Back to collection

History of Song 宋史

卷一百九十二 志第一百四十五 兵六 Volume 192 Treatises 145: Military 6

Click on any word to see more details.

〈()〉○保甲建炎建炎

保甲王安石保甲相保人為保長五十人為保長人為主客以上人為以上有餘過人兵器從事強盜殺人放火傳習保法知情坐罪強盜不知死絕不及五家姓名天下盜賊相保

便鄉村射中親疏遠近騎射有餘第一天子官使第二當年一月四十無可不及第三第四單丁武藝不及整齊保戶勸誘最多最少第一保長勸誘保甲監臨次第除名使

正言:“近日保戶朝廷送中詳審農具。”於是:“一更口糧巡警五十保長一統正月七千保長遣還人數使及第十五。”十一月司法

開封府永興河北東西河東相保武藝廣東槍手改為保甲十二月河北西路強壯弓箭

開封府保甲五萬解發京師開封府開封府萬人五千解發

樞密院自今義勇軍武藝最多盜賊最少官司同比中選武藝最優額外可解其次第一次州縣籍記姓名以下第二次等第累及三次義勇軍解發保甲解發河北河東永興指揮使下班殿指揮使三司正副裹頭

保甲兵部主簿公事政令樞密院十年樞密院承旨義勇保甲》。元年翰林學士尚書兵部開封府保甲》,成書

十一月保長》,使內內中正使保甲保長二十二十一保長八百二十五一色教頭禁軍教頭二百七十教頭三十使臣二等超拔日給戰袍以為

保長教法保長教頭相近分為所居空地保長一周其一文武河北陝西河東義勇保甲錢糧保甲武藝能者

義勇保甲保長四百八十二殿執政差使三十六四方使集賢:“民兵便錢糧官吏畿縣未知稽延日月措置大法承旨。”河北河東陝西保甲二百六十六壯丁六十九萬一九百四十五一百六十六萬一四百八十三三十一一百六十六一百萬有遣使近臣賞錢從事一遍河東不足乃至十一勇悍不可十五義勇保甲民兵七百十八二十八。〈(。)〉

保甲立法老大以為不便使來者

租庸調對曰:“井田後世先王無不無不速成。”:“人主天下利害其所不敢其所力耕力耕不能成法使人主利害好惡加之不從人主無道異議?”

租庸調:“義勇既有貧富皆可租庸調義勇良民禮義倒置手背使不樂使殺戮尤人。”

:“義勇推恩。”:“不足進取朝廷推恩使措置義勇使在於不為義勇在於義勇可變豪傑以為將校加獎宿衛刺史以上固無不可如此官祿使陛下近臣政事異時使出於無賴尚可近臣以上豈不先王成法社稷。”以為

義勇正兵曾公亮以為義勇可以正兵:“誠然足以。”西便:“文教先王所以不同處置。”

財用:“慶曆。”河北陝西緩急:“訓練鼓舞河北割據朝廷四鄰契丹不外河北戶口天下財物不足一面不如割據專用而已。”:“不足不可。”:“無已不能復古中國富強。”

:“長安關中關東京師不足四方。”:“不患不強。”為難:“ 盜賊使?”:“無賴不以義勇良民物力將校以為?”

義勇:“陛下數百果斷立法本末不然無補。”:“推行。”以為使千里:“流求党項豈非?”:“戰守可恃民兵可恃戰守?”:“以前未有可以戰守民兵無異將帥如何將帥非難人主群臣情偽人材不患將帥將帥不患民兵不為。”

:“。”對曰:“公私財用不匱社長變革。”:“以為建中。”對曰:“陛下躬行政事上下建中所以德宗盧杞亡者。”

開封保戶弓箭貧乏:“使弓箭弓矢不知百姓何故至於生民以來耒耜養生弓矢以免凡民未有耒耜弓矢百姓然則使百姓弓矢不為陛下百姓甚至立法便劫殺之間二百賞錢即今衣服賞錢出於百姓出錢不足保甲器械未有。”:“賞錢習慣自然習慣不能如何不怨。”

:“陳留保甲須要弓箭督責百姓五百七百青黃不接之際安能錢糧民居遠近不一無緣如此不少指揮覺察盜賊施行鄉民弓箭加以戍邊是以父子聚首號泣。”不行

:“保甲事宜。”:“可惜。”:“不可。”:“不敢不密。”開封府:“團結保甲鄉民驚擾其餘排定。”鄉民自殘團結保甲匿名封丘於是

:“保甲然後使人情驚疑盜賊盜賊不便陛下捕獲保甲逐出三十不容京畿無聊為首京師二十十七十數二十不可自古未有不以率眾上下一者十數萬人保甲使陛下之至保甲去來聽命非人所願天下民情所願而已何必保甲推行。”:“。”

一日:“保甲。”:“使大抵保甲法執政大臣盜賊鄉人以為便皆然保甲非特為兵旗鼓耳目以免然後使可以社長久之。”

百姓保甲不如便團結指揮使臣管轄:“陛下果斷不恤人言即便團結指揮指揮虛名五百人為緩急名為指揮指揮使無異乃是實事至大令人。”義勇保甲法

:“義勇指揮使指揮使鄉里豪傑作保何人保長?”:“古者民居用兵人為司馬二十五二十五人為司馬司馬司馬隨事異名而已三代以來決裂阡陌所以征伐已然五代不足以致無疑恬然不以因循所見淺近。”

:“義勇以上以上大略不過如此遣人