Back to collection

History of Ming 明史

卷一百五十七 列傳第四十五 金純 張本 郭敦 郭璡 鄭辰 柴車 劉中敷 張鳳 周瑄 楊鼎 黃鎬 胡拱辰 陳俊 林鶚 潘榮 夏時正 Volume 157 Biographies 45: Jin Chun, Zhang Ben, Guo Dun, Guo Jin, Zheng Chen, Chai Che, Liu Zhongfu, Zhang Feng, Zhou Xuan, Yang Ding, Huang Gao, Hu Gongchen, Chen Jun, Lin E, Pan Rong, Xia Shizheng

Click on any word to see more details.

張本 柴車
 洪武國子監吏部尚書吏部文選郎中三十一江西參政成祖即位刑部侍郎北京湖廣永樂北京北征侍郎

 年命同治會通河黃河故道太祖用兵使大將軍通河濟寧西河水中原其後故道開封引水鄆城十四禮部侍郎二月尚書十五北京十九給事中巡撫四川仁宗即位工部數月刑部明年太子賓客

 宣德帝命朝參疾視朝貴言官:「不朝?」錦衣老臣太子賓客八月致仕

 刑部仁宗:「羅織誹謗得罪無謂自今誹謗。」寬大屬吏不得死者正統山陽

 張本東阿洪武江都知縣揚州御史父老成祖知州率先歸附揚州知府知府江西參政

 永樂工部侍郎辦事明年五月給事中帝命本部侍郎

 皇太子監國刑部侍郎河運自相程度得無太子十九北征直隸山東山西河南有司明年北征

 仁宗即位南京兵部尚書召見時政得失嚴飭嘉納兵部

 宣德工部侍郎家口錦衣衛:「二百四十五其一以來十萬人情驚駭不可。」善本

 庶人調庶人就擒其餘以軍奸人脫籍平民馬大孳息軍民畜牧山東河南大名山東河南自此不軌奉命護衛

 年命太子賓客戶部官田官俸生員軍士以軍餘下不可武侯祿守禦稱旨戶部不足麻布四十十萬三萬

 脅從不免成祖近臣銀器本案陶器:「』,銀器。」頓首如此

 邑人洪武太學戶部衢州知府永樂耆老數百不得監察御史河南參政調陝西十六大臣禮部侍郎太僕寺卿給事中巡撫順天二十北征

 仁宗即位大行宿太僕戶部侍郎詹事府詹事宣德尚書陝西整飭庶務行者三司計議貧乏不急之務十數歲餘業者開荒漕運民運瓜洲便

 有為不義厲色好學退手不釋卷六十二

 新安永樂太學戶部官吏侍郎仁宗即位詹事府詹事更名

 宣宗詹事府吏部尚書厚重學術不足當之大臣通經古者尚書呂蒙正故事由是留意人才進士輔相吏部後果名相滿

 內閣使知府京官以上薦舉御史知縣京官以上薦舉要職吏部正統:「古者事體朝臣所知杜絕歸一。」吏部不敢當

 正統御史災異大臣帝命參議尚書吳中侍郎二十自陳切責受賂為人御史致仕

 浙江西安永樂進士監察御史江西安福福建番客殺人復命首惡其餘南京報恩萬人蜚語得罪庶人不軌復命蹤跡:「國家耳目。」十六超遷山西按察使不少潞州有司發兵京師:「徭役而已發兵。」騶從入山良民禮部侍郎海軍山西:「山西不如使通有。」丁內艱軍民御史御史

 宣德南京工部侍郎六部帝命方面、即真而已

 英宗即位大臣考察天下方面四川貴州雲南雲南使傷風正統奉命河南河堤便自大衛河灌輸不便兵部侍郎豐城大同鎮守都督明年

 為人進士兄弟山西同僚僉事違言治喪資遣妻子

 柴車輿錢塘永樂舉人兵部員外北征尚書江西參議兵部郎中岳州府郎中

 宣德兵部侍郎明年山西御史大同屯田佔據

 英宗西甘肅軍務調事宜涼州不以金幣反覆不可:「詐冒能者次第何以捐軀死敵何以?」朝廷遣使

 正統一級中時同事不悅建言:「漠北朝廷京師脫脫來歸未幾安知他日不再江南。」兵部河間德州以此從事稽核屯田六百進兵尚書參贊如故兼理陝西屯田明年御史更代大理寺未及六月

 江西信守故人白金:「不知故人」,不受同事邊塞宴樂豪舉介特此類

 大興舉兵諸生陳留工部員外仁宗監國江西參議宣德山東參政使質直巡撫

 正統改元戶部尚書踐阼大臣小過重典大臣虛歲給事御史侍郎下獄

 言官專擅內廷侍郎牛馬牧民言官變亂成法下獄校長安門十六瓦剌入貢不能特許歸省明年戍邊

 景帝戶部侍郎太子賓客用兵論功府庫有限撙節緩急嘉納景泰尚書

 淡泊不重仕宦五十

 正統十年進士給事中太僕寺卿華靡居官剛果遼東

 成化十四進士起士正德吏部尚書南京兵部尚書參贊機務眾議都督貴州罷官:「,『便宜』。。」膽識致仕

 安平給事中永樂漠北歿宣德進士刑部江西平反數百

 正統十二月本部侍郎侍郎未有明年提督戶部調南京尚書貴州龍江鎮遠龍江泥沙不堪然後留都重地二百根本南京御史十二兼理執法」。

 景泰尚書兵部參贊軍務戶部尚書四方明年先後蠲賦:「天下八百四十九萬餘減半加以何以京畿河南山東甲方不惟爭端軍國。」給事中成章:「江南極北?」四方凶荒御史

 英宗復辟調南京戶部二月

 淳樸故人終身同學面斥如初

 陽曲國學正統刑部十三員外明年北征郎中從者覆沒郎中校尉仇人校尉一日八百殆盡

 景泰元年尚書刑部侍郎久之順天河間英宗復位有司便宜處置所部大舉荒政先後饑民二十六五千萬餘明年大獄委曲定罪刑部屬吏不敢寬恕不為安化御史黃岩妖言並稱長者年命工部

 恬靜榮利成化改元侍郎十六御史南京作奸宿弊鳳陽四十久之南京刑部尚書不須:「。」歡呼失期

 尚書乞休久之田園卜居南京太子

 長子尚書自有次子進士南京給事中災異嘉納未幾御史南京祿山東參議

 陝西咸寧家貧力學會試第一正統殿試第二編修久之肄業侍從功名建言二事同輩自信也先京師監察御史兗州

 景泰戶部侍郎天順陵寢下獄命中諭旨江南不可尚書富有

 成化戶部尚書侍郎:「陝西外患流民邊塞流民漢中四方流民數萬其事不願資遣士馬城池他日。」湖廣百余移用贖罪由是儲蓄太子

 戶部十五給事御史有司大臣致仕太子太保

 子時進士講學典故有用舉人官兵

 莆田正統進士戶部郎中天順元年工部侍郎年命七千以東艱食尚書侍郎連署下詔知府成化江西使大軍兩廣江西十萬嶺南御史巡撫山東倉儲五十流亡六十二萬人戶部侍郎久之總督尚書十七致仕

 正統十二進士未半法律御史

 十四貴州梗塞靖遠紀律其後官軍大敗欲棄:「貴州咽喉貴州。」固守