Back to collection

History of Ming 明史

卷二百 列傳第八十八 姚鏌 張嵿 伍文定 蔡天祐 詹榮 劉天和 楊守禮 張岳 郭宗臯 趙時春 Volume 200 Biographies 88: Yao Mo, Zhang 嵿, Wu Wending, Cai Tianyou, Zhan Rong, Liu Tianhe, Yang Shouli, Zhang Yue, Guo Zonggao, Zhao Shichun

Click on any word to see more details.

嵿 文定
慈溪弘治進士禮部員外廣西僉事成書五經教士福建使未幾督學正德貴州按察使十五御史巡撫上邊嘉靖元年涇陽遊擊西指揮使夜半邀擊其二工部侍郎漕運兵部侍郎

御史提督兩廣軍務巡撫不軌調永順保靖使攻破使御史太子善後七事參議僉事萬人詐言不死交阯二十突圍攻入御史失策總督便宜不許王守仁兩廣同事

廣東學道寺觀追還大同釀成南北既得千夫長事宜處置既而阻撓

其後十三大學士召對兵部尚書軍務不悅二十不用家居數年

嘉靖殿試第一翰林修撰」,郊祀不當輕易大典》,懇辭學士

嵿蕭山成化二十三進士弘治實錄》,軼事上饒知縣南京兵部刑部郎中正德興化知府祿族人南京不決京師尚書御史嵿南雄江西參政使卓異嵿不可遣人嵿隱語未幾祿御史巡撫保定

世宗即位御史總督兩廣軍務廣西上思州縣嵿廣東恩平數萬嵿三萬二百四千五千九百嶺南用兵未有若是福建上杭相應指揮福建官兵夾擊五百歸善積聚奸宄拒捕。{山頂}參政國人滿剌加巴西入寇新會嵿出海其二南京工部尚書大計京官拾遺致仕數年

文定松滋貴州參議文定弘治十二進士膂力便弓馬議論慷慨常州推官魏國文定大獄巡撫以下十四文定成都同知下詔嘉興

江西浙江開化御史檄文指揮僉事華埠指揮湖州知府官軍華埠文定擊敗及于進攻奇兵深入指揮文定殿后江西上文忠勇河南知府調吉安永豐茅山巡撫王守仁吉安文定亡者知府戴德先後討賊文定丙辰不動江西按察使南昌浙江失望文定文定:「不恤九族國家天子屈辱忠義逆賊報仇。」文定文定求解

廣東使世宗嗣位罪狀:「江西自稱天子天子威武副將天子同僚折辱誣害良民需求萬端漁獵百萬餓殍盜賊縱橫不足江西百姓大憝伏法天誅。」資財江西以資經費無辜預謀冤獄嘉納論功御史提督嘉靖海賊二百謝病

兵部侍郎御史雲南參政攻陷嵩明明年武定同知以下雲南文定兵部尚書提督雲南四川貴州湖廣侍郎屬文文定雲南巡撫歐陽移師御史殘破不當用兵提督文定湖廣四川御史:「尚可文定決意進兵顧惜十萬不肯軍民復生愚以為文定。」尚書文定好大喜功致仕

文定忠義敢為俯仰小丑廟堂姑息不克七月天啟追諡

弘治進士正德南京戶部郎中除名南京工部贛州知府招降滿使

邑人文定同年進士戶部郎中袁州知府江西參政世宗二等嘉靖大計給事御史二十二吏部以軍請進使致仕

嘉靖貴顯浦城知縣公府一見同學娶妻給事中家世進士御史山東運使

戴德臨海弘治十八進士工部員外蕪湖再遷臨江知府遣使家人:「死守孤城。」即日戒嚴世宗雲南使舟次徐州祿

倡義討賊大功當事者往往

人心疑懼退當時文定戴德知府知縣御史編修御史鰲山伏擊經紀所謂同功一體帳下已故致仕縣丞指揮為兵其事偽書反間心腹紀功改造舉人勸說奸人構陷傷心慘目冥冥之中

千里無不震駭失措江西諸郡縣切近觸目隨處捐軀齏粉萬一

封爵同事不行未及先行升職使退不忠非獨而已指摘搜羅以為未見不平

不行

睢州濟南知府弘治十八進士起士給事中福建僉事山東使遼陽饑民濱海數萬公田」。山西按察使

嘉靖大同兵亂巡撫遇害巡撫御史御史巡撫大同軍士首惡尚書出師甘肅大同鼓噪兵部元惡」。大臣總督大軍戶部侍郎都督以往進士:「密詔大同。」知縣文昌代王御史王官:「大兵禁軍。」頃之官桂五十四阻撓首惡既而十一班師

家人不可無何班師明年正月侍郎孟春潛逃塞外後患遣使潛入明旦閉城及其三十四脅從人心銀幣御史巡撫如故

進兵侍郎久之祿便宜五千御史前事奉詔起用九十五

才智兵變左右耳目幕府動靜悉知往來賴以成功威德父老

永平進士終南工部尚書

安丘弘治十二進士戶部正德詔獄再遷郎中陝西裕民遷安知府指揮楊銳軍士不能楊銳》。太僕嘉靖元年御史巡撫大同重名銳意振刷操切無序大同無可:「不能城外戰場何以?」九十里外增設五百新丁以為:「如此不行親兵!」親兵遊惰孑身得分承風隊長甘州巡撫朝廷無忌倡亂走出焦山副將大同御史逾垣博野王府王宮鎮守公署嘉靖八月帝命侍郎久之安慶禮部不許李氏上疏御史:「朝廷假手士卒四方國威。」降旨詰責不敢萬曆御史天啟追諡

嘉靖進士戶部郎中

大同兵變總督圍城不下素有善應城中密約指揮遊擊鎮撫同盟討賊千金巡撫心腹首惡開城二十六祿再遷太常寺

二十二御史巡撫甘肅使甘州九十死者之一:「遠人中國。」死者大同巡撫答數黑山御史復大中路歿總督邀擊殺傷將軍祿王子入寇大同大同路邊三十八五十四三十一五百可數十萬大同一部

靖亂進兵侍郎尚書尚書母喪乞休

大同總督才略不能得志後代不能明年京師已去未必至此萬曆順天通判上書工部尚書

東平正德進士進賢知縣

家人:「。」手刃惡少