Back to collection

History of Song 宋史

卷五十二 志第五 天文五 Volume 52 Treatises 5: Astronomy 5

Click on any word to see more details.

七曜
 太陽一度一周日月有道光明至大色光失時至德日月君臣有道五色聖人光芒

 《周禮陰陽五色雲氣成形雲氣日光不光及冠重疊次序在於五色有形

 左右日下日下左右

 西西南北左右壽考純白侯王有子

 王政太平無光陰謀雲氣戰死臣下交兵雲氣暴雨青雲上下出兵

 日內風雨甲乙丙丁臣下專政三重天下

 諸侯無道用兵日中日中篡弑日夜大水日光四散失明近臣諸侯如火

 日食大臣日食正旦甲乙白雲丙丁天下青雲天下日食甲乙四海之外丙丁華山以西常山以北當之司徒太子司馬子丑司空

 太陰一月一周失道大臣用事失理外戚專權退變色奸邪瑞氣五穀天下

 明見西方明見東方專政天下將死不勝

 入月亡國大兵專政

 六十臣下殘賊不和三重易主亡國天下更始

 月食失道歲星熒惑大將人臣月食太白出月國有國有出月

 太白起兵入月將死太白太子辰星天下月食入月彗星十二流星無光亡國上下列星月中

 二十五十三輿相會朔日黃道日食自古聖人日月黃道在望之內朱熹月食退避所謂大小日月交會薄食大略日食修德月食昔人側身修行

 歲星東方五常退色光大司農五穀歲星所在不可不可東征甘德退行泰山不順歲星退行外事陰道陽道牛馬疾疫初見日益所居。《荊州》:歲星熒惑大戰相去方寸復合星相退太子西退內亂太白大臣太白四邊太白調大將辰星太子君臣不安流星大農

 熒惑南方五常:「十月太微受制行列宿無道出入無常。」一周逆行不祥環繞動搖變色退行天下火災大臣。《:「霍山交州輿七星。」大鴻臚主司司馬以南天下君臣過失東方西西方天下歲星太子歲星有子太子星相刀兵太子太白太子庶子環繞偏將辰星辰星相會太子星相

 中央季夏五常甲辰元始一宿二十八一周所居女子有福不可失地天子失信不復退不及宿不育。《:「嵩山豫州。」陰陽調退行退行天下地動光明大明春色歲星內亂熒惑內亂大人太白大戰失地合於太微國有大兵辰星流星多事月相

 太白西方五常正月甲寅東方二百四十四十西方二百四十三十五復出東方一周日方太白日方太白侯王用兵退日方太白日方太白侯王用兵退。《:「華陰益州。」西方外國東方中國天下亂紀流亡強國大臣光明戰勝然而歲星失地熒惑太子不安失地辰星入月中國外國不見失地其事邊城將死太白避日災異

 辰星北方五常二月春分五月夏至八月秋分十一月冬至牽牛東方西方一周月食彗星一時不出不和四時不出天下。《:「常山幽州。」廷尉宰相五穀蒼白歲星皇后熒惑太子太白星光太陰流星

 五星歲星熒惑比心太白辰星四時

 內亂水合白衣國有內亂太白歲星牝牡太白歲星不可舉事用兵從軍太白分地偏將水合北軍用兵舉事大敗水合不可舉事用兵水合不可舉事用兵白衣

 不在內亂

 三星國外內百姓侯王君子小人五星四方子孫國家宗廟百姓離去滿四方五星其事五星

 五星宿相去方寸復合西退五星西終於西相近不見

 自始西方日前南方近日逆行在於日後東方而後南方遠行東方五星

 五星古法歲星十二一周約數太歲宿四季宿十二二十八宿二十八宿歲星自有得以十二一周差忒一行歲星春秋二十餘年一次以爲春秋亂世以求紹興曆法歲星每年一百四十五每年一次之外有餘一百四十四一次然則安可固無中間差忒一行不復

景星
 景星瑞星半月中空各異所見國大光耀向上炬火下地野雞五行所生昭明旬始之類瑞星仁宗英宗景星


 彗星長者大水無光西光芒五色五行所生

 孛星非常惡氣所生大兵,《


 老子所見饑饉流亡老子純白白衣水災人主動搖五星出乎之間無期無度其所分野三星東南大盜西南西北天下東北大喪

流星
 流星天使東西橫行流星天使流星天使流星自下


 五行乖戾五星形狀不同