Back to collection

History of Ming 明史

卷二百七十九 列傳第一百六十七 呂大器 文安之 樊一蘅 吳炳 王錫袞 堵胤錫 嚴起恒 朱天麟 楊畏知 吳貞毓 Volume 279 Biographies 167: Lu Daqi, Wen Anzhi, Fan Yiheng, Wu Bing, Wang Xigun, Du Yinxi, Yan Qiheng, Zhu Tianlin, Yang Weizhi, Wu Zhenyu

Click on any word to see more details.

大器文安〈(天顏)〉〈()〉〈()〉〈()〉

目录
1 大器
2 文安
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
大器
大器遂寧崇禎元年進士行人吏部乞假倡議修築有司一等參議固原使巡撫大器長武火攻

十四御史巡撫甘肅不法副將西部大器西部自焚塞外肅州大器副將斬首七百三十八擊敗其餘西

十五六月兵部侍郎大器見天軍旅酒色不可切責明年三月御史總督保定山東河北軍務畿輔未解大器順義牛欄總督趙光師大陣亡大器所部失事一等

五月保定總督特設江西湖廣安慶總督九江大器湖北武昌九江大器大器慰勞張獻忠湖南袁州吉安大器部將樟樹峽江永新建昌撫州大器不和南昌大器南京兵部侍郎

十七四月京師南京大臣大器未定福王福王大器吏部侍郎大器異議上疏入朝先皇手定阮大鋮中樞銅臭都督履行楊文罪人。「不謂端方海內正人不謂無窮」。

未幾入朝大器大器乞休手書監國內閣太常大器復命無可蹤跡大器御史禮部尚書

明年唐王為兵尚書大學士久之廣東永明監國兵部久之西南諸軍代王便宜從事將軍大海以下大器約束宗室自稱天下兵馬元帥夔州大器大海大器思南都勻

文安
文安夷陵天啟進士庶吉士檢討南京崇禎祭酒久之言官未及京師

福王詹事唐王禮部尚書轉側兵戈永明大學士順治六月梧州用世國勢就職為首王化次之

可望遣使不予其後桂林南寧大兵雲南可望不可王室封爵太子太保二部尚書總督軍務便宜從事天寶侯爵即令印行可望於都數月湖廣遠客他鄉貴州安龍可望畢節

可望六部翰林萬年尚書行營勸進可望安龍可望內閣六部大學士不為久之

赤心廣西南寧赤心養子為主大兵率眾耕田自給十萬

順治十六正月永昌十六水道重慶不服所部大兵緬甸不久郁郁


宜賓知府四十七進士安義襄陽官吏郎中崇禎榆林參議榆林饑民沾泥監軍使再遷參政歿西安總督漢中告急副將大軍按察使副將馬科人龍漢中十二御史巡撫寧夏十六起兵侍郎總督軍務

順治元年福王南京張獻忠遵義將會師大巡撫復重松潘副將同知天顏運行龍安總統遊擊應試朝宗三萬明年三月應試朝宗都督

復重求救養子重慶水陸並進副將參政遵義部將大海相等夾擊數萬威名二十節制

可望大眾一月退古藺退江津退僉事數百死者滿山谷以軍守舊連敗滴水

應試嘉定及其中軍楊維高明瀘州大海其他城邑調監軍使監軍僉事天顏納溪居中調度瀘州並進境內金銀宮室不滅成都

明年嘉定相聲遵義重慶宿重兵順慶可望郡縣應試犍為連戰不利乘間成都可望大清七月成都順慶西充十二月大清射殺死者三十可望南奔重慶不意戰敗綦江畢節遵義貴州大清重慶巡撫遵義收復善後事宜永明二部尚書太子太傅宗室巡撫巡撫各自多於重慶大海雲陽巫山萬縣永寧應試遵義嘉定故地夔州夾江兩岸李自成餘孽赤心十三建始縣不行而已

順治自稱世子建行夔州稱制總督天顏巡撫大器大學士謀誅雲陽應試戰敗離心

九月可望白文二十遵義重慶可望使大敗嘉定大海大清明年正月雲南文選嘉定鎮國三月大清南征文選鎮國天顏相繼山中九月文武將吏


內江天啟崇禎工部南京戶部員外十七張獻忠舉人蘆山舉人諸生鎮國將軍使監軍退守關山十一月神武不克明年九月神武敗績錦州翔鳳間使來歸如故永明御史巡撫綿天顏巡撫總督入山視事大清嘉定賦詩天顏天顏起家貢生


宜興進士蒲圻知縣崇禎江西使江西廣東永明為兵侍郎桂林大學士武岡大兵倉猝靖州太子城步吏部大兵自盡

公安崇禎進士官吏罷官數月


祿豐天啟進士庶吉士檢討崇禎詹事十三禮部侍郎明年尚書侍郎內臣干預職掌不及東廠提督內臣德化:「東廠永樂十八,《國朝不及。」:「《下文正史不敢。」二月農夫以時侍郎祭酒文安乞免黃道給事中天下浙江人文倍增舉人不第三十定制即令服官

調吏部尚書下獄感念聖母太后終身蔬食一等講筵十六

唐王禮部尚書大學士永明作亂永明忠勇雲南稿上帝


無錫崇禎十年進士長沙知府山賊安化寧鄉官軍破滅醴陵十六八月長沙朝覲退明年六月福王湖廣參政武昌黃州漢陽稱兵總督長沙湖北巡撫唐王御史巡撫

李自成為主澧州三十乞降遠近開誠金銀踴躍拜謝忠孝大義明日:「天人不可!」來歸唐王大喜兵部侍郎御史手書前部左軍龍虎將軍列侯赤心功名忠貞夫人有司建坊:「中興」。赤心自強赤心書疏先帝太后

赤心芻糧江北明年正月大舉諸軍岳州赤心逗遛永明兵部尚書如故

順治永明赤心荊州大清荊州赤心大敗走入不得聲言湖南武岡赤心不能大學士光化便宜從事頒賜中舉

八月大兵武岡永順土司貴陽遵義乞師忠貞營軍監國天下兵馬元帥夔州御史傳檄正月大義利害

未幾大清江西廣東永明於是赤心乘間桃源澧州臨武藍山靖州荊門宜城州縣赤心赤心廬舍赤心湖南州縣一空赤心湘潭江西長沙正月長沙湘潭諸軍赤心廣西