Back to collection

History of Ming 明史

卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang

Click on any word to see more details.

〈(就學)〉〈()〉馬經〈(春林)〉〈()〉

東陽廣西使進士旌德知縣禮部祭主十四十月視朝上疏:「陛下九月連日前日成禮』。捧讀驚惶陛下春秋鼎盛不宜聖母臣民祖宗大典不知陛下何以所聞二十六傳旨人言籍籍陛下一時馳騁周身倘如聖諭目前保身更深而已陛下天子起居寂然直言陛下將順愛敬陛下平日諫諍嚴譴不測群臣如是主上陛下為重深宮有所左右有所假借踐行明示天下天下萬世無窮文過飾非天下耳目相去何如!」震怒內閣百余治罪不從六十給事中御史久之嗣位太仆

御史時政其後員外就學不送相類

高安進士義烏知縣御史十二正月時政」。給事中大臣問安:「重懲。」申時雷雨明日朝門外水明年給事中維新給事中御史不宜十年天啟祿

進士刑部十二內廷尚書:「內廷無故千之兇器嘗試陛下陛下以為行幸山陵不知實用健卒披靡車駕不可安居美食一旦使頃者演練瀕死未有不怨肘腋且自以來萬金不已安有殫竭有用無用可惜。」調九卿給事御史萬全明年給事中:「祖宗宿衛不得不逞利器出入。」大學士申時:「擐甲奸人其中一旦緩急不得宿衛不及公等。」悚然乘間即日謫降南京禮部終南京大忻州隆慶進士御史巡撫順天

就學武進十四進士戶部三王就學門人偕同流涕庶吉士就學相類就學禮部員外調吏部二十四太后門外代行吏部侍郎疏於就學:「人子送死大事獨有豈能不用不可難以詔諭簡冊天下萬世。」甄別吏部就學

未幾給事中文選員外殿大臣自陳致仕禮部尚書無錫進士第一

安溪進士六安知州刑部員外十四三月便宜初等貴妃冊封一日加重不已建言職掌不得霽威聖躬開言刑罰七事不行

明年給事中誠意建言:「波及。『』,豈不今天下民所在饑饉河南仳離僵仆滿疾苦危急不能陛下不得雷擊畿輦之間弒父人情乖離以為海內無可言官言官不必不為言官不必無論往事即如張居正交通亂政保留出臺新進書生果若天下不虞陛下從而上官禁止大明》,百工技藝可言直至前奏阻遏。《大明百工技藝不敢執事解體善言主上不得天下陛下百官越職不若言官失職記過章奏多寡得失殿言官無不直言可言太平。」

偕同復交湖廣按察司經歷禮部家居二十南京兵部郎中天啟太仆

嘉魚十四進士庶吉士十六給事中東廠御史死罪及其錦衣都督除名任職如故御史執政詔獄大學士申時金寶甫一上疏:「陛下往年近日奈何濡忍侍奉使守門流傳獻金多方請乞陛下猶豫斷決中外臣民以為陛下富有四海金寶雷霆請乞策勵藉藉虧損國家從此。」是日給事中唐堯震怒張居正報仇立下詔獄不從六十欲留使不可上疏:「不可。」太常給事中三才不見:「祖宗一行未有詔獄故事打問豈可加之言官。」

獲罪德保授意得罪家居十八嗣位祿

字元麻城倜儻進士戶部無為同知順天通判十三上疏指斥朝貴:「兵部尚書陛下逐一給事中御史人心兄弟言官不敢似乎門客順天猖狂陛下公論不容。《祖訓》,大小前言給事中建言居正竊權功德首發沈思居正員外建白御史尚書王國王官切齒直言壅蔽竊柄豈不不敢奈何前此長吏耀居正耀甘心獵犬寒蟬耀太常太仆無補逐一居正不敢無忌至此放學耀使內府禮儀政事天下幸甚。」代州判官再遷南京兵部

十七章奏不下皇儲明年監察御史寧夏巡撫御史御史交際調河東鴛鴦大興水利承恩明年承恩澄海天啟太仆

婺源十一進士溫州推官御史巡視近侍婦女:「東廠。」其一東廠火災:「天下之患莫大君臣不通仿平臺暖閣召對故事面議織造燒造額外軍食賢人君子過於。」廣東南京吏部再遷

涇陽給事中神宗即位竊權殿:「侍從天子寶座文武天子陛下無禮至此!」大學士拱門兵部尚書海瑞吏部尚書迂滯頃之不止御史居正傳旨何人推舉不敢調浙江祿御史巡撫四川

十一進士肥鄉清豐十七大理寺評事

歲餘朝見陛下此外聖體違和一切郊祀代行政事講筵陛下所以嗜酒貪財陛下不足長夜嗜酒擯斥甚且宦官譴怒瘡痍貪財今日宮女明日罪狀宿怨直臣四者身心藥石陛下春秋鼎盛經年不朝以往何如

孟軻法家拂士陛下入朝聖躬左右是以明知直臣不利陛下不便左右有利陛下四者生殺之權不敢邃密不能不知之中祿可以威權陛下雖死猶生陛下

不輟威儀興隆陛下

妖姬成湯享有陛下

:「私家鹿八百歸心天命陛下

忿怒任情操切公平虞舜溫恭以致暴戾陛下舊怨

震怒歲暮」,明年正旦召見申時等於重典委曲不可:「不可外人信以為真陛下。」久之天啟祿

馬經順天通州十七進士肥城知縣御史二十三兵部軍政不宜給事中員外給事中調御史給事中同德五城御史鳳翔喬遷偕行官客稱旨邊遠貲財崇信刑部郎中一時不得戶主震駭東廠太監家奴錦衣指揮僉事