Back to collection

Old Book of Tang 舊唐書

卷一百九十四下 列傳第一百四十四下: 突厥下 Volume 194 Biographies 144: Tujie 2

Click on any word to see more details.

西突厥突厥同祖木桿可汗因分故地東至突厥西疏勒長安七千焉耆西北北庭鐵勒龜茲西域歸附祿伊吾風俗大抵突厥言語可汗子弟宗族

可汗隋煬帝大業與其入朝煬帝高麗薩那可汗江都宇文及至河北長安高祖歸義高祖高祖:「重者赤心。」不受京師遣使高祖不許群臣:「則是。」太宗:「來歸不義。」高祖由是久之不得已薩那殿縱酒既而中書省突厥使太宗即位改葬

會寧部落隋末自稱可汗武德遣使可汗撫慰李軌

大業薩那可汗同歸中國煬帝遼東金紫光祿大夫部落高祖舉兵義軍諸軍退數百不備諸軍光祿大夫京城力戰五千賜姓武德太宗王世充建德宮女貞觀大將軍檢校都督封三十二國大將軍薩那煬帝國人薩那叔父可汗

可汗可汗東至金山西玉門西突厥龜茲可汗

可汗攻戰鐵勒西波斯罽賓弦數十萬西域石國西域國王西戎

武德遣使條支突厥高祖大軍可汗征伐遣使高祖:「西突厥急疾相得安在?」對曰:「當今莫若北狄數年中國。」高祖高平王道可汗歲入西由是未果

貞觀元年真珠高平王道五千自負強盛祿可汗不悅中國和親入寇遣人:「家公我國。」伯父自立可汗太宗

可汗突厥種類小可自稱大可國人可汗不從康居而立可汗不息遣使來朝太宗:「擾亂君臣未定戰爭不息!」不許所部征伐西域鐵勒屬於西突厥國內

既是西面可汗可汗興兵大敗金山可汗國人大可可汗大發北征鐵勒統馭可汗最多由是小可族滅震駭焉耆其後突厥二部輕騎康居國人於焉而立可汗

可汗亦稱可汗武德京師太宗結盟兄弟可汗遣使詣闕太宗遣使名號貞觀可汗明年其弟設立可汗

可汗貞觀五百朝廷撫慰俄而分為十部一箭故稱左右六部一箭一箭其後或稱一箭一部箭頭首領六部部落西部落

不為麾下左右百余不利其弟焉耆國人大可小可為人舊地

十二西部可汗可汗大戰中分西可汗山西北庭

十三窮蹙部落而立可汗

可汗合水龜茲鄯善且末吐火羅焉耆石國史國何國穆國康國節度遣使朝貢太宗慰勉

貞觀十五領軍將軍張大可汗相攻擊遣使詣闕太宗敦睦西域來歸未幾石國

可汗不服吐火羅自恃專擅西域伊州安西都護輕騎邀擊天山乘勝所居及於斬首所部部將祿居所眾多國大

貞觀十五部下遣使詣闕可汗太宗遣使書立可汗可汗

可汗白水自知不為西吐火羅中國使長安遣使方物太宗詔令龜茲於闐疏勒蔥嶺聘禮太宗反叛部落其所

來歸可汗西一千五百姑蘇祿五姓其後西吐火羅可汗貞觀二十二部落將軍瑤池都督高宗即位大將軍瑤池都督如故

永徽與其率眾西可汗總有西域自號可汗統攝祿最為強盛有所勝兵十萬西域

侵擾西大將軍大將軍都護所部回紇五萬前後斬首五千六十可汗真珠牙帳斬首

顯慶將軍都護雅相都護大將軍都督回紇使大將軍大將軍安撫大使河西祿雅相交戰大敗首領二百輕騎兵馬溺死進軍麗水率眾使鳩集

石國人馬酒食出迎拘執石國:「破亡先帝今日舊聞漢法殺人於都使得謝罪先帝。」高宗京師特免都護府其所西波斯安西都護府其事

可汗五代統領首領十萬西域可汗部落貞觀可汗自立可汗謀殺二十貞觀十三所部部落入朝監門大將軍其後自立部落不服家屬入朝大將軍

太宗高麗顯慶大將軍討平冊立可汗大將軍都護六部可汗大將軍都護部落下詔

西三十余年猖狂百姓劫掠四海養育不可使無辜塗炭將軍統率撫育使西域父子既已擒獲頭部統領參宿深感恩義法式所以冊立一部可汗赤心部落大小高下刺史以下

龍朔真率所部龜茲部落密告:「謀反。」境內:「我輩噍類舉事。」數百萬可汗首領由是麾下西不能審察誅戮

臨朝數年部落散失垂拱中郎將將軍都護可汗六部右玉將軍都護部落大將軍

如意元年謀反崖州長安大將軍可汗安撫大使不敢開元金吾大將軍長安

大將軍討平大將軍大將軍都護可汗部落垂拱右玉將軍都護可汗部落元年大將軍事主可汗都護神龍大將軍祿太仆都護可汗垂拱部落突厥侵掠殆盡萬人內地西突厥於是

西突厥嚴酷撫恤部落由是遠近歸附都督二十七千西北攻陷牙帳東北突厥西南相接東南西削弱天時入朝不敢

景龍西御史大夫冊立長子便宮女

部將兵部尚書當朝遣使七百御史嘉賓使其事嘉賓進兵攻陷火燒遣使

景龍分部突厥鄉導萬人與其左右:「兄弟不和豈能盡心。」部將蘇祿鳩集自立可汗

蘇祿部落歸附二十西域遣使來朝開元蘇祿羽林軍大將軍道經大使御史書冊可汗每年遣使公主

安西都護公主安西使者宣公主教:「節度!」使者馬經蘇祿大怒發兵政事安西都護城守久之由是蘇祿安西蘇祿引退遣使入朝方物

十八蘇祿使京師玄宗丹鳳設宴突厥遣使入朝是日蘇祿使突厥使:「國小突厥不宜。」蘇祿使:「今日不合。」於是東西