Back to collection

History of Ming 明史

卷一百五十四 列傳第四十二 張輔 黃福 劉儁 呂毅 陳洽 李彬 柳升 梁銘 王通 Volume 154 Biographies 42: Zhang Fu, Huang Fu, Liu Jun, Lu Yi, Chen Qia, Li Bin, Liu Sheng, Liang Ming, Wang Tong

Click on any word to see more details.

〈( )〉 〈( )〉 〈( )〉 〈( )〉 〈( )〉
河間長子從父力戰指揮同知歿東昌靈璧京師祿父子不可以永樂新城祿三百

安南自稱太上皇天平老撾歸國都督五千大理.png伏兵天平.png大怒將軍副將豐城十八將軍八十副將西平兵部尚書軍事尚書大理寺

十月憑祥坡壘安南境內山川二十伏兵雲南白鶴安南西江南其中築城相連九百七百據險自新造船進取將軍開平冬月瘴癘及時十二月江北將軍進攻都督中等將死炬火雲梯指揮鼓噪迎戰輔以神機火器木柵克東降附來歸西援兵宮室倉庫江州望風

明年清遠斬首三萬七千使降將擊破舟師斬首將校百餘溺死膠水海口還軍築城都督迎戰舟師數萬江水乘勝窮追天旱官軍大雨水漲五月海口及其太子將相大臣京師安南四十八一百八十三百十二不得交阯交阯四百餘年版圖詔告天下百官

京師奉天殿平安》,英國祿敗績明年復命將軍伐木江北六百江東南岸乘風縱火二百太平海口三百復大於是遣使:「向者奉命討賊不知其他。」步騎先進舟師會師定於山中及其正月進擊班師興和練兵萬全北征

如故不能中國約束侵擾往往將帥正月協力都督節度不遜將士不用七月百餘生擒元帥瘴癘明年八月四百其中左右官軍殊死七十五進軍相繼十一愛子前行士卒乘勢大敗五十六至愛明年正月引兵懸崖不得將校徒步老撾指揮其三擴及京師占城十三交阯月湖作亂討平十四

至交前後建置增設驛傳規畫黎利宣德倉卒交阯不能

仁宗即位中軍都督太師太師北京百官南京成祖滿二十七麻衣群臣學士:「。」經筵實錄》。

宣德元年漢王謀反功臣遣人決策親征祿三百威名御史保全功臣朝夕左右軍國進階光祿大夫朔望英宗即位加號佐理經筵實錄如故

治軍整肅山嶽威名海外帝室小心敬慎同心二十餘年海內有力擅權文武大臣頓首抗禮也先英宗親征使軍政默默不敢土木七十五追封定興忠烈

騎射西苑太師事宜諫止圓通弘治御史下獄真武織造武宗即位文武大臣軍士六十六四十正德十年七十五寧陽萬曆十一流寇陷京師遇害

交阯先後百餘死事咸陽洪武雲南金山燕山護衛質直剛果善騎成祖起兵都督僉事交阯山谷出沒八月所部晝夜所部潰散指揮朝廷追封建平祿三百義子

真人建文揚州成祖遷都指揮同知交阯大軍西八月兵力退

昌邑洪武太學金吾前衛經歷上書國家大計太祖工部侍郎建文成祖奸黨二十九成祖京師奸黨:「奸黨。」不問未幾工部尚書永樂不恤工匠北京尚書明年下詔復職安南軍餉

安南郡縣尚書按察遠方軍旅庶務隨事條理上疏:「交阯賦稅輕重不一酌定從輕。」:「江北欽州驛站以便往來使商賈官吏不足給以公田。」:「廣西陸路艱險廣東海運二十。」於是賦稅興學父老屬吏一切上下群臣交阯拯恤共事由是鎮守異志不問仁宗即位詹事太子交阯十九號泣不忍交阯不能仁宗

宣德元年交阯兵部尚書交阯奉使南京:「。」工部尚書詹事自殺羅拜:「父母我曹至此。」黎利:「中國官吏交阯使人人尚書!」遣人守護白金肩輿出境龍州工部尚書

平江江西湖廣浙江江南遠近臨清軍士接運北京稱便:「永樂營建北京交阯北征沙漠資用未嘗不幸有水調何以軍士十萬濟寧以北衛輝真定以東初年口糧六十二十二百八十。」下行二部張本:「屯田便五萬附近居民五萬山東近年開墾。」吏部郎中經理屯田其事既而軍民常業不行戶部尚書

宮中便宜》,:「深遠?」對曰:「受知太祖正直國家永樂北京使交阯具有成績不及七十後進少年公堂政事朝暮奔走國家敬賢。」:「。」:「南京根本重地先帝監國老成緩急。」:「。」明日南京明年南京兵部英宗即位參贊南京守備襄城機務留都文臣機務正統正月七十八

修整妄言六朝建白公正當官不為赫赫微細無不妻子衣食所得俸祿賓客匱乏而已成祖大臣:「確乎。」參贊南京寄聲:「?」:「守備?」不變退不辭南京:「幼主一日不可左右奈何?」兵部侍郎使安南相見石城門外問安來者:「大人?」對曰:「草木安得不識?」不及不平成化太保

江陵洪武十八進士兵部郎中二十八侍郎建文侍中成祖即位尚書永樂安南參贊軍務為人縝密未幾參贊軍務敗績至大海口颶風自經洪熙元年三月不屈有司太子給事中

死者

項城濟南成祖渡江都督僉事左右副將將軍廣西中將安南王孫天平歸國天平將軍交阯深入

武城給事中河南參政交阯嚴肅

武進力學有名洪武給事中奉命歿奔喪冒險建文文選郎中

成祖即位吏部侍郎大理安南廣西選士大軍軍務安南吏部侍郎寬大甄拔才能風紀將士功罪建置經理兼署禮部工部北征練兵塞外交阯進兵尚書軍事

仁宗參軍不能四起黎利桀黠榮昌都督上疏:「乞降詭詐黨羽不可。」宣宗切責進兵官爵成山侯王將軍宣德元年九月至交十一月險惡泥淖官軍大敗躍馬墜馬左右張目:「國大食祿四十報國今日。」:「大臣殉國一代!」給事中

黎利用兵將吏先後死者

贊皇襄城贛榆博興交阯初設撫綏知交參政永樂十八黎利要害數月不勝

武陵進士為兵給事中交阯兵餉參政流亡士兵黎利數百仁宗尚書使使交阯參議提督

定遠荊州護衛指揮同知交阯坡壘西調昌江仁宗黎利深入

指揮同知廣西交阯