Back to collection

History of Ming 明史

卷三百十八 列傳第二百〇六 廣西土司二 Volume 318 Biographies 206: Guangxi Tribal Headmen 2

Click on any word to see more details.

太平交阯麗江羈縻都督嶺南五寨其一太平永平橫山建武節度五寨太平麗江

洪武元年將軍廣西太平遣使平章情形:「難以。」:「好生未嘗不同安靖不從。」兩江:「武功以定天下文德遠人古先哲王威德遐邇兩江風俗質樸以來其間頃者南征兩廣平定來歸向慕嘉尚遣使宣布安居。」廣西鎮撫萬戶護送兩江適來居民:「奉詔安民何以?」敗走兩江由是懾服遣使改為太平知府世襲

宣德元年知縣地界招納故土大肆擄掠占據四十火器旗幟僭稱州縣帝命廣西三司剿捕不服紿脅從使復職間道伏兵邀擊及其就擒:「劫掠居民官爵發兵剿捕。」兵部:「私仇忿未可鎮遠廣西三司遣人招撫叛逆發兵。」南寧交通延緩冀幸御史伏誅

太平州縣十數明初世職

太平舊名西太平太平洪武元年歸附世襲知州官吏

鎮遠舊名太平洪武歸附世襲知州官吏

太平洪武李鐵歸附世襲知州官吏

安平舊名西安平太平洪武歸附世襲知州官吏

同州舊名永寧西原地太平洪武元年歸附世襲知州官吏太平二十八永康

太平洪武歸附知州以次宣德討平

舊名太平太平洪武歸附世襲知州官吏永樂交阯

舊名西原地太平洪武歸附世襲知州官吏

舊名西太平太平洪武元年榮歸世襲知州官吏

舊名英山太平洪武元年歸附世襲知州官吏

舊名西太平太平洪武歸附世襲知州官吏

太平洪武世襲知州官吏

舊名合為龍州萬戶洪武元年歸附世襲知州官吏太平永樂交阯

西分為太平太平洪武元年雄傑歸附世襲知州官吏

永康太平成化雄傑糾合宣化縣劫掠官職二十八

舊名太平洪武歸附世襲知州子孫成化十三

舊名福利陵縣舊名太平洪武歸附世襲知縣

思明太平思明洪武改為遣使方物思明知府世襲十五其弟祿二十三廣平知州十五來朝明年廣平知州黃忠方物廣平二十五憑祥思明知州謀殺思明知府廣平廣平病死不實廣平刑部:「固然廣平不以使改過。」道里遣還朝貢

二十九遣使入貢:「思明軍民一路州縣東至上思交阯百里永平軍民萬戶戍守軍餉擾亂攻破永平二百侵奪思明屬地以是前者失理禮部尚書思明交阯朝廷遣刑尚書其事,《建武尚可安南疆域不虛。」戶部行人安南三十安南思明議論往復不決譯者達意安南辯論不已黃金白金西安南戶部抗命:「取禍。」

永樂憑祥安南百姓樂業改為以便知縣來朝方物謝恩安南侵奪祿西平永平遣使思明秋雨

宣德元年思明逾期禮部請罪知府黃岡憑祥龍州正統使入貢解毒藥

景泰致仕指揮守備征兵思明糾眾三十里外一家支解明日遣人其事征兵一家父子迎合朝廷國本:「天下國家會議。」為此驚愕侍郎英宗復辟自殺帝命都督

成化十八知府黃道思明族人發兵帝命兩廣區處

弘治十年侵占思明謀殺知府黃道父子發兵十一眾數鄉村不下發兵嘉靖四十一知州承祖本職隆慶賢相南寧作亂永康賢相以降十六思明思明知府承祖村寨正法思明承祖立功其所族人遺孤長官

三十三總督耀:「思明宿爭地殺戮成仇義子應聘承祖人心推戴應承知府同知十五交印接管不宜其後出入宿故業思明節制府治教授寄附太平歸本嗣後續增祭祀地方文教。」

崇禎十一總督職官思明叛逆首惡地方思明骨肉天道

思明思明西交阯西平思明同族洪武歸附世襲知州思明十六太平

西永平思明明初思明三十八太平西西思明洪武歸附世襲知州官吏

思明洪武歸附江州知州知州世襲同知南寧思明之間思明侵奪使南寧地方隆慶思明承祖賢相名目戍守縱令僉事調永康賢相南寧賢相

憑祥憑祥永平思明洪武十八歸附憑祥思明永樂知縣成化廣寧知州直隸廣寧廣寧諸子不決知州嘉靖十年十四思明憑祥思明以外所生子時廣寧於是廣寧季子廢立十七安南總督使於是思明知州憑祥

交阯縣地開寶無虞上林治平以上歷代羈縻而已

洪武二十二知府子思知州永昌方物二十八德州知州永昌賦稅印章都督楊文相機不問永樂居民八百永昌宣德正統知府謀略知府交惡三司於是安遠疆土不問移文府治正當出沒城垣軍民十二儒學教授

景泰:「調赴桂林遼遠不便耕種。」六月親率本部操練協助大夫祭祀樂器征剿今年知府招集無賴不法舉發其事府治其父將至自縊割愛效忠調用五百秋糧三百

天順元年戶部:「存留廣西操練一千五百種田納糧分為五百操練七百七十耕種五百四十。」鎮守歷練老成軍功指揮同知鎮守調用知府

成化元年給事中父子銀幣年命父母十四知府參政指揮使八十十六作亂知府鎮守討平巡撫

弘治十二次子頭目調約分不得久留知府分地不得東蘭城郭龍州故知石城屯兵官軍乘便官軍二十官軍參政武清

從弟從中京師大理寺三司兵部所能軍門朝廷威德首惡財物總督:「不服請調官軍按問相機剿殺區處靖邊。」十六總督:「用兵從弟山東參議在內辦事泄漏。」吏部調十七上林死者不可攻破家屬五十兵部請調十八總督太監調集兩廣湖廣官軍十萬八千參政王震王臣湖廣指揮官柳州僉事指揮金堂使上林指揮