Back to collection

History of Ming 明史

卷二百九十 列傳第一百七十八 忠義二 Volume 290 Biographies 178: Loyal Officials 2

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉 〈()〉〈( )〉〈( )〉〈()〉〈(忠臣)〉祿〈()〉〈()〉朝綱〈( )〉〈()〉萬年〈()〉〈()〉〈()〉
文章沒有進行校對格式化文章不能保證任何部分可靠

目录
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
10
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5 張志
13
13.1 忠臣長齡
14 祿
14.1
15
15.1 王明
16 朝綱
16.1
16.2
16.3
17
17.1
18 萬年
18.1 奇功所聞
19
19.1 儼然
20
20.1

洛陽正德十二進士萬安知縣長吏壯士王守仁南昌安慶鄱陽湖殊死官軍不利建昌乘風舉火大驚潰敗溺死宮人新建未及他事既而前功兵部巡視山海關

嘉靖十二月遼東作亂入關不可:「。」大罵祿有司


世宗嗣位寧津至德知縣濟南通判


柘城嘉靖中舉歿居喪三十二柘城之至不屈家數:「不從。」紿:「殺人縱火。」許諾鹿邑自經


檢校知府守衛民兵垂死手刃鳳陽同知同知並立


順天嘉靖二十九進士常熟知縣濱海多大亡命作奸:「何以?」於是部署子弟得數訓練士卒常熟江陰參政指揮民兵斬首五十二十七:「擊殺。」


邑人江西參政其父夾擊人從瞋目三十四五月祿太僕錦衣歲時奉祀


鐘祥嘉靖二十九進士江陰知縣三十三鄉民:「!」開門搏戰明年六月九里薄暮雷雨大作四起戰死


崇明縣新城高才祿錦衣


鄖西嘉靖中舉鞏縣武功知縣豪強積弊關中鐵漢揚州同知三十四擊敗沙河牲畜未幾復大東門參政


明年無為同知舟師斬首百餘十八二十力戰祿


商販松江郡守參政士兵參政環圍遣人爪牙吳中長城突出酣戰援兵石湖祿


倜儻任俠倭寇其父文明部長團結父老使餘姚慈溪定海定海白沙一日十三三十文明稱為將軍無何奉化楓樹歿文明經歷祿


安溪舉人溫州同知嘉靖三十四日夜中軍其二左右應援當中良久不支不屈:「不知大夫!」衣冠浙江參議有司


福清舉人率眾大罵乘勝惠安知縣番禺晝夜窮追泉州同知


興化延平同知城陷力戰參議黃岡


三十一台州知事溧水釣魚力戰上官不以太僕


永嘉嘉靖十七進士給事中無極不宜都城軍國便宜城門避難不得徹西以為退山東所得長吏嶺南僉事巡撫吏部奉母城中健兒保障三十七來犯憤怒所部龍灣射殺賊死不敢太僕錦衣


太僕


嘉靖二十三進士開封推官江西使四十入寇泰和中方:「西不備飲酒!」討賊泰和力戰將吏:「方面不滅何以!」誓師斬首左右中軍中軍躍馬射殺手刃中槍指揮家人祿


萬曆雲南祿豐知縣三十五十二月武定雲南府城祿豐民兵力戰退明年元旦朝服祝厘不意不屈祿有司


祿豐嵩明本州同知國學


趙州貢生嵩明賊死博士


昆山進士福建使山東使貢生四川興文知縣萬曆始建不滿永寧宣撫崇明異志奸人掠賣子女奸人三百崇明千金

天啟元年成都崇明部將巡撫使重慶知府巴縣知縣重慶兼署長寧從者長寧:「興文。」長寧主簿不敵退集居城守大風:「。」:「奉職無狀不能惟一明志。」妻女伏劍家人舉火死者十二左手右手忿怒羅拜祿有司錦衣


興文半載誓死慷慨夫婦


長寧:「不可。」一家重慶同知


長泰萬曆四十一進士戶部郎中知府廉潔巡撫大哭太僕太常


雲南劍川縣萬曆四十七進士演武厲聲不絕遇害側室自盡冒死崇禎元年祿錦衣十五

張志
先後殉難知縣壯士成都力戰賊死南溪知縣城陷自盡支解桐梓知縣城陷不屈郫縣率眾刺死遵義推官挺身遵義威遠經歷大足主簿張志奮戰屈死重慶通判重慶同知崇禎十二重子

崇明父子永寧貴陽同知嘉興永寧死難僉事崇禎駿:「永寧上官以次五月再拜自縊孫女十三同日。」


萬曆中舉清水知縣調安定滿安定詣闕同知久之同知甘州軍餉解職天啟崇明率眾知州固守遣使大怒手刃使率眾銅梁重慶深入四起祿奉祀指揮僉事崇禎全城錦衣

忠臣長齡
居士大夫死節忠臣永寧松潘參政家居密約大兵遇害瀘州通判城陷壯士百餘至大不屈家眾十二永寧舉人崇明上書當事嚴刑傾家一面既而火藥富順舉人義勇戰死長齡瀘州率眾恢復瀘州中伏父子戰死興文龍陽縣丞不屈

祿
祿貴州不知膂力過人應龍守備建武崇明祿遊擊將軍指揮名位祿節制固守崇明成都祿其後部將祿紿崇明以降崇明將來祿微服使:「成都老弱祿萬人成都。」不能未幾建武祿邀擊里外衣冠再拜家屬自焚祿手刃自刎:「祿!」不敢乞師巡撫建武官軍江門四面祿力戰手刃都督僉事


成都指揮龍泉驛成都後衛指揮成都草堂小河鎮撫西救援郫縣力戰


相者指揮為人慷慨天啟四川巡撫麾下軍事安邦固守祖母乞假:「孤城西西報國建長一方。」固守不下久之外援城陷自縊

王明
遇害普定王明平壩把總龍里守備死難見殺人稱龍里」。

朝綱
朝綱雲南晉寧萬曆二十八天啟元年安順推官明年安邦攻城朝綱士官開門朝綱督戰不屈:「不可得!」自縊長子舉火烈焰十六僕從死者十一

正月殉難朝綱祿國學進士奔喪戶部:「死節從來未有節烈一體。」祿錦衣建坊死者

同時殉難


雲南南人萬曆貢生貴陽通判畢節滿同知畢節貴陽乞援雲南巡撫間道援兵