Back to collection

History of Song 宋史

卷一百〇一 志第五十四 禮四 Volume 101 Treatises 54: Rites 4

Click on any word to see more details.


 季秋未嘗有司而已真宗岱宗三月仁宗:「今年冬至季秋以來論議不同諸侯天子大慶殿天地不當因循大慶殿。」周禮》,大慶殿五帝

 :「祖宗祭天祖宗正當祭天不及地祇不及祖宗未合祈福地祇太祖太宗真宗五帝神州。」神位未決:「郊壇第一第二第三左右內外東西。」

 神位昊天上帝下山地祇室外五方室外神州不能天皇大帝北極殿五官內官左右丘陵東西左右北極以上稿五官五星以下不加升降黃道法駕鹵簿儀仗次之後設文臣分享近侍宿行事百官宿龍門宿宿公館宿東南十六獨有地祇神州日月五官日月內官以下

 九月二十四上水百官朝服文德殿明日殿殿宿殿輿自大禮儀使導入上帝地祇五方神州祖宗酌獻皇帝禮生上帝地祇赤帝神州大明北極神農氏東階黃帝白帝天皇大帝軒轅高陽西內中五官五星隨便禮生酌獻日月天皇北極左右五官東西解嚴殿百官常服宣德肆赦文武內外遞進樓下百官內外致仕文武以上

 七月有事有司:「舊制昊天上帝五方帝位真宗五官一日典禮宗廟未有前者祖宗典禮前者地祇神州。《開元》、《開寶五帝昊天五帝並行皇帝再拜真宗。」五方帝位昊天上帝五方五官

 英宗即位仁宗:「《孝經:'周公郊祀文王上帝。':'莫大嚴父嚴父莫大周公。'周公嚴父成王周公成王安在其父?《真宗武王仁宗成王嚴父文王孔子周公嚴父周公成王嚴父始建光武嚴父最為近古合乎唐中宗高宗玄宗睿宗永泰肅宗不能經訓雷同及於牢不可破仁宗嗣位常在太宗有司使嚴父嚴父不專。」

 殿學士:「《'先王作樂之上'。孝經不可其父皆可不同不可嚴父周家,《孝經嚴父歷代不為魏明帝文帝上帝史官損益可知不可之後以為未嘗嚴父本朝講求不為所以不敢以為文王安知孔子》,周全仁宗繼體守成天下泰安四十二功德可謂不得所以嚴父。」

 諫官司馬光:「孝子其父聖人以為不敢。《:'。'》:'文王。'不見前漢高祖後漢光武以是啟土然而不敢祖宗孔子周公聖人太平制禮作樂文王其父'聖人莫大'曾子天下其父然後近代其父上帝孝經先王景祐以太之後太宗真宗然則真宗上帝仁宗豐功美德四海不在真宗仁宗不合。」

 御史真宗雩祭太宗神州故事學士以為:「天地受命創業作主嚴父真宗太宗仁宗真宗仁宗仁宗太宗太宗神州嚴父真宗不當雩祭。」治平九月英宗

 定禮:「天道,《所謂'不吉以為'人道天帝太牢,《所謂''因之所謂人道上帝上帝五方。」太常:「今歲皇后之內元年故事鹵簿鼓吹諸軍音樂鳴金而已。」國有

 六月:「歷代以來將來英宗皇帝上帝。」:「周禮昊天上帝上帝五帝而已將來英宗昊天上帝五帝以此。」太常:「周官:'上帝五帝。':'昊天上帝五帝。'上帝五帝文王上帝五帝泰始以為昊天上帝而已顯慶英宗上帝嚴父。」:「稿並用宗廟不用上帝稿。」

 監察御史:「五帝祀神失事萬世。」合用:「宋朝。《開寶》、《開元》,昊天上帝五帝上帝不當。」:「宿文德殿至大祭服行事郊廟。」

 :「按天故事皇太后殿皇帝內行謝禮殿。」皇太后不許將來不受百官東門九月辛巳寺觀謝禮元年尚書左丞:「殿行禮制度足以殿天子群臣高明可以即此行禮。」

 大慶建立講求庫部員外營建明年正月西方大觀元年九月辛亥大慶殿

 政和:「上帝殿建立歷代稽古八風下方先王自我作古上帝。」近東」,秘書宣德

 :「製作四旁廟堂十四十七中央商人重屋四阿重屋四阿重屋重者商人下方三代重屋東西南北東西南北所以不同而已四阿重屋下方八節五行十二十二嚴父之上使建立。」

 於是宣示殿使開局興工萬人:「三代禮器不可理當增廣十二左右青陽總章左右十九十七二十一十八。」

 :「制度以素琉璃頂蓋尾綴雲龍五色欄楯鹿辟邪五色相間欄楯三級殿。」改為天門天門平秩更衣殿四月有司:「嚴父大慶文德殿。」群臣陳請

 禮制:「天神冬至地祇夏至常日季秋先王未有常日