伯叔伯叔五帝沿」,豈可沿升降不易

:「修飾君子則是無窮然則何以至親天地四時天地莫不更始以是然則何以加重。」?《喪服:「大體天地四時陰陽人情。」不知不識孝子通義

孝經》,陛下至德要道至德孝悌要道禮樂。「移風易俗善於安上善於。」無體無聲。」孝經:「天子天子天下澤及萬物始終成就諸侯諸侯奉天法度大夫大夫言行佈滿遐邇庶人庶人躬耕力作。」陛下