Back to collection

History of Song 宋史

卷三百〇三 列傳第六十二 張昷之 魏瓘 滕宗諒 李防 趙湘 唐肅 張述 黃震 胡順之 陳貫 范祥 田京 Volume 303 Biographies 62: Zhang Wenzhi, Wei Guan, Teng Zongliang, Li Fang, Zhao Xiang, Tang Su, Zhang Shu, Huang Zhen, Hu Shunzhi, Chen Guan, Fan Xiang, Tian Jing

Click on any word to see more details.


景山自有進士及第樂清潤州觀察推官校勘書籍集賢通判常州溫州淮南路刑獄亳州不法蒙城知縣奸吏若干廣南東路轉運使酋長自治漢法從事判官西轉運使史館河北西山契丹歲數其所開地斬伐深入不敢

使河北轉運按察使五代以來萬人先鋒知州使分所使太祖出巡其後不復數出以為不均通判出入錢糧不悅作亂部分攻城使:「以軍從事。」自衛:「!」數百預知戶部使既而前事

河北妖人使得冀州詣闕叔父屯田郎中御史不得鄂州漢陽刑部郎中湖州揚州祿致仕

退居家廟子弟歲時


秘書校書郎開封府曹參上元年少侵擾

門人上疏天書海島鄧州鄂州大理寺衡山縣通判廣南西路刑獄婦女一千轉運使不免高州柳州無名四百判官洪州梓州路轉運使西轉運使江淮發運使自主郎中太常廣州州城東江東西水閘以時啟閉諫議大夫臨江判官

廣州椰子京師以為無有不實鄂州陝西轉運使河北給事中開封府政事嚴明東門索命掖庭諫官越州

廣東西廣州堅守不能於是築城工部侍郎集賢院學士廣州廣東經略安撫使五千以便從事糾察刑獄塔河北流宰相以為不可溪州發兵學士以為鳥道生事國家何所?」招徠守禦鄧州不行吏部侍郎致仕

未嘗天下專任循吏


秘書正字通判百姓相率強取死者:「迫於窮餓。」童子有司以為不可富人犯法:「所以不可?」所料官司福州廣州得知江寧私人無罪判刑致仕衛尉


子京河南范仲淹同年進士其後泰州軍事推官學士大理寺邵武殿秘書丞上疏:「掖庭沿人事天時詔書引咎滌瑕中外莫不感動然而詔獄上天好生婦人柔弱之下不可萬一和氣宮掖先帝防患今日以防災變。」仁宗詔獄太后臨朝國家天下太后還政上疏太后還政正言

子長大名少孤同年進士襄城固始其一十萬

宮禁不實尚書祠部員外信州雅相池州久之通判江寧湖州刑部員外集賢院定州震恐城中農民戎服勇敢遠近及其形勢使范仲淹陰晦人情士卒定州佛寺使得所於是邊民

慶州:「朝廷范仲淹馬步經略安撫招討使稱號。」御史公錢十六萬貫使檢視故事部屬故人姓名參知政事御史不已岳州蘇州

倜儻施與湖州學者二十


大名內黃進士軍事推官契丹節度推官五十降下殿二百所居秘書著作通判潞州秘書丞體量建言耕種使不敢常在京師折中入粟開封府推官判官三五冤獄轉運使沿江農作梓州路轉運使尚書工部員外三司戶部判官

景德江南西安撫:「兩浙煩擾江南淮南。」江南轉運淮南不禁使商人京師芻糧西北給以公私采用天府西斗門汴水數百興元三司判官通判河南府宿轉運使兵部郎中糾察刑獄諫議大夫永興給事中耀

建明利害朝廷施行精力過人江南晏殊童子謁見賦詩使宰相


華州進士甲科彰武永興三軍節度推官秘書著作商州興元再遷太常博士忠言宗正白金二百久之上書:「太后聖躬太宗。」尚書禮部員外官告使

殿御史三司:「漢章帝月令冬至之後十一月十二月季冬大辟有司仲冬大辟孟春。」真宗:「繫囚因緣。」上書封禪未幾南宮泰山東京留守推官御史兼問疾苦轉運使洪州任事罷黜

糾察刑獄尚書刑部員外御史雜事:「舊制文武常參日趨外朝正衙風雨寒暑不朝。」:「宗室風化南北。」宗室座右銘以下:「。」

制度使周官州縣山川好惡宗正三司戶部使太清勾留三司使再遷工部郎中河南府河中西轉運使鳳翔太常天府諫議大夫河南集賢院學士


杭州錢塘五經》,名聞國中學者進士調主簿泰州參軍商人逆旅宿殺人商人聞人商人探知殺人觀察推官秘書著作聞喜通判監察御史判官真宗:「。」梓州路刑獄殿御史三司戶部判官御史福建路轉運使三司再遷工部郎中洪州江南東轉運使三司使奉使契丹刑部


主簿天聖天下獻文應詔有司而已進士及第長興縣

以太博士翰林學士御史參政宰相故事御史欲留不得已不用不能由是:「賢良方正直言災異在位不可進士同時災異非時故事當世要務。」:「三代以來取士莫如賢良文學直言災異不專災異災異禮部進士數年一舉隨之時宜從而更張使絕望所以。」仁宗禮部:「自今進士。」以為得人不在

弟婦駙馬都尉弟婦使李氏故事御史尚書工部員外史館湖州江西轉運使

淮南轉運移文發運使所屬以為不可福建路三司戶部判官江東轉運使:「執政科名起居注故事。」未幾起居注參知政事曾公亮蘇州翰林學士諫議大夫勾當太常寺給事中禮部侍郎三十

少刻自修不固湖州以為王安石監察御史自有


承平冤獄奸吏婦女若干不下太后還政聲名水利疾苦稱職獄訟傅會侍從君子


小溪進士調咸陽主簿大理寺太常博士仁宗未有上書:「生民宗廟社稷繼嗣匹夫出於天下陛下千萬年宗廟社稷未有所以夙夜彷徨陛下宗親職務內外有所天下。」元年上疏:「大人四方』。相繼西晝夜陛下天下是日正中前世奸臣幼主專政後宮安危頃刻恬然不為拳拳陛下。」前後上疏最後仁宗不以

慷慨論事通判尚書職方員外福建廣南萬州


浦城進士及第著作通判軍士西東川不及軍士:「朝廷東川詔書稽留。」西明日尚書官員外郎湖北刑獄三司江淮發運使

三司小吏發運使餘年狼籍上書自陳憤激真宗:「。」對曰:「陛下使者不敢。」不敢廣東轉運使廣南死者十八道路煩擾真宗數論一等


原州進士秘書校書郎休寧縣