Back to collection

History of Ming 明史

卷三百二十五 列傳第二百十三 外國六 浡泥 滿刺加 蘇門答喇 蘇祿 西洋瑣里 瑣里 覽邦 淡巴 百花 彭亨 那孤兒 黎伐 南渤利 阿魯 柔佛 丁機宜 巴剌西 Volume 325 Biographies 213: Foreign States 6 - Brunei, Malacca, Sumatra, Sulu Archipelago, Chola, Lampung, Kampar, Baihua, Pahang, Nakur, Lide, Lamuri, Aru, Johor, Terengganu, Safavid

Click on any word to see more details.

浡泥〈(Brunei,今文)〉
 浡泥宋太宗中國洪武八月御史福建行省使泉州航海半年傲慢不為蘇祿入貢曉以大義許諾人間意中:「稱臣不畏天朝?」遣使玳瑁孔雀梅花大片龍腦龍腦西洋八月入朝回鶻年命山川福建山川

 永樂遣使入貢官封國王弟妹子女來朝福建州縣八月朝見致詞:「陛下天寶統一萬方海島天恩封爵國中豐登山川之間珍奇草木鳥獸國中耆老天子所致家屬詣闕。」慰勞再三王妃中宮方物殿殿進獻以下奉天以下會同親王儀仗銀器鞍馬織文十月哀悼輟朝繒帛東宮親王有司門外現有國王位於南京市雨花臺區〉,神道祠墓有司春秋恭順封國

 與其叔父:「爪哇四十爪哇天朝歸國乞命護送國人朝貢傔從人數。」傔從爪哇錢鈔帳幔器物行人

 :「蒙恩賜爵職方封國之後一方。」以為長寧鎮國御製碑文勒碑

 “上天我國萬世無疆太祖高皇帝天下休養生息照臨四方萬國奔走臣服神化感動如此鴻圖協和無間內外一體遐邇綏寧

 浡泥國王誠敬之至尊崇眷屬不遠數萬浮海來朝稽顙:「遠方臣妾天子日月輒敢。」:「使土地人民宮室妻妾利用以資天子天子功德天地天子有所不通是以遠方臣妾不敢歷山躬詣。」:「予以天下庶民同仁惟恐。」拜手稽首:「天子建元山川珍寶草木走獸中國聖人德化天子然而。」禮教脫略超然卓異不能載籍自古天道至於妻子兄弟親戚頓首稱臣之下浡泥國王西南未有之至金石神明令名悠久可謂

 封王國中張寧鎮國萬年詩曰:「浡泥奔赴兄弟稽顙一視同仁厚薄稽古DM。家室金石西南高山王國昭王王國大明。」

 九月遣使入貢謝恩明年凡百二十十年九月來朝會同祿旦暮酒饌明日奉天王母王冠王母叔父以下明年二月五百五百八十織文綺衣器物十三洪熙元年入貢使漸稀

 嘉靖給事中文言:「暹羅佔城琉球爪哇浡泥東莞賈客正德闌入流毒未幾。」舊制

 萬曆族人國中殺戮漳州出奔出入王宮妄言遣人按問自殺國人絞殺不復朝貢商人往來不絕

 十四舊港西佔城四十爪哇暹羅改名華人嘉靖粵海至此萬曆土庫彭湖國文風俗物產宋史》。

滿剌加
 滿剌加佔城順風日至龍牙門西

 永樂元年十月使織金帳幔暹羅四十宣示威德招徠大喜遣使入朝方物九月京師滿剌加國王使者:「中國。」碑文山上詩曰:「西南中國通月光草木民俗朝宗出入貞石西山後天監視子孫萬福。」王益有加

 九月遣使入貢明年鄭和使入貢妻子五百四十來朝近郊命中禮部郎中有司會同入朝奉天殿以下祿麒麟金銀帷幔以下儀仗鞍馬冠服奉天儀仗鞍馬黃金白金五百四十萬貫六百三百金文以下龍江龍潭十年命中甘泉入貢

 十二王子來朝其父金幣嗣後歲入以為

 十七妻子來朝謝恩暹羅暹羅暹羅奉詔二十二西嗣位妻子來朝

 宣德遣使:「暹羅本國入朝無能。」帝命鄭和歸國令和暹羅輯睦貢物不當:「遠人數萬不平豈可。」使

 妻子來朝南京北上遣人入朝有司其弟方物英宗嗣位猶在廣東送還真臘十一使臣

 正統十年使者鎮服國人:「詣闕以便遠涉。」

 景泰方物給事中入貢常服紗帽

 天順王子蘇丹遣使入貢給事中:「浮海颶風日至守禦獲救使臣。」

 成化十年給事中冊封佔城安南佔城不得滿剌加入貢使者嘉獎十七九月使:「成化使安南宮刑佔城本國本國王臣。」安南使滿剌加使臣兵部既往不足安南使滿剌加安南侵陵給事中行人冊封王子溺死有司海濱招魂給事中行人廣東

 正德使臣入貢江西萬安大通浡泥禮部受賂廣東同事劫殺財物凌遲三百戍邊尚書以下因此江西五十不得

 舉兵侵奪出奔遣使時世嗣位故土暹羅國王救災滿剌加遣使朝貢廣東王會》,使方物改名六甲

 滿剌加貢物瑪瑙珍珠玳瑁珊瑚西洋犀角象牙黑熊火雞鸚鵡薔薇露梔子花沉香金銀阿魏

 土人捕魚氣候男女身體黝黑間有唐人淳厚取道海路中國直達廣東香山不絕


 滿剌加西順風晝夜波斯西洋

 成祖遣使即位詔諭永樂使行人織金招徠使爪哇便道使鄭和下西洋遣使入朝方物國王比年入貢成祖不絕鄭和使

 鄰國王子年幼:「報仇以為國事。」漁翁國人稱為既而王子年長山中連年率眾侵擾十三頒賜不及數萬邀擊國人南渤利遣使

 宣德元年遣使以外使王景弘遍歷:「天命太祖高皇帝太宗皇帝仁宗皇帝萬邦祖宗之至大赦天下紀元宣德海外未有太監鄭和王景弘天道人民共享太平。」二十明年遣使入貢麒麟

 哈利來朝有司治喪使哈尼入朝明年不能位於國王使漸稀

 成化二十二使者廣東有司印信使貢物京師使

 萬曆國大桀黠主使大喜給事左右一日入朝尊嚴鞠躬:「?」:「。」:「。」退他日:「左右侍衛重兵主言有機左右不疑乘間反掌。」主從:「異議者!」懾服不敢篡位心腹未幾大為防衛不得闌入不得殿其外如是百餘莫測所在

 出言柔媚貢物寶石水晶石青回回青犀牛龍涎香沉香木香丁香真香胡椒蘇木硫黃貿易四方商賈華人獲利他國氣候瘴氣婦人裸體腰圍其他風俗滿剌加篡弒國名


 洪武十六國王遣使來朝十五滿綿綿一個一個薔薇沉香降香》、綺羅寶鈔使臣洪武貢物不同無可

蘇祿
 蘇祿浡泥洪武發兵浡泥援兵

 永樂十五西家屬頭目三百四十浮海朝貢珍珠寶石玳瑁滿剌加國王鞍馬儀仗器物從者帶有二十七三王黃金白金二百三百麒麟德州有司勒碑墓道妻妾傔從遣使長子:「中國家屬遠涉萬里來朝舟次德州歿哀悼國人所屬繼承蘇祿忠貞天道眷懷。」

 十八西遣使入貢十九王母來朝二十一王妃