Back to collection

History of Ming 明史

卷九十九 志第七十五 藝文四 Volume 99 Treatises 75: Arts and Literature 4

Click on any word to see more details.

 別集總集文史

 《明太祖文集五十,《詩集

 《仁宗文集二十,《詩集

 《宣宗文集四十四,《詩集,《樂府

 《詩集

 《詩集

 世宗,《宸翰,《,《詠春同德,《

 神宗勸學宗室詩文

 宋濂文集三十。《劉基。《方孝孺。《宋學文集七十五,《,《,《續集,《別集,《,《,《別集,《朝天。《詩集

 劉基二十四,《拾遺。《,《文成二十彙編離子》、《春秋

 學士五十

 南陽山房稿二十

 詩集

 

 山房三十

 詩集

 石門

 楊維楨子集三十,《文集,《古樂十六,《詩集

 陶宗儀詩集

 南湖

 二十

 《詩集

 二十

 雲陽先生李東陽

 稿

 

 

 

 《洪武紫金山》、《金水》、飛龍

 《文集二十

 橄欖

 稿

 

 劉炳春雨

 《文集

 雲集

 王禕文集二十四

 

 《同文

 《文集十八

 

 ,《遼海

 守齋稿三十

 十二

 東山十五

 

 白雲四十

 遺稿

 《文集

 十六

 《文集十七

 

 

 高啟,《大全十八

 十二

 

 

 二十

 子集

 十二

 詩集

 

 白雲稿十二

 《,《稿,《還鄉稿

 清江文集三十

 祿二十

 《祿文集

 

 

 《文集

 西

 十二

 《文集

 ,《稿

 二十

 《二十四南宮》、《使》、《成均》、《玉堂

 雙清

 滎陽外史一百

 玉林稿二十

 十二

 

 

 

 文集十六

 

 

 雲集

 花溪

 

 《文集三十

 稿

 二十

 山陰

 

 徵士

 長江稿

 《解開文集四十

 陳亮另有閩中才子

 西李德另有先生

 《詩集

 《詩集

 

 舍人

 登州

 二十

 《大同文集

 西域人武昌永樂

 方孝孺三十,《拾遺

 遺書五十

 金川

 《

 

 吉水王充。《翰林

 

 芻蕘

 《

 《遺稿

 都尉

 《遺稿

 《文集三十

 稿

 《

 《詩集

 

 

 

 

 學士三十,《春雨,《

 洪武建文

 子集,《

 

 《十九

 稿三十,《玉堂遺稿十二

 二十五

 三十

 《十二

 《

 

 

 《

 《

 三十,《使文集十七

 

 二十二

 《十八

 《文集

 十五

 《詩集

 《

 《詩集

 十二

 

 

 

 

 《詩集

 二十,《十四

 《文集

 《文集

 

 二十

 

 《文集二十

 

 《

 

 二十

 全集

 

 

 十二

 《十二

 《詩集

 《文集二十八

 《奏議二十,《文集四十

 稿二十

 退稿六十

 十五

 十八

 《文集十二

 

 永樂

 四十,《公餘三十

 《文集二十

 

 二十

 《詩集十四

 十二

 文集

 十六

 《

 

 稿十二

 

 《文集三十

 《二十

 十一

 五十

 三十

 二十五

 

 《文集

 洪熙宣德

 《奏議,《歲寒

 四十二

 《王英文集

 《文集十四,《應制

 《文集

 《稿

 

 稿三十

 《周旋文集

 二十四

 二十八,《十二

 《文集十一

 敬宗十八

 二十

 稿

 《奏疏,《文集

 《奏議,《文集三十二

 《文集二十

 《奏議,《文集二十

 聯珠二十二景泰登封定襄其父合編

 《奏議,《文稿

 四十

 十六

 文康平橋十八

 景泰才子當時稿

 二十

 《詩集

 《劉英詩集

 武功

 《文集

 四十

 三十,《續集二十

 十二

 稿

 《文集三十二

 文集十二

 

 二十

 五臺二十二》、《》、《金臺》、《》、《稿彙編

 二十

 稿

 稿十八

 

 

 《文集十五

 正統景泰天順

 《稿二十一,《稿

 《文集十六

 《奏議

 《華文

 澄江二十五

 《奏議三十,《文集

 《奏議,《文集

 《奏議,《文稿二十

 玉堂》、《南宮》、《》、《歸田稿一百七十

 《奏議

 五十,《二十

 《奏議,《文集十四

 《奏議,《十五,《十七

 《文集

 《奏議,《文集十五

 

