Back to collection

History of Ming 明史

卷一百五十 列傳第三十八 郁新 趙羾 金忠 李慶 師逵 古朴 陳壽 劉季箎 劉辰 楊砥 虞謙 呂升 湯宗 Volume 150 Biographies 38: Yu Xin, Zhao Gong, Jin Zhong, Li Qing, Shi Kui, Gu Pu, Chen Shou, Liu Jichi, Liu Chen, Yang Di, Yu Qian, Lu Sheng, Tang Zong

Click on any word to see more details.

古樸〈()〉陳壽〈()〉{}〈()〉

洪武人才戶部郎中本部侍郎天下戶口田賦地理險易應答無遺尚書親王祿五萬以下祿中法戶部委任建文

成祖即位戶部古樸侍郎永樂元年河南有司不以北京:「淺灘艱阻三百淮河沙河溪口二百大船黃河柳樹河南車夫陸運衛河北京。」:「湖廣屯田不一大麥稻谷芝麻。」駙馬祿二百以上文武士卒屯田不如納米北京贖罪南京八月:「十三量計出入?」輟朝一日

長於綜理其所規畫不能

洪武太學兵部職方天下要害屯戍以為員外建文浙江參政

永樂使交阯稱旨刑部侍郎工部再改禮部尚書華蓋殿不問朝鮮使臣不以:「使遠人。」使督建隆慶保安永寧州縣撫綏十五兵部尚書塞外北征有方

仁宗嗣位南京刑部宣德御史侍郎致仕

位列正統元年七十三

讀書通州不能相者卒伍賣卜北平市以為僧道成祖成祖起兵:「不可。」出入大事成祖深信自署官屬忠王府通州攻城不克左右長史謀臣

成祖稱帝工部侍郎世子北京進兵尚書起兵次子以為太子以為不可歷數不能告解昌隆忠言於是世子皇太子東宮輔導兵部尚書詹事府詹事年命

北征太子監國蜚語太子十二北征東宮官屬下獄不問密令審察太子忠言無有頓首流涕連坐太子得無以是

卒伍至大顧問無不慎密兩端退明年四月有司祠墓洪熙元年追贈榮祿大夫官子翰林檢討剛直轉運使

通州推恩不受成祖放還一日宋史秦檜放聲長嘆稱為白雲先生」。

順義洪武御史刑部員外紹興知府永樂元年刑部侍郎剛果以為他事不得屬吏罪人交通御史子弟家人行商:「舊制以上官員不得爭利都督按問。」帝命嚴禁盜賣軍餉都督都督欺罔鎮守德州都督中外風采十八工部尚書兵部

仁宗兵部太子交口自責山陵」。奉命皇太子在途約束將士秋毫太子諫止太子北京南京兵部

宣德安遠黎利參贊軍務賢能不為郎中中伏明日

東阿少孤至孝十三花菜二十求得驚呼洪武御史御史御史臺書案久之御史陜西按察使飲酒成祖即位為兵侍郎吏部永樂北京宮殿大臣十萬入山道路商賈貿易不堪仁宗監國不問北征總督量程更遞

吏部二十不敢仁宗嗣位古樸南京戶部尚書吏部宣德正月六十二

生產祿有子成祖北京左右:「六部而已。」古樸文質洪武以太學生清理郡縣田賦圖籍斷事自陳家貧祿養工部歿兵部郎中建文兵部侍郎

成祖即位戶部永樂:「奉詔江西湖廣北京轉運艱難北京有司南方。」營建北京江西皇太子監國戶部仁宗即位南京使明年戶部尚書內田宣德二月

戶部貴人不可成祖他日吏部仁宗:「無行大臣不可。」後果在朝三十余年尚書不通御史

進賢洪武進士兵部員外使天府建文廣西成祖即位復職下獄兩浙判官仁宗東宮即位御史詹事應詔可采宣德南京致仕

文學寬厚愛民廉直屢遭困厄平居不及四十余年家具蕭然

陳壽洪武戶部永樂元年員外山東參政愛民工部侍郎皇太子監國南京陳兵乘間左右恩澤明德太子目送:「侍郎第一。」漢王下獄不能朝夕官屬不受仁宗即位工部尚書舍人工部侍郎

下獄死者

武功洪武進士翰林編修大理永樂元年侍郎皇太子北京輔導太子謫戍廣西前事下獄

刑部北平按察使城守有勞刑部侍郎吏部下獄仁宗吏部尚書進學翰林

{},余姚洪武進士行人使朝鮮陜西參政有司不能{}與其分行郡縣為期{}

建文刑部侍郎有為妻子使河陽逆旅有司{}:「是非無可。」揚州民家殺人鄰家:「久矣。」不勝{}使童子:「。」

永樂纂修大典》,{}其事坐失下獄逡巡下獄久之翰林院編纂工部

金華使方國元帥盛冬

建文監察御史鎮江職事八十如故京口新河公私便練湖修築

永樂太祖實錄》。江西參政富民徭役以為居官按察使相得十四起行侍郎南京致仕七十八

大用澤州洪武進士行人上疏:「揚雄大夫萬世董仲舒天人正誼足以孔廟。」湖廣參議建文:「帝堯九族剪枝。」父喪

成祖即位鴻臚寺禮部侍郎河渠失職工部禮部永樂十年北京太仆寺卿吳橋天津大水決堤德州東南黃河故道水勢帝命工部侍郎經理牧馬種馬頭一五十蠲租以東土地寬廣水草豐美軍人種馬帝命於是馬大

十六母喪

金壇洪武刑部郎中杭州

建文僧道貧民永樂大理寺建文舊制前事請罪:「秀才。」僧道誆騙洪武梟首:「奉詔誆騙梟首詔書。」天津十萬御史盜用縱火八百死者

皇太子御史明年給事中巡視子女明年太子:「軍民從容何如。」兩浙北京徐州淮安富民有司貧民建議最少北京徐州南京淮安存留本土徐州呂梁二百一百用以以為便大疫未幾給事中巡撫浙江

仁宗即位大理寺刑獄悉心四方再四:「。」應詔七事切中時務不密一日不退:「?」大臣:「。」復職宣宗:「舊制死罪終身不等輕重年限。」宣德三月風采凝重詩畫自負工部侍郎怏怏以是

山陰永樂溧陽江西福建按察僉事大理寺宣德致仕

永樂經歷大理寺正統宦官用事百官奔走大理冤獄下獄謫戍大同景泰執法在位不悅加大

江陰法律非一永樂十一刑部侍郎張本官吏疑獄奉命使徽州督辦後期不忍以為:「。」工作

仁宗刑部尚書大理寺斷獄知情不敬:「叛逆不敬』,豈可?」駁正良鄉不如:「誣告致死?」駁正莒縣以為:「死者。」蘇州河西人為見殺:「解人。」按驗

立身非禮使知府酒肴不受七十八

正傳浙江平陽洪武太學河南按察僉事北平建文按察使金錢安置廣西山東按察使刑部郎中蘇州百余富民富民愛民三月

永樂元年水患下獄祿大理寺:「帝王使。」外國使病死:「使者故殺?」河南戶部下獄余年仁宗再遷南京大理宣宗