 春雨稿三十

 《三十,《文稿

 《全集三十

 稿

 《文稿

 

 

 十三

 白沙,《文集二十二,《

 《

 《文集

 

 布衣稿

 《文集四十,《二十三

 《文集三十二

 稿三十五

 三十八

 二十

 稿

 三十

 《蔣琬文集

 石田稿十四

 西十五

 《文集六十四

 稿

 、《,《文集十六

 二十

 《文集

 稿五十二十二

 李東陽前後九十,《稿二十

 歸田稿

 稿十九

 全集一百二十

 七十八

 《文集二十四

 《稿十五,《文集

 《奏議

 稿二十四

 《奏議十六,《文集

 十二

 二十九二十

 《文集二十二

 二十

 雙溪詩集

 十三

 《大夏奏議

 《

 《文集三十二

 《奏議,《文集十二

 《稿

 《文集

 餘力十二

 《越文四十二

 《奏議,《文稿四十五三十六

 十二

 

 

 二十

 《文集

 《

 

 

 《詩集

 詩集十五

 靜觀十四

 溫州十二

 

 石田

 西村

 祝允明三十,《三十,《

 《唐寅

 

 《文集三十

 《奏議,《

 鬱洲

 《文集二十四

 二十

 《奏議三十,《稿四十五二十

 三十三

 稿二十六

 韓文

 

 《二十五

 東湖稿十二

 《奏議,《文集十八,《續集十四

 《文集十五

 

 全集六十一

 《文集

 《奏議,《文集六十二

 二十

 《文集十二

 文集

 《文集

 二十一

 《稿十八

 《奏議

 彭澤稿十二

 《文集四十十四

 全集六十六

 十九、《樂府

 九思十九、《樂府

 景明六十四

 《奏議,《全集二十五

 徐禎卿十一

 十九

 三十八

 十四

 《文集十二

 《奏議,《十八

 ,《白沙十二

 稿

 十二

 十七

 王守仁陽明全書三十八

 二十

 龍江十四

 《文集

 史學二十

 康衢一百

 文集二十五

 水部十二

 十五五言詩

 五嶽三十八

 一元太白山稿

 《詩集十五

 宜山

 十二

 石門

 遺稿

 成化弘治正德

 《文集五十

 稿三十三

 《孟春,《文集十八

 《文集四十二

 十八

 五十

 《文集十一

 十六

 十三

 《楊慎文集八十一,《

 《奏議

 稿二十四

 《文稿

 《奏議

 《文集

 《詩集

 《奏議,《

 《龍文四十八

 《奏議

 《全集一百,《續集

 《全集五十

 《馬中錫奏疏,《

 二十

 稿十二

 四十二

 《文集

 

 《奏議,《五十四文稿十四

 《文集十二

 十二

 稿十六

 《奏議,《修辭

 《文集二十

 東洲稿十二

 《文集

 《王道文集十二

 《文集二十四

 文集

 甘泉前後一百

 二十二

 

 二十

 《文集十四樂府

 稿三十六

 

 

 東洲四十

 《奏議二十,《

 《奏議,《石岡

 《

 《承恩

 ,《六十

 

 嘉靖

 十六

 《全集五十二

 十八,《擬古樂府

 《文集十八

 同祖太史六十

 東郭十二,《遺稿十三

 《文集二十四

 二十六

 《文集十四

 二十六

 崇慶

 《文集二十

 十八

 

 二十

 豐山四十

 《文集十五

 

 《文集

 十二

 一百

 《文集

 十二

 《文集十四

 《文集十二

 十六

 《文集

 一統

 《全集二十六

 子集十三

 邵經邦三十二

 中川十三

 稿十八

 《文集十六

 白山

 

 

 稿

 石龍二十八

 《

 元山文選

 西稿

 《十五

 內外十八

 稿

 十二

 

 《歐陽二十二

 二十

 二十六

 《詩集

 歐陽三十

 《奏議

 

 全集八十五

 稿

 《奏疏十四,《文集十二

 二十四

 四十

 文集二十

 王畿龍溪文集二十

 二十四

 洞庭五十三

 

 十六

 全集五十

 十三

 《奏疏,《文集

 《詩集